OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Wstyd jako doświadczenie estetyczne – refleksja o współczesnej kulturze na tle klasycznej koncepcji człowieka słusznie dumnego
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017) Rubiś, Wojciech; Uniwersytet Jagielloński
Celem artykułu jest refleksja nad aktualnością Arystotelesowskiego pojęcia człowieka słusznie dumnego i nad jego dzisiejszym sensem. Z pojęcia tego wydobywamy szczególnie jeden komponent – wstyd, jako istotną cechę stanowiącą o godności człowieka. Wstyd z proponowanej przez nas perspektywy jest zarówno pojęciem etycznym, jak i swoistym opisem reakcji estetycznej na zjawiska świata zewnętrznego, szczególnie świata kultury. Rozważania oprzemy na uwagach odnoszących się z jednej strony do chrześcijańskich korzeni naszej kultury, z drugiej zaś do etyki propagowanej przez współczesne środowiska prawicowo-konserwatywne.
Item
Wstyd jako doświadczenie estetyczne – refleksja o współczesnej kulturze na tle klasycznej koncepcji człowieka słusznie dumnego
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017) Rubiś, Wojciech; Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
The purpose of this article is to reflect on the Aristotle’s current notion of a man who is rightly proud of its present sense. From this notion, we extract one particular com-ponent – shame as an essential feature of human dignity. From our perspective shame is both an ethical concept and a specific description of aesthetic reaction to the phenomena of the external world, especially the world of culture. We will base our re-flections on the one hand on the remarks on the Christian roots of our culture, on the other hand on the ethics propagated by modern conservative circles.
Item
O wyzwoleniu sztuki od państwa
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016) Rubiś, Wojciech; Tendera, Paulina; Uniwersytet Jagielloński
In this article we present the ideological foundations of libertarian politics and philo- sophy in relation to art. We are interested in the relationship between the state and the sphere of art, especially in the context of state subsidies for the arts.
Item
Kilka uwag na temat relacji państwo – Kościół
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016) Rubiś, Wojciech; Uniwersytet Jagielloński
In this article the author presents a general reflection on the relationship between the state and the Catholic Church against the background of a principled value, which is freedom. This reflection is described from the point of view of the libertarian and conservative philosophy.
Item
Zagadnienia budowy dzieła muzycznego na tle krytyki przemysłu kultury w dobie późnego kapitalizmu według Theodora W. Adorna
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2014) Rubiś, Wojciech; Uniwersytet Jagielloński
W artykule zaprezentowano zagadnienia związków między filozofią muzyki a krytyką współczesności w ujęciu Theodora W. Adorna. W artykule zaproponowano nowe, autorskie rozumienie pojęć treści i formy w muzyce. Na tle tego autorskiego wątku przeanalizowano pojęcie „kultury masowej”, sięgając do książek On Popular Music, Dialektik der Aufklarung oraz Culture Industry Reconsidered.