OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Społeczne i prawne aspekty przestępstwa porzucenia (art. 210 § 1 i 2 k.k.)
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Borowicka, Monika; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Problematyka porzucenia, jako kategoria zachowania karalnego nie stanowi zagadnienia bogato opracowanego. Pomimo pozornej jednoznaczności, wnikliwa analiza zjawiska, ujawnia szereg problemów natury interpretacyjnej jak i praktycznej. Trudności przysparza już sama ocena konkretnego zachowania i jego kwalifikacja, jako przestępstwa ale także szczegółowe oznaczenie przedmiotu ochrony przestępstwa porzucenia, wskazanie jego źródła, czy ostatecznie prawidłowa ocena typu kwalifikowanego przestępstwa, ujętego w treści art. 210 § 2 k.k. Porzucenie, jako zjawisko społeczne, jest zauważone przez instytucje społeczno-państwowe, które oferują pomoc i wsparcie w postaci inicjatyw, zapewniających pomoc dla potrzebujących. Niski wskaźnik przestępczości, z jednej strony informuje, że porzucenie ma charakter marginalny, z drugiej strony jego złożoność i mała wykrywalność nie pozwala jednoznacznie ocenić zjawiska.
Item
The Clinical Manifestation of Monkeypox (MPOX) Infection, with a Focus on People Living with HIV (PLWH): A Literature Review
(Uczelnia Łazarskiego, 2024) Alkarawi, Noor Alhuda; Załęski, Andrzej; Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego; Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
This review aims to provide an overview of the current knowledge regarding the co-infection of Monkeypox (MPOX) and HIV, with a specific emphasis on the significance of immune status and effective antiretroviral therapy (ART) on the course of MPOX infection among people living with HIV (PLWH). Typically, MPOX symptoms include skin lesions, fever, and malaise. The clinical manifestations of Monkeypox infection in PLWH can vary, depending mainly on the depletion of CD4+ lymphocytes. Patients with severe immunodeficiency caused by HIV are at a higher risk of developing health complications. Conversely, PLWH with high CD4+ lymphocyte levels tend to exhibit clinical features similar to those without HIV infection. Nevertheless, the hospitalization rate among MPOX-infected patients is observed to be lower in individuals without HIV infection compared to PLWH. Regarding treatment, ART may interact with MPOX antiviral medications, necessitating careful management. Prophylaxis, including vaccines like JYNNEOS and ACAM2000, is available for preventing orthopoxvirus infections in the general population. For immunocompromised individuals, including PLWH, pre- and postexposure prophylaxis (PrEP, PEP) with monkeypox vaccination is also advisable. In this context, JYNNEOS vaccination is recommended, while the use of ACAM2000 is contraindicated.
Item
Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Jasiuk, Ewa; Czerwiński, Maciej; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uczelnia Łazarskiego
Celem artykułu „Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego” jest ukazanie w jaki sposób raportowanie zrównoważone wpływa na świadomość ekologiczną obywateli, oraz przedsiębiorców i jak to przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Autorzy artykułu definiują problem – postępujących zmian klimatu i odpowiadają na pytanie czy rozwój gospodarczy i ochrona środowiska wzajemnie się wykluczają. Odnoszą się do zobowiązań ochrony środowiska wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych, oraz prawa Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano dane dot. ESG z innych państw EU oraz przedstawiono raportowanie w innych regionach świata.
Item
Coexistence of Segmental Multiple Keratoacanthoma, Hidradenitis Suppurativa and Multiple Sclerosis
(Uczelnia Łazarskiego, 2024) Petrosyan, Paulina; Kwiek, Bartłomiej; Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego; Klinika Ambroziak, Warszawa
The purpose of this study is to present a consistent treatment of a patient who developed recurrent multiple keratoacanthomas within a linear epidermal nevus. The unusual nature of keratoacanthoma lies in its tendency for spontaneous regression [1]. Additionally, our patient was diagnosed with multiple sclerosis and treated with dimethyl fumarate. He also developed hidradenitis suppurativa during dimethyl fumarate therapy. The paper presents the patient’s therapy with a focus on the use of systemic retinoids. but also improve the comfort and life quality of patients. It also indicates the necessity to maintain control and diagnostic vigilance even after many years of achieving disease stabilization.
Item
Skuteczne zastosowanie chemioterapii metronomicznej z użyciem irynotekanu u pacjenta z glejakiem wielopostaciowym (GBM) – opis przypadku i przegląd literatury
(Uczelnia Łazarskiego, 2024) Filipow, Joanna; Grydź, Filip; Żeleźnicka, Monika; Sarosiek, Tomasz; Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie; Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Szpital LUX MED Onkologia, Warszawa
Pierwotne nowotwory mózgu w populacji dorosłych pacjentów są stosunkowo rzadkie, ale cechują się często wysoką złośliwością oraz krótkim czasem przeżycia od rozpoznania. Najczęściej występującym pierwotnym złośliwym guzem mózgu u osób dorosłych jest glejak wielopostaciowy (GBM) klasyfikowany według WHO na IV, najwyższy stopień złośliwości. Ryzyko zachorowania jest wyższe u płci męskiej, wzrasta z wiekiem i osiąga szczyt między 6. a 7. dekadą życia. Opis przypadku przedstawia obecnie 46-letniego pacjenta zdiagnozowanego 6 lat temu na GBM. Proces terapeutyczny obejmował nieskuteczną radioterapię, chemioterapię temozolomidem oraz schemat PCV. Dopiero po zastosowaniu niestandardowej terapii metronomicznej (MCT) irynotekanem uzyskano stabilizację choroby w oparciu o skalę RECIST. Pacjent otrzymał już ponad 90 cykli i od rozpoczęcia leczenia pozostaje niezmiennie w dobrym stanie ogólnym. Mediana całkowitego czasu przeżycia od momentu rozpoznania u leczonych pacjentów z GBM wynosi ok. 8 miesięcy. Natomiast czas, który upłynął od rozpoznania GBM u opisanego chorego, wynosi już 6 lat i zdecydowanie odbiega od średniej w tej grupie pacjentów. Opisana sytuacja wskazuje na istotność zastosowania terapii niestandardowych w przypadkach, gdy brak przeciwwskazań, a standardowe terapie nie dały pożądanych efektów w postaci stabilizacji lub regresji choroby. W GBM jest jeszcze wiele nieodkrytych mechanizmów etiopatogenetycznych, które mogłyby być w przyszłości celem leczenia tej choroby. MCT jest stosunkowo nową i mało powszechną metodą leczenia oraz wykazuje minimalną toksyczność. W związku z tym warto uwzględnić jej zastosowanie w poszukiwaniu nowych standardowych terapii, zarówno z użyciem irynotekanu, jak i innych leków.