OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Problemy rozwoju infrastruktury przesyłowej w elektroenergetyce
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Skotarek, Krzysztof; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
W przedstawionym tekście zwrócono uwagę z jednej strony na korzyści wynikające z upublicznienia, a z drugiej na zagrożenia, które niesie powiązane z upublicznieniem upolitycznienie części rynku elektroenergetycznego. W kolejnych częściach tekstu zwrócono uwagę na niektóre, najistotniejsze z punktu widzenia autora, problemy wynikające z upolitycznienia. Wśród nich należy wyliczyć: opóźnienia inwestycyjne, problemy związane z charakterystyką produkcji i przyłączania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz niewystarczające wykorzystanie potencjału integracji międzynarodowej sieci elektroenergetycznej. Opracowanie odnosi się również do funkcji motywacyjnej, jaką w gospodarce wolnorynkowej odgrywa konkurencja oraz procesy globalizacyjne.
Item
Rolnictwo w mieście przyszłości?
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Rutkowska-Gurak, Anna; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miasta materializują ideę zmiany, będąc zarazem tej zmiany impulsem i siłą sprawczą. W ten proces wpisuje się również rolnictwo miejskie, stanowiąc jedną ze współczesnych odsłon miejskiej przyszłości. Rolnictwo miejskie w obecnej formie integracji jest nowym elementem funkcjonalnym miast o wzrastającym znaczeniu dla miast przyszłości, tj. miast zrównoważonych, zielonych, odpornych i inteligentnych.
Item
Wpływ rozwoju infrastruktury na regionalny wzrost gospodarczy w świetle rachunku produktywności KLEMS
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Brdulak, Jacek; Kotlewski,Dariusz; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Opracowanie jest rozwinięciem pracy: D. Kotlewski, Oszacowanie wpływu rozwoju infrastruktury na wzrost gospodarczy w świetle rachunku produktywności KLEMS, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2022, nr 3(74), w której zaprezentowano i przedyskutowano dylematy związane z rozwojem infrastruktury oraz zaproponowano zastosowanie rachunku produktywności KLEMS do ilościowego badania tego zagadnienia. Rozwinięcie to polega na dokonaniu odpowiednich obliczeń w ramach tego rachunku również na poziomie województw, a nie tylko na poziomie zagregowanym gospodarki. Wyniki opatrzono komentarzem, w którym m.in. wskazuje się, że w ten sposób można obecnie badać skutki produkcyjne angażowanego w rozwój kapitału.
Item
Programy inwestycyjne Stanów Zjednoczonych mające na celu utrzymanie przewagi technologicznej nad Chinami
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Przeździecka, Eliza; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Głównym celem artykułu jest przedstawienie pogłębionej analizy wpływu ustawy o redukcji inflacji (IRA) na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej i realizację planów zmierzających do uniezależnienia amerykańskiego przemysłu od zagranicy. W artykule podejmuje się krytyczną analizę najważniejszych narzędzi wsparcia przedsiębiorstw w zakresie energetyki i technologii produkcyjnych wprowadzonych ustawą IRA i ocenia się te rozwiązania w kontekście przewag technologicznych Stanów Zjednoczonych.
Item
Kryptowaluty z perspektywy młodych Polaków
(Uczelnia Łazarskiego, 2022) Ślażyńska-Kluczek, Dorota; Kazanecka, Klaudia; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Uczelnia Łazarskiego
Celem artykułu jest zbadanie podejścia młodych studiujących Polaków do kryptowalut jako metody płatności. Postawiono następującą hipotezę badawczą: młode społeczeństwo jest pozytywnie nastawione do kryptowalut jako metody płatności. W celu weryfikacji hipotezy dokonano przeglądu literatury polskiej oraz zagranicznej, a także analizy dokumentów wydawanych przez EBC, EBA, czy Parlament Europejski. Istotnym wkładem w przygotowanie materiału jest przeprowadzenie badań własnych na próbie młodych Polaków studentów. Przeprowadzone badanie potwierdzają postawioną na wstępie hipotezę badawczą o pozytywnym stosunku do analizowanych walut jako metody płatności.