OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Jasiuk, Ewa; Czerwiński, Maciej; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uczelnia Łazarskiego
Celem artykułu „Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego” jest ukazanie w jaki sposób raportowanie zrównoważone wpływa na świadomość ekologiczną obywateli, oraz przedsiębiorców i jak to przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Autorzy artykułu definiują problem – postępujących zmian klimatu i odpowiadają na pytanie czy rozwój gospodarczy i ochrona środowiska wzajemnie się wykluczają. Odnoszą się do zobowiązań ochrony środowiska wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych, oraz prawa Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano dane dot. ESG z innych państw EU oraz przedstawiono raportowanie w innych regionach świata.
Item
Działania stabilizacyjne banków centralnych w okresie kryzysów ekonomicznych: analiza porównawcza polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej USA
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Działo, Joanna; Uczelnia Łazarskiego
Celem opracowania jest analiza i ocena działań stabilizacyjnych prowadzonych przez dwa najpotężniejsze banki centralne na świecie: System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED) i Europejski Bank Centralny (EBC) w odpowiedzi na dwa największe kryzysy gospodarcze ostatnich lat. Podjęta została dyskusja na temat skuteczności polityki monetarnej prowadzonej przez FED i EBC podczas kryzysu finansowego lat 2007–2008 oraz kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19. Wskazane i ocenione zostały różnice między działaniami analizowanych banków centralnych w czasie obydwu kryzysów. Wyniki analiz wskazują, że polityka monetarna prowadzona na poziomie narodowym w przez obydwa banki centralne odegrała kluczową rolę w łagodzeniu społeczno-gospodarczych skutków obydwóch kryzysów gospodarczych. Zarówno FED, jak i EBC wykazały się wysoką efektywnością w procesie zwalczania skutków kryzysów, stosowały jednak różne narzędzia monetarne. Działania prowadzone przez FED w czasie kryzysu finansowego były bardziej inwazyjne niż te podejmowane przez EBC, zwłaszcza w zakresie skupu aktywów finansowych na dużą skalę. Generalnie jednak obydwa banki centralne w dużym stopniu wspierały system finansowy i sferę realną swoich gospodarek. Podczas kryzysu pandemicznego sytuacja uległa zmianie i w 2020 r. obydwa banki centralne aktywnie wykorzystywały swoje możliwości wpływania na stopy procentowe poprzez zakupy aktywów finansowych. Ponownie jednak EBC był bardziej skoncentrowany na oferowaniu ułatwień kredytowych dla podmiotów gospodarczych niż jego amerykański odpowiednik. Pod względem powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego oraz osiągnięcia docelowego poziomu inflacji gospodarka Stanów Zjednoczonych znacznie wyprzedziła strefę euro zarówno podczas kryzysu finansowego, jak i kryzysu COVID-19, co może wskazywać na wyższą skuteczność działań stabilizacyjnych FED w porównaniu do EBC.
Item
Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce w czasie wojny w Ukrainie
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Gardziński, Tomasz; Uczelnia Łazarskiego
Podejmowanym przez autora problemem badawczym jest działalność przedsiębiorstw społecznych, które pomimo negatywnego oddziaływania wojny w Ukrainie mają pozytywny wpływ na minimalizację skutków kryzysu uchodźczego. Celem opracowania jest weryfikacja hipotezy, że przedsiębiorstwo społeczne usytuowane w ładzie społecznej gospodarki rynkowej może niwelować skutki kryzysu, podejmując dodatkowe działania na rzecz uchodźców w związku z wojną w Ukrainie. Przesłanką do podjęcia tematu badawczego była występująca w literaturze przedmiotu luka badawcza w zakresie łączenia tych dwóch prospołecznych koncepcji i oceny tego, jak przedsiębiorstwo społeczne może uzupełniać oddolnie braki wynikające ze słabości ładu społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Do weryfikacji hipotezy autor posłużył się badaniem przeprowadzonym na potrzeby dysertacji doktorskiej, trwającym od dnia 2 kwietnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. Przedmiotem badania było 378 podmiotów z bazy 2180 przedsiębiorstw społecznych. Kluczowym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest to, że przedsiębiorstwa społeczne odczuwające skutki wojny w Ukrainie są również w stanie minimalizować jej skutki, pomagając uchodźcom.
Item
Legal and Illegal Immigration in Post-War (Western) Europe
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Łazarski, Krzysztof; Uczelnia Łazarskiego
Migration is a natural phenomenon, as old as the human species itself. Moving from one place to another is a challenging, even painful situation for the migrants, but it also leads to an exchange of experiences among various peoples, which contributes to the improvement of our everyday life and the adoption of better laws and institutions. Nowadays, the West in general and Europe in particular are experiencing a new phenomenon of illegal immigration over which it exercises less and less control. Treating it as a new human right, on the one hand, and avoiding confrontation with reality by state governments, on the other, may lead to deplorable consequences, i.e., it could result in a new “Migration Period”, reminiscent of one that occurred in late antiquity and that terminated the Western Roman Empire.
Item
Geneza, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu Trójkąta Weimarskiego po agresji Rosji na Ukrainę
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Fiszer, Józef M.; Uczelnia Łazarskiego
Artykuł poświęcony jest Trójkątowi Weimarskiemu. Ukazuje jego genezę, cele, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu, o czym mówiono m.in. 12 maja 2023 r. na spotkaniu ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego z wicepremier Ukrainy. Trójkąt Weimarski powstał w trudnym momencie dla Polski i Europy (po zjednoczeniu Niemiec 3 października 1990 r.), ale jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego w grudniu 1991 r., który miał negatywny stosunek do transformacji ustrojowej w Polsce (rozpoczętej w czerwcu 1989 r.) i jej euroatlantyckich aspiracji. Podobny negatywny stosunek do euroatlantyckich aspiracji Ukrainy ma Federacja Rosyjska pod rządami Władimira Putina. Trójkąt Weimarski zdaje się być jednym z największych sukcesów polityki zagranicznej Polski po 1989 r., której głównym celem była akcesja do struktur euroatlantyckich, aby w ten sposób zapewnić jej suwerenność i umocnić bezpieczeństwo. W tym aspekcie należy stwierdzić, że Trójkąt Weimarski spełnił swoją funkcję. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, ale również porażek i niewykorzystanych szans. Odegrał też pozytywną rolę w procesie „powrotu” Polski do Europy po 1989 r. Tezą główną niniejszego artykułu jest konstatacja, że bez Trójkąta Weimarskiego integracja postkomunistycznej Europy, szczególnie w latach 1991–2009, nie byłaby tak dynamiczna i efektywna, jak to miało wówczas miejsce, a droga Polski do struktur euroatlantyckich byłaby znacznie trudniejsza. Ponadto stwierdzam, że biorąc pod uwagę coraz bardziej komplikującą się dziś sytuację międzynarodową, Trójkąt Weimarski powinien nadal odgrywać istotną rolę w polityce zagranicznej Polski, Niemiec i Francji oraz Unii Europejskiej. Mógłby odegrać też istotną rolę w zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Dlatego też powinien on jak najszybciej wznowić działalność.