OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Społeczne i prawne aspekty przestępstwa porzucenia (art. 210 § 1 i 2 k.k.)
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Borowicka, Monika; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Problematyka porzucenia, jako kategoria zachowania karalnego nie stanowi zagadnienia bogato opracowanego. Pomimo pozornej jednoznaczności, wnikliwa analiza zjawiska, ujawnia szereg problemów natury interpretacyjnej jak i praktycznej. Trudności przysparza już sama ocena konkretnego zachowania i jego kwalifikacja, jako przestępstwa ale także szczegółowe oznaczenie przedmiotu ochrony przestępstwa porzucenia, wskazanie jego źródła, czy ostatecznie prawidłowa ocena typu kwalifikowanego przestępstwa, ujętego w treści art. 210 § 2 k.k. Porzucenie, jako zjawisko społeczne, jest zauważone przez instytucje społeczno-państwowe, które oferują pomoc i wsparcie w postaci inicjatyw, zapewniających pomoc dla potrzebujących. Niski wskaźnik przestępczości, z jednej strony informuje, że porzucenie ma charakter marginalny, z drugiej strony jego złożoność i mała wykrywalność nie pozwala jednoznacznie ocenić zjawiska.
Item
Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Jasiuk, Ewa; Czerwiński, Maciej; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uczelnia Łazarskiego
Celem artykułu „Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego” jest ukazanie w jaki sposób raportowanie zrównoważone wpływa na świadomość ekologiczną obywateli, oraz przedsiębiorców i jak to przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Autorzy artykułu definiują problem – postępujących zmian klimatu i odpowiadają na pytanie czy rozwój gospodarczy i ochrona środowiska wzajemnie się wykluczają. Odnoszą się do zobowiązań ochrony środowiska wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych, oraz prawa Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano dane dot. ESG z innych państw EU oraz przedstawiono raportowanie w innych regionach świata.
Item
Nowe narzędzia technologiczno-informacyjne w postępowaniu rejestrowym w Polsce – analiza rozwiązań i ocena ich efektywności
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Raczkowska, Natalia; Błaszczyk, Jacek; Uczelnia Łazarskiego
W niniejszym artykule dokonano analizy nowych narzędzi technologiczno-informacyjnych w postępowaniu rejestrowym oraz oceny ich efektywności. Przedstawiono wyniki własnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród sędziów/referendarzy (w tym m.in. referendarzy XII Wydziału Gospodarczego KRS SR dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie), wśród radców prawnych/adwokatów oraz wśród przedsiębiorców. Celem badania było zidentyfikowanie mocnych i słabych stron nowych narzędzi ICT stosowanych w postępowaniu rejestrowym oraz ocenienie efektywności tych narzędzi. Dodatkowo, w celu określenia awaryjności nowych narzędzi ICT stosowanych w elektronicznym postępowaniu rejestrowym przenalizowano również artykuły dostępne na fachowych prawniczych stronach internetowych oraz transkrypcje wywiadów z Ministrem Sprawiedliwości.
Item
Strona przedmiotowa przestępstwa udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela (art. 300 k.k.)
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Sałuda, Karolina; Uczelnia Łazarskiego
W opracowaniu skoncentrowano się na problematyce strony przedmiotowej przestępstwa popełnianego na szkodę wierzycieli stypizowanego w art. 300 k.k. Poddano szczegółowej analizie elementy składające się na stronę przedmiotową, w postaci znamion czynności sprawczej, pojęcia majątku, niewypłacalności, upadłości oraz skutku. Scharakteryzowano czynności sprawcze typu podstawowego unormowanego art. 300 § 1 k.k., w postaci usuwana, ukrywania, zbycia, darowania, rzeczywistego lub pozornego obciążenia lub uszkodzenia składników majątku dłużnika. Poddano analizie typ kwalifikowany unormowany w art. 300 § 2 k.k. Zwrócono szczególną uwagę na problematykę majątku i jego zajęcia, a także czynności sprawczej w postaci usuwania znaków zajęcia, bądź zagrożonego zajęciem. Scharakteryzowano art. 300 § 3 k.k., penalizujący zachowanie sprawcy godzącego w interes gospodarczy i majątkowy wielu wierzycieli.
Item
Wpływ rzetelnej i porównywalnej informacji na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Wybrane zagadnienia prawne
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Oleksyn-Wajda, Agnieszka; Szymborska, Marta; Uczelnia Łazarskiego
Zrównoważony rozwój jest fundamentalną zasadą prawa międzynarodowego, mającą na celu osiągnięcie rozwoju społeczno-gospodarczego, który uwzględnia równoczesną integrację działań ekonomicznych i społecznych przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Trudno wyobrazić sobie realizację zasad zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorców bez skutecznej komunikacji dotyczącej wizerunku firmy oraz jej usług i produktów. Jednak konsumentów, którzy są zainteresowani zakupem produktów bardziej zrównoważonych, często odstraszają mylące lub wręcz nieprawdziwe informacje o tych produktach (zjawisko zwane greenwashingiem). Europejski legislator stara się wzmacniać pozycję konsumenta, eliminując fałszywe twierdzenia i zapewniając rzetelne, łatwo porównywalne informacje od przedsiębiorców. W artykule omówiono zasadę zrównoważonego rozwoju w kontekście działań komunikacyjnych firm, ze szczególnym uwzględnieniem problemu greenwashingu.