OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Czynnik ludzki a bezpieczeństwo znieczulenia
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Turos, Maria J.; Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych Medycyny, Studium Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Czynnik ludzki, choć na ogół uważany za rzecz subiektywną, stanowi istotny aspekt bezpieczeństwa działań, szczególnie w obszarach, gdzie dochodzi do interakcji z drugim człowiekiem. Nie inaczej jest w anestezjologii, w której dodatkowo nakładają się jeszcze procedury wykorzystujące aparaturę kontrolno-pomiarową. Nie bez znaczenia jest tu również komunikacja wewnątrzzespołowa, zaliczana do istotnych czynników wchodzących w zakres prezentowanego pojęcia. Świadomość, jak wielką rolę odgrywają te interakcje w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta, jest jednym z istotnych czynników unikania błędów, niejednokrotnie trudnych do jednoznacznego określenia.
Item
Studium przypadku zespołu mozaikowej trisomii chromosomu 9
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Perenc, Lidia; Bielak, Joanna; Guz, Wiesław; Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie; Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
W artykule omówiono przypadek kliniczny mozaikowej trisomii chromosomu 9 u niemowlęcia płci męskiej. Omawiany zespół charakteryzuje się występowaniem: niskiej urodzeniowej masy ciała, cech dysmorficznych w budowie twarzy, dłoni, stóp, wad narządowych: mózgowia, serca, narządów moczowo-płciowych, szkieletu, wad narządów zmysłu: oka i ucha oraz różnych problemów medycznych ujawniających się w okresie pourodzeniowym. Wyżej wymienione objawy występowały w omawianym przypadku klinicznym. W niektórych przypadkach dodatkowo występują zmiany skórne – mozaika barwnikowa wzdłuż linii Blaschki, co wskazuje na zjawisko mozaikowatości genetycznej. Aby dokonać rozpoznania, należy uporządkować w odpowiedni sposób dane uzyskane na podstawie zebranego wywiadu, badania fizykalnego, wykonanych badań dodatkowych oraz wykonać odpowiednie badanie genetyczne. Warto porównać obraz kliniczny i historię choroby pacjenta z danymi przedstawionymi w piśmiennictwie, aby utwierdzić się o występowaniu związku przyczynowo-skutkowego.
Item
A Case Study of Mosaic Trisomy Chromosome 9 Syndrome
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Perenc, Lidia; Bielak, Joanna; Guz, Wiesław; Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie; Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
The article discusses a clinical case of mosaic trisomy of chromosome 9 in a male infant. The discussed syndrome is characterized by the presence of low birth weight, dysmorphic features in the structure of face, hands and feet, defects of organs and various medical problems appearing in the postnatal period. The above-mentioned symptoms occurred in the clinical case discussed. In some cases, skin lesions occur - pigment mosaic skin lesions along the Blaschko lines, which rather indicates the phenomenon of genetic mosaicism. To make a diagnosis, the data obtained on the basis of the interview, physical examination and additional tests should be properly organized and an appropriate genetic test should be performed. It is worth comparing the clinical picture and patient’s medical history with data presented in the literature to confirm the existence of a cause-and-effect relationship.
Item
Bąblowica jednojamowa (echinokokoza) – epidemiologia, zwalczanie i profilaktyka zarażenia
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Stefaniak, Magdalena; Derda, Monika; Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Rozpoznanie różnicowe bąblowcowych torbieli wywołanych przez Echinococcus granulosus u pacjentów ze zmianami ogniskowymi wątroby jest trudne i wymaga dużego doświadczenia klinicznego. Postawienie ostatecznego rozpoznania wymaga użycia różnych technik badawczych. Do identyfikacji E. granulosus wykorzystuje się badania obrazowe (RTG, USG, TK), testy serologiczne (test ELISA, metoda Western Blot), przezskórny drenaż torbieli PAIR, biopsję aspiracyjną cienkoigłową celowaną (BACC) oraz badania śródoperacyjne.
Item
Przepuklina Amyanda – przypadek kliniczny i przegląd literatury
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Stańczyk, Marek; Dudzik, Jacek; Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa; Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z częścią urazową, Szpital Wolski, Warszawa
Termin przepuklina Amyanda określa rzadką sytuację, kiedy w worku przepukliny pachwinowej znajduje się wyrostek robaczkowy. Stanowi ona zaledwie 1% przepuklin pachwinowych. Zapalenie wyrostka robaczkowego w przepuklinie Amyanda zdarza się natomiast niezwykle rzadko, tj. w około 0,1% przepuklin. Rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego w przepuklinie Amyanda jest klinicznie trudne z powodu rzadkiego występowania i niecharakterystycznych objawów. W tej pracy opisaliśmy ostre zapalenie wyrostka w przepuklinie pachwinowej, omówiliśmy pułapki diagnostyczne i sposób leczenia wraz z analizą literatury.