OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22492 archived items

Recent Submissions

Item
Konsument na rynku księgarskim w warunkach pandemii COVID-19
(Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2023) Baranowska, Patrycja; Bukłaha, Michał; Smolarczyk, Andrzej; Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania
Celem artykułu była ocena wpływu pandemii wirusa COVID-19 na zachowania konsumentów polskiego rynku książek dystrybuowanych za pomocą kanałów e-commerce oraz handlu stacjonarnego. W ramach jego realizacji przeprowadzono badania obejmujące okres przed pandemią, w czasie jej trwania oraz po zniesieniu restrykcji kowidowych. Badania wykazały, że poziom czytelnictwa w Polsce nie zmienił się trwale. W trakcie pandemii odnotowano nieznaczny wzrost czytelnictwa, jednak po zniesieniu restrykcji kowidowych poziom czytelnictwa wrócił do wartości sprzed pandemii. Na podstawie danych zebranych za pomocą metody badawczej sondażu diagnostycznego można stwierdzić, że konsument polskiego rynku księgarskiego ceni sobie wygodę i nowoczesny tryb życia, o czym świadczą fakty mówiące o sposobie zakupu i wyborze formatów czytanej literatury.
Item
Determinanty wyboru uczelni i kierunku studiów w ocenie studentów i absolwentów polskich szkół wyższych
(Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2023) Dembicka, Beata; Żdanuk, Izabella; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników, które wpływają na podejmowane przez młodzież decyzje związane z wyborem uczelni i kierunku studiów. Badanie opiera się na analizie danych ilościowych, uzyskanych za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród grupy respondentów, wśród których znaleźli się zarówno obecni studenci polskich szkół wyższych, jak i ich absolwenci. W artykule omówione są różnorodne czynniki, które mogą wpływać na proces decyzyjny młodych ludzi, takie jak: marzenia, zainteresowania, tradycje rodzinne, opłaty za studia, lokalizacja, odległość od miejsca zamieszkania, a także unikatowość i prestiż kierunków. Wyniki badania wskazują, że wybór uczelni i kierunku studiów jest złożonym procesem, w którym ważną rolę odgrywają zarówno czynniki obiektywne, jak i subiektywne. Studenci i absolwenci cenią sobie nie tylko jakość kształcenia, ale również możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, a także wysokość potencjalnych zarobków po ukończeniu studiów. Artykuł wnosi ważny wkład w dyskusję na temat determinant wyboru szkół wyższych i kierunków studiów w Polsce, oferując praktyczne wskazówki dla uczelni i decydentów edukacyjnych.
Item
Wybrane problemy kształcenia doktorantów w Polsce
(Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2023) Sakowicz, Agnieszka; Politechnika Białostocka
Obecnie kształcenie doktorantów w Polsce prowadzi się w formie szkół doktorskich (SD). Poprzedzającą formą kształcenia były studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie. W niniejszym artykule zostanie przeprowadzona porównywalna analiza tych dwóch form kształcenia doktorantów. Rozpatrzone zostaną kwestie organizacji tych dwóch modeli kształcenia, rekrutacji, programów studiów, programów kształcenia, wsparcia finansowego doktorantów oraz oceny jakości kształcenia. Omówione zostaną również niektóre problemy wynikające z 4-letniego okresu funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce.
Item
Przeciwdziałanie nieefektywnościom systemu emerytalnego w skali mikro. Podejście matematyczno -finansowe do długookresowego zarządzania kapitałem
(Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2023) Szczypiński, Aleksander; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Celem artykułu było opracowanie narzędzi matematyczno-finansowych umożliwiających czytelnikowi wykorzystanie ich do samodzielnego oszacowania możliwości długoterminowego generowania pożytków finansowych z posiadanego przez siebie kapitału w określonych warunkach makroekonomicznych, w szczególności w kontekście odpowiedniego zaplanowania momentu zakończenia aktywności zawodowej. W artykule przedstawiono przykładowe zastosowanie opracowanych narzędzi w oparciu o dane dotyczące statystycznego Polaka. Postawiono hipotezę, którą następnie pozytywnie zweryfikowano, że statystyczny Polak przy odpowiednim zarządzaniu kapitałem jest w stanie samodzielnie zgromadzić kapitał na ostatni etap życia. Wnioski są zgodne z przeglądem literatury w ramach którego stwierdzono znaczące dysproporcje w polskim społeczeństwie w zakresie zdolności do gromadzenia kapitału, które są tłumaczone przede wszystkim różnicami w nawykach, perspektywach planowania oraz posiadanej wiedzy ekonomiczno-finansowej.
Item
Zarządzanie projektami w budownictwie w celu optymalizacji czasu oraz kosztów i zużycia materiałów
(Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2023) Kostro, Rafał; Rauba, Małgorzata; Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Sukces przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników w tym od sposobu przygotowania i wprowadzania zmian wykonywanych pod presją czasu i kosztu. Realizacja zadań zdeterminowanych czasem i zasobami finansowymi jest domeną przedsięwzięć zwanych często w polskiej literaturze projektami. Inwestycje budowlane obarczone są wysokim ryzykiem. Głównym celem takich przedsięwzięć jest ich realizacja w określonym czasie, zakresie, budżecie, a także jakości. Minimalizację ryzyka opóźnienia, przekroczenia budżetu, niewykonania zakresu oraz złej jakości, które wzajemnie są od siebie zależne, może zapewnić efektywne zarządzanie projektem budowlanym. W artykule przedstawiono etapy zarządzania projektami w budownictwie, dzięki którym można ograniczyć koszty realizowanego przedsięwzięcia, materiały i czas.