OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Cross-border cooperation of Polish and Czech area-based partnerships supported by Rural Development Programmes: Genuinely international or solely national projects?
(Czech Academy of Sciences, Institute of Geonics, Palacký University Olomouc, Faculty of Science, 2024-07-01) Furmankiewicz, Marek; Trnková, Gabriela; Department of Spatial Management, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland; Department of Economics, University of Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic
The literature on cross-border cooperation in Europe is predominated by the analysis of the European Union (EU) INTERREG Programmes’ results, while other support funds are often neglected. To fill this research gap, the authors undertook the research on cross-border cooperation of the area-based partnerships (Local Action Groups – LAGs) from Poland and the Czech Republic, financed by the Rural Development Programmes (RDPs) 2014–2020. The main purpose of our paper is to identify the rationales for cooperation, strategies to find partners, the scope of activities and obstacles in implementing the joint projects. The qualitative research involved a content analysis of LAG documents and interviews with LAG managers. The actions in twelve identified cooperation projects were mainly related to local traditions, inventory and the promotion of local products and services, the development of tourism and environmental issues. The respondents have emphasised that these actions required separate financing by national RDPs following different administrative rules, even though when constituting the components of a single project. The bureaucratic restrictions resulted in a clear asymmetry of LAGs activities, manifested in a lower involvement of the Czech LAGs. As a result, many projects can be considered as highly unilateral, solely national rather than genuinely international, which has not been the intention of the LAG managers, however.
Item
Europejski Zielony Ład w energetyce: wyzwania i możliwości dla Polski i powojennej Ukrainy
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Trypolska, Galyna; SGH Warsaw School of Economics
This paper explores the evolution of EU energy policies leading to the European Green Deal (EGD), highlighting the impact of the Russia-Ukraine war on these policies. The EGD, enshrined in the European Climate Law, commits the EU to achieving carbon neutrality by 2050. It involves reducing net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990. The EU’s journey towards carbon neutrality faces multifaceted challenges, with the Russia-Ukraine war introducing geopolitical uncertainties. The paper explores the development of EU energy legislation, notably the Fourth Energy Package, and its integration with climate goals. It also examines the impact of the Russia-Ukraine war on EU energy policies, which has led to a reassessment of energy supply sources and increased emphasis on renewables and energy efficiency. The article delves into Poland’s challenges as it strives to align with the EGD. Poland’s transition from coal-dominated energy production to renewables and nuclear energy poses economic and employment challenges and the need for substantial investments. Despite these challenges, the EU’s commitment to reducing carbon emissions and geopolitical developments is pushing Poland towards a more sustainable energy future. Ukraine’s role in the EGD and its challenges in a post-war context are complex and multifaceted. Ukraine’s commitment to join the EGD is a significant step towards aligning its environmental and Energy policies with European standards. The country’s cooperation with the EU on green hydrogen production is a positive development, even though Ukraine’s water scarcity is a concern. Ukraine faces challenges related to energy system flexibility, especially as the share of renewable energy sources increases. The country’s commitment to phasing out coal in state-owned electricity generation by 2035 is commendable. Ensuring a just transition for coal miners and coal-dependent regions is a complex and long-term task. Securing adequate financial support for Ukraine’s transition to a green economy, including energy independence and EGD compliance, is crucial. Effective planning, international cooperation, and support for a just transition will be essential for Ukraine to achieve its environmental and energy goals while addressing the complexities arising from the war.
Item
Geneza, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu Trójkąta Weimarskiego po agresji Rosji na Ukrainę
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Fiszer, Józef M.; Uczelnia Łazarskiego
Artykuł poświęcony jest Trójkątowi Weimarskiemu. Ukazuje jego genezę, cele, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu, o czym mówiono m.in. 12 maja 2023 r. na spotkaniu ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego z wicepremier Ukrainy. Trójkąt Weimarski powstał w trudnym momencie dla Polski i Europy (po zjednoczeniu Niemiec 3 października 1990 r.), ale jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego w grudniu 1991 r., który miał negatywny stosunek do transformacji ustrojowej w Polsce (rozpoczętej w czerwcu 1989 r.) i jej euroatlantyckich aspiracji. Podobny negatywny stosunek do euroatlantyckich aspiracji Ukrainy ma Federacja Rosyjska pod rządami Władimira Putina. Trójkąt Weimarski zdaje się być jednym z największych sukcesów polityki zagranicznej Polski po 1989 r., której głównym celem była akcesja do struktur euroatlantyckich, aby w ten sposób zapewnić jej suwerenność i umocnić bezpieczeństwo. W tym aspekcie należy stwierdzić, że Trójkąt Weimarski spełnił swoją funkcję. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, ale również porażek i niewykorzystanych szans. Odegrał też pozytywną rolę w procesie „powrotu” Polski do Europy po 1989 r. Tezą główną niniejszego artykułu jest konstatacja, że bez Trójkąta Weimarskiego integracja postkomunistycznej Europy, szczególnie w latach 1991–2009, nie byłaby tak dynamiczna i efektywna, jak to miało wówczas miejsce, a droga Polski do struktur euroatlantyckich byłaby znacznie trudniejsza. Ponadto stwierdzam, że biorąc pod uwagę coraz bardziej komplikującą się dziś sytuację międzynarodową, Trójkąt Weimarski powinien nadal odgrywać istotną rolę w polityce zagranicznej Polski, Niemiec i Francji oraz Unii Europejskiej. Mógłby odegrać też istotną rolę w zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Dlatego też powinien on jak najszybciej wznowić działalność.
Item
Polsko-niemiecka współpraca w obszarze zwalczania nieuczciwych praktyk podatkowych i podwójnego opodatkowania. Analiza wybranych zagadnień
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Matras, Tomasz; Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski
Ścisłe i oparte na zaufaniu stosunki polsko-niemieckie współkształtuje również współpraca w obszarze podatków transgranicznych. Najważniejszym dokumentem będącym podstawą prawną regulującą kwestie współpracy podatkowej jest Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z 14 maja 2003 r. Niemniej, tworzenie efektywnych mechanizmów prawidłowego naliczania podstawy opodatkowania jest również wynikiem wieloletnich dwustronnych uzgodnień i porozumień pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej oraz ministerstw Polski i Niemiec. Od kiedy regulacje kwestii podatkowych stały się przedmiotem intensywnych prac na forum instytucji Unii Europejskiej, oba państwa zgłaszały inicjatywy mające usprawnić i zreformować proponowane przez Komisję Europejską przepisy. W ciągu 30 lat zakres uzgodnień i porozumień nie budził większych zastrzeżeń po obu stronach Odry bez względu na ich formułę – bilateralną lub multilateralną. Współpraca przynosiła wymierne korzyści dla obu państw, generując większe dochody podatkowe niż samodzielne zwalczanie nadużyć. Pewną rysę na wręcz modelowej kooperacji stanowią zauważalne w ostatnich latach odmienne propozycje zgłaszane przez przedstawicieli Polski i Niemiec, które nie spotykają się z aprobatą rządu drugiego państwa. Są one rezultatem różnic w podejściu do procesu przeciwdziałania erozji bazy podatkowej w Unii Europejskiej. Nie powodują one zagrożenia dla przyjętych już rozwiązań, natomiast proces negocjowania nowych przepisów wspólnotowych może w przyszłości w większym stopniu niż dotychczas uwzględniać partykularne interesy gospodarcze.
Item
Poland's strategic potential and capabilities to respond to CBRN threats
(WSGE University of Applied Science in Józefów, 2024-06) Szklarski, Łukasz; ITTI
Objectives: The article includes a systemic analysis of Poland's potential and response capabilities to chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) threats. As a result of the conducted research, the dominant threats, technological resources, legal framework and socio-political reactions related to CBRN incidents in Poland were shown. In addition, Poland's technological capabilities in the detection of chemical agents, gamma and nucleoids were presented. The important role of protective clothing in responding to CBRN threats was emphasized. Material and methods: In order to implement the adopted research assumptions, the method of analysis was used consisting in quantitative and qualitative analysis of the content contained in the analyzed documents, literature, legal acts, their ordering and interpretation in terms of the research objective. Results: The article highlights the multifaceted nature of the Polish approach, which includes understanding CBRN threats, investing in advanced detection technologies, ensuring the security of response through protective equipment, implementing robust civil protection measures, and adhering to a comprehensive legal framework. The discussion additionally sheds light on the key role of international cooperation in the Polish CBRN strategy. Basically, the article presents Polish preparations as a comprehensive approach combining technological knowledge, legal infrastructure, public security measures Conclusions: Poland's strategic preparation for potential CBRN incidents is an ongoing process. While significant progress has been made, the constantly evolving nature of CBRN threats requires a continuous commitment to policy improvement, technological innovation, capacity building and international cooperation.