OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Trwałość dawnych granic politycznych w sferze morfogenetycznej osadnictwa wiejskiego w Polsce
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2016) Figlus, Tomasz; Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Artykuł prezentuje wyniki badań poświęconych wybranym zagadnieniom trwałości historycznych granic politycznych w aspekcie zróżnicowania morfogenetycznego wsi. W wyniku analiz o charakterze diagnostycznym zidentyfikowano odcinki dawnych granic, które odzwierciedlają się współcześnie w odmiennej strukturze form rozplanowania na sąsiadujących obszarach wykazujących w przeszłości różną przynależność polityczną. W zakresie badań szczegółowych uwzględniono dwa przypadki granic z okresu staropolskiego: dawnej granicy między Koroną a Litwą na Podlasiu oraz granicę między Państwem Zakonnym, a późniejszymi Prusami Książęcymi i Rzeczpospolitą na obszarze pogranicza mazurskokurpiowskiego. Analizie poddano również dwa przypadki granic porozbiorowych: rozdzielających ziemię chełmińską i dobrzyńską oraz fragment granicy wzdłuż Prosny rozdzielający dawną ziemię wieluńską pomiędzy Prusy i Rosję (tzw. Kongresówkę). Dowiedziono wpływu funkcjonowania granic oraz odmiennych systemów prawno-politycznych na zróżnicowanie typów układów ruralistycznych. Okazało się, że zjawisko trwałości granic w zakresie morfogenezy osadnictwa wiejskiego zależne jest proporcjonalnie od ich stabilności i wykazuje charakter dysjunktywny. Ze względu na dyfuzję wzorców rozplanowania mamy zazwyczaj do czynienia z buforowym charakterem granic reliktowych, czego wyrazem są przejściowe obszary cechujące się niejednorodnością morfologiczną.
Item
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w państwach Unii Europejskiej – stan obecny i wyznaczone cele
(Biuro Analiz Sejmowych, 2023-07) Adamiec, Danuta; Biuro Analiz Sejmowych
The article explores the offshore wind energy development in the EU Member States in the context of targets set at the EU and national levels. The author begins with presenting the current state of affairs in the offshore wind energy sector in the world and in the EU. Next, the development of offshore wind energy in Denmark, Germany and the Netherlands, as the leaders in the sector in the EU, is discussed, with the focus on regulatory environment and future development ambitions. Finally, an overview of the situation in the Polish offshore wind energy sector is provided. The author points to some potential regulatory and market bottlenecks that could hamper the development of the sector, which at present is of pivotal importance for environmental and energy security reasons.
Item
Zagrożenia rozwoju lokalnego w strefie pograniczy administracyjnych. Przykłady z Francji i z Polski
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2016) Plit, Joanna; Plit, Florian; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego; Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Areas close to administrative borders facing difficulties in development opportunities as similar as areas of political borders. Local governments can have different concepts of space organization, the way of managing public transport could be also different as example of frequent idea to organize mostly connection to the center (capital) region, not to other regions. The spectrum of tourist information is often confined within the borders of an administrative unit. Barriers to interpersonal relations might be just boundaries of school districts, etc. The article gives examples of the occurrence of such barriers in France and Poland. Only in few cases social and economic recovery appear close to administrative borders.
Item
Dostosowanie polskiego przemysłu obronnego do zmian doktryn obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021) Helnarska, Karolina Julia; Motrycz, Grzegorz; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; Politechnika Warszawska
The aim of the article is to analyze the adaptation of the Polish defense industry to changes in the North Atlantic Treaty Organization’s defense doctrines. On March 12, 2020, it was 21 years of Poland’s membership in the North Atlantic Treaty Organization. The membership in the Alliance has undoubtedly contributed to the transformation of the Armed Forces of the Republic of Poland and infrastructure investments in the country’s defense base. However, it should be stated that the possibilities related to the offset liabilities have not been used fully.
Item
Cykliczność ekstremalnych warunków termicznych w Polsce i wybranych obszarach
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017) Wiejak, Krzysztof; Miętus, Mirosław; Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii, Katedra Meteorologii i Klimatologii
Celem tej pracy jest zbadanie cykliczności występowania ekstremalnie ciepłych i ekstremalnie chłodnych warunków termicznych na obszarze Polski, przykładowo wybranego regionu (zachodniej części Pojezierzy) oraz stacji zlokalizowanej w tym regionie (Borucino). Do analiz przyjęto cztery okresy odniesienia (1951-1980, 1961-1980, 1971-2000, 1981-2010), wykorzystane do obliczenia progów wystąpienia warunków ekstremalnych zgodnie z metodą kwantylową [Miętus i in. 2002]. Analizowane dane, to obszarowe średnie miesięczne wartości temperatury powietrza z okresu 1951-2014, reprezentujące obszar Polski oraz zachodniej części Pojezierzy. Do analizy wykorzystano również średnie miesięczne wartości temperatury powietrza w Borucinie z okresu 1961-2014. Jako metody badań przyjęto: analizę częstości, analizę autokorelacyjną oraz analizę falkową. Przeprowadzone analizy wykazały zwiększenie wartości progowych dla warunków ekstremalnie ciepłych i zmniejszenie tych progów dla warunków ekstremalnie chłodnych przy zmianie okresu odniesienia z najwcześniejszego na najpóźniejszy. Jest to ewidentny efekt ocieplenia, które nastąpiło w badanym wieloleciu. Pseudocykliczność dominująca wystąpień miesięcy ekstremalnie ciepłych, wyznaczona metodą autokorelacyjną wynosi 31-99 miesięcy, a miesięcy ekstremalnie chłodnych 73-98 miesięcy. Wartości pseudocyklu wyznaczone metodą autokorelacyjną mieszczą się w zakresie widma falkowego. Wyniki uzyskane dla kraju, regionu i pojedynczej stacji są zbliżone, co świadczy o wysokiej reprezentatywności średnich obszarowych.