OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Europejski Zielony Ład w energetyce: wyzwania i możliwości dla Polski i powojennej Ukrainy
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Trypolska, Galyna; SGH Warsaw School of Economics
This paper explores the evolution of EU energy policies leading to the European Green Deal (EGD), highlighting the impact of the Russia-Ukraine war on these policies. The EGD, enshrined in the European Climate Law, commits the EU to achieving carbon neutrality by 2050. It involves reducing net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990. The EU’s journey towards carbon neutrality faces multifaceted challenges, with the Russia-Ukraine war introducing geopolitical uncertainties. The paper explores the development of EU energy legislation, notably the Fourth Energy Package, and its integration with climate goals. It also examines the impact of the Russia-Ukraine war on EU energy policies, which has led to a reassessment of energy supply sources and increased emphasis on renewables and energy efficiency. The article delves into Poland’s challenges as it strives to align with the EGD. Poland’s transition from coal-dominated energy production to renewables and nuclear energy poses economic and employment challenges and the need for substantial investments. Despite these challenges, the EU’s commitment to reducing carbon emissions and geopolitical developments is pushing Poland towards a more sustainable energy future. Ukraine’s role in the EGD and its challenges in a post-war context are complex and multifaceted. Ukraine’s commitment to join the EGD is a significant step towards aligning its environmental and Energy policies with European standards. The country’s cooperation with the EU on green hydrogen production is a positive development, even though Ukraine’s water scarcity is a concern. Ukraine faces challenges related to energy system flexibility, especially as the share of renewable energy sources increases. The country’s commitment to phasing out coal in state-owned electricity generation by 2035 is commendable. Ensuring a just transition for coal miners and coal-dependent regions is a complex and long-term task. Securing adequate financial support for Ukraine’s transition to a green economy, including energy independence and EGD compliance, is crucial. Effective planning, international cooperation, and support for a just transition will be essential for Ukraine to achieve its environmental and energy goals while addressing the complexities arising from the war.
Item
Geneza, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu Trójkąta Weimarskiego po agresji Rosji na Ukrainę
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Fiszer, Józef M.; Uczelnia Łazarskiego
Artykuł poświęcony jest Trójkątowi Weimarskiemu. Ukazuje jego genezę, cele, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu, o czym mówiono m.in. 12 maja 2023 r. na spotkaniu ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego z wicepremier Ukrainy. Trójkąt Weimarski powstał w trudnym momencie dla Polski i Europy (po zjednoczeniu Niemiec 3 października 1990 r.), ale jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego w grudniu 1991 r., który miał negatywny stosunek do transformacji ustrojowej w Polsce (rozpoczętej w czerwcu 1989 r.) i jej euroatlantyckich aspiracji. Podobny negatywny stosunek do euroatlantyckich aspiracji Ukrainy ma Federacja Rosyjska pod rządami Władimira Putina. Trójkąt Weimarski zdaje się być jednym z największych sukcesów polityki zagranicznej Polski po 1989 r., której głównym celem była akcesja do struktur euroatlantyckich, aby w ten sposób zapewnić jej suwerenność i umocnić bezpieczeństwo. W tym aspekcie należy stwierdzić, że Trójkąt Weimarski spełnił swoją funkcję. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, ale również porażek i niewykorzystanych szans. Odegrał też pozytywną rolę w procesie „powrotu” Polski do Europy po 1989 r. Tezą główną niniejszego artykułu jest konstatacja, że bez Trójkąta Weimarskiego integracja postkomunistycznej Europy, szczególnie w latach 1991–2009, nie byłaby tak dynamiczna i efektywna, jak to miało wówczas miejsce, a droga Polski do struktur euroatlantyckich byłaby znacznie trudniejsza. Ponadto stwierdzam, że biorąc pod uwagę coraz bardziej komplikującą się dziś sytuację międzynarodową, Trójkąt Weimarski powinien nadal odgrywać istotną rolę w polityce zagranicznej Polski, Niemiec i Francji oraz Unii Europejskiej. Mógłby odegrać też istotną rolę w zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Dlatego też powinien on jak najszybciej wznowić działalność.
Item
Direct and Indirect Consequences of the War in Ukraine for Polish Trade in Agri-Food Products
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2023) Bułkowska, Małgorzata; Bazhenova, Hanna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Instytut Europy Środkowej
The ongoing war in Ukraine is associated with a number of negative and long-term macroeconomic consequences for Poland and other countries both in the area of trade and maintaining supply chains, as well as the security of energy supplies. Many entities in the agri-food sector are affected by this impact. The aim of the article is to assess the effects of the war in Ukraine on Polish agri-food trade. The paper presents the production and trade potential of Ukraine, defines trends in Polish agri-food trade with Ukraine after February 24, 2022, and identifies the main effects for Polish agri-food trade resulting from the ongoing armed conflict in Ukraine. Several research methods were used in the article, ranging from a literature review and document analysis, through a statistical and descriptive method of production and trade data analysis, to competitiveness indices: the index of comparative advantages (RCA) and trade coverage ratio (TC). The research shows that in 2022 Polish imports of agri-food products from Ukraine increased almost three times in terms of value, as compared to 2021, reaching EUR 2.8 billion, which increased the competitive pressure on the internal market. It has also been proven that only part of agri-food products imported from Ukraine is subject to mutual Polish-Ukrainian competition on the EU market. This applies to products such as wheat, poultry meat, birds’ eggs, frozen fruit, but also highly processed food products, including confectionery and pastry. Further development of trade in agri-food products with Ukraine will be determined primarily by the situation at the front, the supply of goods for export, the possibility of exporting Ukrainian goods through the Black Sea ports, and the permeability of land solidarity routes. Data shows that in 2022 the yields of cereals, legumes, and oilseeds in Ukraine decreased by 34%, which should also translate into decreased exports.
Item
The importance of Ukraine’s political and economic relationship with the United Arab Emirates for the Lublin Triangle
(Institute of Society Transformation, 2020-09) Krzymowski, Adam; Zayed University
The presented research paper demonstrates the dynamic development of political and economic relations between Ukraine and the United Arab Emirates as well as their importance for projects involving the implementation of the Lublin Triangle. The results and findings of the research show that without taking into account the state-owned company from Dubai DP World, the success of the strategic cooperation between Ukraine, Poland, and Lithuania in transportation, as well as in the energy sector, will be limited. For this reason, it is necessary to include the Emirate company in some projects of the Lublin Triangle. Moreover, strategic alliances of the United Arab Emirates with states and international organizations of the Euro-Atlantic community, including the European Union and the North Atlantic Treaty Organisation, should be noted. In this context, the strategic importance of the UAE’s partnership with Central and Eastern Europe should be taken into account. Moreover, a close, deep alliance with the United Arab Emirates will contribute to increasing the impact of the Lublin Triangle states on transatlantic partners. In addition, the UAE, being an economic and trade hub where the interests of Europe, the United States of America, the Middle East, Africa and Asia intersect, can contribute to increasing the role of Central and Eastern Europe in the global dimension. The Emirati company DP World is one of the largest global corporations, with around 150 branches in the world and working for seaports, terminals, industrial parks, logistics and economic zones. So, this Emirati economic entity has great potential in ensuring Central and Eastern Europe an effective supply chain and stable development of trade in the upcoming increasingly aggressive economic wars.
Item
Istota prawdziwej OJCZYZNY. Sposoby rozumienia wartości OJCZYZNA przez młodych Polaków z Polski i Ukrainy posiadających polskie obywatelstwo lub formalną przynależność do narodu polskiego
(de Gruyter, 2017) Hopej, Malwina; Uniwersytet Wrocławski
Artykuł prezentuje konceptualizację pojęcia ojczyzny stanowiącą opracowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na grupie Polaków mieszkających we Lwowie, Mościskach, Wrocławiu i Legnicy, mających na celu zestawienie sposobów rozumienia ojczyzny przez Polaków funkcjonujących w różnych państwach. Tekst składa się z dwóch części: w pierwszej został przedstawiony opis metody zastosowanej w badaniu wartości przez zespół lubelskich lingwistów, pracujących pod kierownictwem prof. Jerzego Bartmińskiego, którą posłużyłam się przy opracowaniu części drugiej, zestawiającej odpowiedzi respondentów.