OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Periodyzacja produktu krajowego brutto wybranych państw świata
(Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1995) Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business
Poziom produktu krajowego brutto jest jednym z elementów rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju. Wzrost produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca stanowi jedna z głównych ilościowych charakterystyk rozwoju ekonomicznego. O znaczeniu produktu krajowego świadczy fakt, że stanowi on jedyne źródło, z którego społeczeństwo czerpie środki utrzymania oraz środki niezbędne dła zapewnienia nieprzerwanego rozwoju gospodarki narodowej. Wieiu autorów kwestionuje znaczenie produktu krajowego jako jedynego syntetycznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego, jednakże nikt nie neguje jego istotnej roli jako jednej z ilościowych cech tego rozwoju. W pracy analizie poddano poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w dolarach, w cenach bieżących (GDP per capita). Celem prowadzonych badań jest analiza porównawcza państw ze względu na poziom GDP per capita prowadzona w układzie czasowym. Zakres badania poziomu produktu krajowego brutto był następujący. - przestrzenny - 26 państw (wybrane kraje OECD, OPEC, Poiska) - czasowy - lata 1971-1984
Item
O klasyfikacji struktur handlu zagranicznego wybranych państw świata
(Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1994) Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business
Podstawowym problemem wielowymiarowej analizy strukturalnej jest określenie wzajemnych podobieństw między strukturami badanych obiektów. Wyodrębnienie podobnych struktur ekonomicznych i łączenie ich w homogeniczme grupy umożliwia uporządkowanie otaczającej człowieka rzeczywistości i poznawanie istoty badanych zjawisk gospodarczych Do realizacji tego celu stosuje się metody klasyfikacji Celem prowadzonych badań była analiza porównawcza towarowych struktur handlu zagranicznego wybranych państw świata w układzie przestrzennym i przestrzenno-czasowym. Zakres badań został ustalony poprzez wyszczególnienie przestrzennego, typologicznego i rodzajowo-czasowego aspektu struktury. Zakres badań struktury handlu zagranicznego: - przestrzenny - 26 państw (wybrane kraje OECD, OPEC, Polska), - typologiczny - grupy towarów (elementy struktury handlu zagranicznego), - rodzajowy - wartość eksportu i importu w mld dolarów w cenach bieżących, - czasowy - lata 1971-1984. Zgodnie z przyjętą koncepcją badań klasyfikacja przestrzenna obejmuje podział na klasy zbioru struktur handlu zagranicznego państw, opisanych za pomocą jednej cząstkowej cechy strukturalnej c) lub c? (gdzie: cj - wartość eksportu w mld doi w /-tym okresie, c? - wartość importu w mld doi w /-tym okresie)
Item
"Bracia" się budzą
(Stowarzyszenie Studenckich Kół Naukowych Historyków RP, 1998) Wójtowicz, Norbert
Artykuł dotyczy odradzania się struktur wolnomularstwa na Węgrzech i w Polsce po zmianach ustrojowych 1989 r.
Item
Pragmatyzm, czy szczery podziw dla "duszy Japonii" - obraz Japonii w wybranych publikacjach polskich l. 20. i 30. XX wieku.
(Zakład Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytet Warszawski, 1999) Pałasz-Rutkowska, Ewa; Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Autorka zastanawia się nad przyczynami podziwu dla "duszy Japonii", cech charakterystycznych społeczeństwa japonskiego
Item
Geostrategiczne uwarunkowania położenia Polski
(1999) Wendt, Jan A.; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Pod względem fizyczno-geograficznym Polska ma zdecydowanie niekorzystne położenie. Jedyna naturalna bariera w postaci pasm górskich na południu znajduje się na granicy z państwami, których potencjał militarny jest zdecydowanie mniejszy od Polski. Na kierunkach wschodnich i zachodnim sąsiadujemy z państwami, w których z trzech potencjałów: demograficznego, ekonomicznego i militarnego dwa zawsze są większe od polskich odpowiedników, a w przypadku Rosji i Niemiec wszystkie trzy. Pomyślną okolicznością dla Polski są prognozy demograficzne i ekonomiczne, jednak tylko w przypadku zachowania długoterminowej tendencji rozwoju (zwłaszcza współczynnik przyrostu naturalnego i wskaźnik dynamiki PKB). Znacznie korzystniej wyglądają perspektywy zmiany położenia geopolitycznego Polski. W związku z przyjęciem Polski do NATO razem z Czechami stanowimy wschodnią granicę paktu, obejmującego największą obecnie, pod względem politycznym i militarnym, grupę państw. Oczywiście pojawia się zawsze pytanie o skuteczność gwarancji wojskowych NATO dla Polski, jednak odpowiedź na nie jest już kwestią woli politycznej Stanów Zjednoczonych i sprzymierzonych z nimi w pakcie pozostałych państw.