OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Geneza, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu Trójkąta Weimarskiego po agresji Rosji na Ukrainę
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Fiszer, Józef M.; Uczelnia Łazarskiego
Artykuł poświęcony jest Trójkątowi Weimarskiemu. Ukazuje jego genezę, cele, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu, o czym mówiono m.in. 12 maja 2023 r. na spotkaniu ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego z wicepremier Ukrainy. Trójkąt Weimarski powstał w trudnym momencie dla Polski i Europy (po zjednoczeniu Niemiec 3 października 1990 r.), ale jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego w grudniu 1991 r., który miał negatywny stosunek do transformacji ustrojowej w Polsce (rozpoczętej w czerwcu 1989 r.) i jej euroatlantyckich aspiracji. Podobny negatywny stosunek do euroatlantyckich aspiracji Ukrainy ma Federacja Rosyjska pod rządami Władimira Putina. Trójkąt Weimarski zdaje się być jednym z największych sukcesów polityki zagranicznej Polski po 1989 r., której głównym celem była akcesja do struktur euroatlantyckich, aby w ten sposób zapewnić jej suwerenność i umocnić bezpieczeństwo. W tym aspekcie należy stwierdzić, że Trójkąt Weimarski spełnił swoją funkcję. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, ale również porażek i niewykorzystanych szans. Odegrał też pozytywną rolę w procesie „powrotu” Polski do Europy po 1989 r. Tezą główną niniejszego artykułu jest konstatacja, że bez Trójkąta Weimarskiego integracja postkomunistycznej Europy, szczególnie w latach 1991–2009, nie byłaby tak dynamiczna i efektywna, jak to miało wówczas miejsce, a droga Polski do struktur euroatlantyckich byłaby znacznie trudniejsza. Ponadto stwierdzam, że biorąc pod uwagę coraz bardziej komplikującą się dziś sytuację międzynarodową, Trójkąt Weimarski powinien nadal odgrywać istotną rolę w polityce zagranicznej Polski, Niemiec i Francji oraz Unii Europejskiej. Mógłby odegrać też istotną rolę w zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Dlatego też powinien on jak najszybciej wznowić działalność.
Item
Trójkąt Weimarski po rozszerzeniu UE – niewykorzystany instrument polskiej polityki zagranicznej?
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu., 2010) Wyligała, Helena; Dolnośląska Szkoła Wyższa
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej oczekiwano, że Polska stanie się znaczącym kreatorem polityki europejskiej we Wspólnocie, równorzędnym partnerem dla Niemiec i Francji. Miało się to przełożyć na wzmożoną aktywność Polski w Trójkącie Weimarskim. Nowe projekty weimarskie miały stanowić nowy rdzeń dla UE, a tym samym zapoczątkować proces integracji europejskiej. Jednak w ciągu pięciu lat członkostwa Polski w UE międzyrządowa inicjatywa weimarska straciła na znaczeniu, mimo zapewnień dyplomatów o jej pożytecznym charakterze. Rozkwitły natomiast trójstronne przedsięwzięcia w sferze społecznej, kulturowej i regionalnej. W artykule przeanalizowano zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na działalność Trójkąta Weimarskiego. Omówiono niewykorzystane mechanizmy działania Trójkąta oraz potencjalne pola współpracy. Dokonano tego na tle rozważań dotyczących zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej po 2004 roku oraz poszukiwania przez Berlin i Paryż strategicznych partnerów w rozszerzonej UE. W zakończeniu przedstawiono odpowiedź na pytanie, czy Trójkąt Weimarski może nadal znajdować się w arsenale instrumentów polskiej dyplomacji i jakie przesłanki mogą zwiastować jego odrodzenie w najbliższej przyszłości.
Item
Chińska perspektywa kryzysu na wschodniej granicy Unii Europejskiej (2021-2022)
(Uniwersytet Wrocławski, 2022) Adamczyk, Marcin; Uniwersytet Wrocławski
Kryzys na wschodniej granicy Unii Europejskiej był w roku 2021 prawdopodobnie jednym z potencjalnie kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. W obliczu pogarszającej się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, w Polsce względnie popularna stała się koncepcja zaangażowania w roli mediatora Chińskiej Republiki Ludowej – o czym świadczyły liczne artykuły na czołowych portalach internetowych (jak Money.pl, Onet.pl czy Rp.pl) oraz wzrost zainteresowania tym tematem w mediach społecznościowych (zaobserwowane przez autora w szczególności w dyskusjach na portalu Twitter). U jej podstaw leżało przekonanie, iż oba państwa stanowią istotne miejsce w chińskiej polityce gospodarczej – ze szczególnym uwzględnieniem ich roli tranzytowej w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Niniejszy artykuł ma być próbą odpowiedzi, na ile owa koncepcja mogła się urzeczywistnić oraz ile tak naprawdę Mińsk i Warszawa znaczą dla Chin?
Item
Cultural and creative sectors in the COVID-19 pandemic crisis
(Biuro Analiz Sejmowych, 2022-03) Zygierewicz, Anna
Cultural and creative sectors were among the sectors most affected by the COVID-19 pandemic crisis. Imposed limitations and restrictions caused cancellation of events and activities, constraints on artists’ and creators’ mobility, and others. The European Union and its Member States provide guidelines for recovery of the sectors together with innovative solutions and financial support, they also promote digitalisation of the sector to allow it to reach audiences. The article presents the situation of the cultural and creative sectors affected by the crisis, and efforts, particularly at the level of the EU and the Member States, to support the recovery of the sectors.
Item
The Weimar Triangle: France, Germany, Poland in the Middle East. United Arab Emirates Perspective
(Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznan, 2021-12) Krzymowski, Adam; Zayed University
The article’s scientific goal is to investigate the Weimar Triangle countries’ relations with the United Arab Emirates. Therefore, the author asks the research question. Are the Weimar Triangle states’ role and significance increasing in the external dimension of the European Union? Based on the example of the United Arab Emirates, the research adopted a hypothesis. It is the statement that after Brexit, the Weimar Triangle countries have a chance to improve their importance in the EU external activities. Apart from case studies, to revise the hypothesis, the author performed a meticulous comparative analysis. Moreover, the research implemented International Practice Theory as an appropriate tool to investigate the presented issue. This empirical research and its findings resulted from over ten years of the author’s direct observation, analysis, and participation in many initiatives, both in the European Union and in the United Arab Emirates. The Middle East for the Weimar Triangle countries is more significant than just from a trade potential perspective. The situation in this region is also affecting Europe, as well as global security architecture. For this reason, one should develop a coherent and comprehensive EU foreign and security policy towards the region, and the Weimar Triangle formula should be one of its pillars.