OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego na wspólnym rynku pracy Unii Europejskiej
(2016-07-12) Goniszewski, Maciej; Uniwersytet Gdański
Celem pracy jest porównanie regulacji podatkowych dotyczących osób fizycznych osiągających niskie dochody w wybranych państwach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że opodatkowanie w Polsce niskich dochodów zbyt wysokimi stawkami ma negatywny wpływ na rozwój mikroprzedsiębiorstw. Badaniem objęte zostały regulacje dotyczące podatku dochodowego, podatku od wartości dodanej i składek na ubezpieczenie społeczne. Praca powstała w oparciu o dane statystyczne z lat 2011-2015 głównie dla krajów Unii Europejskiej, ale niektóre zestawienia obejmują także inne kraje OECD. Z uwagi na bardzo szybkie zmiany zachodzące w poszczególnych państwach w zakresie systemu podatkowego, w pracy oprócz pozycji książkowych, przytoczonych jest wiele bieżących artykułów naukowych i opracowań prawno-podatkowych.
Item
Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych
(Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, 2015-12) Jakubowski, Andrzej; Bronisz, Urszula; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Przygraniczne położenie może mieć różnoraki wpływ na rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych w zależności od typu i charakteru granicy. W 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Tym samym jej granice z Niemcami, Czechami, Słowacją oraz Litwą stały się otwartymi i integracyjnymi granicami wewnętrznymi UE, natomiast granice z Ukrainą, Białorusią i Rosją – stosunkowo szczelnymi granicami zewnętrznymi. Celem artykułu jest ocena poziomu oraz dynamiki konkurencyjności obszarów przygranicznych (na poziomie NUTS3) położonych zarówno przy wewnętrznej, jak i zewnętrznej granicy UE w latach 2004-2014. W niniejszym artykule autorzy starają się sprawdzić, na ile bliskość granicy charakteryzującej się znacznym poziomem szczelności i niską przenikalnością ogranicza możliwości rozwojowe obszarów przygranicznych oraz czy bliskość otwartej granicy państwowej można uznać za czynnik aktywizujący ich rozwój i konkurencyjność.
Item
Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki
(Wydawnictwo Bernardinum, 2016-06) Tarkowski, Maciej; Palmowski, Tadeusz; Kopeć, Krzysztof; Wendt, Jan A.; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Item
Agenda cyfrowa jako strategia wzrostu konkurencyjności Europy
(Uniwersytet Szczeciński, 2012) Kuczera, Karol; Uniwersytet Szczeciński
Agenda cyfrowa jako jeden z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020 zakłada uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych dzięki rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Osiągnięcie zakładanego celu związane jest jednak z identyfikacją i przezwyciężeniem barier m.in. o charakterze społecznym i legislacyjnym. W kontekście podjętych rozważań interesująco rysuje się pozycja Polski osiągającej zróżnicowane oceny według różnych kryteriów na drodze do wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Celem artykułu jest wskazanie barier rozwoju gospodarki cyfrowej w Europie oraz ocena stopnia zaawansowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zaprezentowana w artykule dyskusja pozwoliła na identyfikację obszarów wymagających dodatkowych wysiłków w realizacji zadań agendy cyfrowej.
Item
Assessment of the competitiveness of Polish food producers in the European Union
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Źywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 2014) Ambroziak, Łukasz; Bułkowska, Małgorzata; Szczepaniak, Iwona; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
System "konkurencyjność" - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Pozycja Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi z Unią Europejską. Handel wewnątrzgałęziowy produktami rolno-spożywczymi Polski z Unią Europejską. Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w handlu produktami rolno-spożywczymi Polski z Unią Europejską. Przewagi cenowe polskich producentów żywności na rynku Unii Europejskiej.