OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Szanse i zagrożenia dla rolnictwa i konsumentów żywności w krajach Unii Europejskiej wynikające z ewentualnego porozumienia TTIP
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016) Krzyżanowski, Julian; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Artykuł porusza problematykę szans i zagrożeń wynikających z ewentualnego zawarcia Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym pomiędzy Unią Europejską a USA. W pierwszej części artykułu przedstawia się możliwe korzyści dla unijnych eksporterów produktów mleczarskich, produktów mięsnych, wina, cukru i oliwek. Korzyści te wydają się być iluzoryczne nawet przy ograniczeniu tzw. barier pozataryfowych. Z drugiej strony, wiele rynków w Unii Europejskiej odczuwałoby istotne zakłócenie równowagi na skutek eksportu amerykańskiego. Dotyczyłoby to przede wszystkim rynków wołowiny, zbóż, drobiu, izoglukozy i biopaliw. Autor zwraca też uwagę na różnice standardów bezpieczeństwa żywności oraz poziomów wsparcia, co rzutuje na ochronę konsumentów europejskich i konkurencyjność producentów w krajach UE, gdyby porozumienie TTIP miało być realizowane.
Item
Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Sikorska, Alina; Chmieliński, Paweł; Chmielewska, Barbara; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Koncepcje wsparcia przeobrażeń strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście polityki rozwoju w Unii Europejskiej i Polski. Obszary problemowe na wsi a priorytety polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Aktywność społeczna w polityce rozwoju obszarów wiejskich i niwelowanie obszarów problemowych. Miejsce polskiego rolnictwa w strukturach rolnictwa europejskiego. Przeobrażenia w zasobach i strukturze użytkowania gruntów rolnych w Polsce.
Item
Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa (1)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Wieliczko, Barbara; Kurdyś-Kujawska, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Instrumenty polityki krajowej i UE oddziałujące na rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa. Instrumenty WPR. Instrumenty krajowej polityki rolnej oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa. Mnożniki fiskalne. Finansowanie zwrotne a rolnictwo.
Item
Rural economies in Central Eastern European Countries after EU enlargement
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014) Wrzochalska, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Harmonizacja chorwackiej polityki obszarów wiejskich z normami unijnymi oraz wpływ na gospodarkę obszarów wiejskich. Gospodarstwa rolne na obszarach górskich przed i po wstąpieniu Słowenii do Unii Europejskiej. Zatrudnienie w polskim rolnictwie - procesy racjonalizacji i kierunki pozarolniczego rozwoju wsi. Rozwój litewskiej wsi w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy. Rozwój obszarów wiejskich na Węgrzech po przystąpieniu do UE. Zmiany społeczno-gospodarcze na czeskiej wsi po rozszerzeniu UE. Kapitał ludzki i gospodarka obszarów wiejskich Rumunii - postkomunistyczne ewolucje i trendy. Wpływ dywersyfikacji gospodarstw rolnych na zatrudnienie. Rozwój bułgarskich obszarów wiejskich oraz ich wykorzystanie po wprowadzeniu alternatywnych form turystyki.
Item
Oceny ex ante i mid-term programu SAPARD w Polsce
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007) Rowiński, Janusz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Przedakcesyjny program SAPARD realizowany w Polsce i 9 innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej miał odmienne cele i zakres działania niż realizowane w tym samym okresie w państwach członkowskich UE. Podlega jednak ocenie (ewaluacji) na takich samych ogólnych zasadach jak wszystkie programy rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane z budżetu unijnego. Przedstawiono i omówiono treść dokumentów KE zawierających zasady, cele i metody przeprowadzenia oceny ex ante i mid-term. Podkreślono, że ocena powinna określić racjonalność, trafność, wewnętrzną logikę, skuteczność i efektywność otrzymanej pomocy. Odniesiono się krytycznie do wymagań ewaluacji i zdefiniowano problemy, które muszą być przeanalizowane oraz kryteria i wskaźniki, które powinny być zastosowane aby oceny można było dokonać. Zasugerowano, że pewne założenia ewaluacji powinny być przez KE zmienione.