OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Geneza, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu Trójkąta Weimarskiego po agresji Rosji na Ukrainę
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Fiszer, Józef M.; Uczelnia Łazarskiego
Artykuł poświęcony jest Trójkątowi Weimarskiemu. Ukazuje jego genezę, cele, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu, o czym mówiono m.in. 12 maja 2023 r. na spotkaniu ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego z wicepremier Ukrainy. Trójkąt Weimarski powstał w trudnym momencie dla Polski i Europy (po zjednoczeniu Niemiec 3 października 1990 r.), ale jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego w grudniu 1991 r., który miał negatywny stosunek do transformacji ustrojowej w Polsce (rozpoczętej w czerwcu 1989 r.) i jej euroatlantyckich aspiracji. Podobny negatywny stosunek do euroatlantyckich aspiracji Ukrainy ma Federacja Rosyjska pod rządami Władimira Putina. Trójkąt Weimarski zdaje się być jednym z największych sukcesów polityki zagranicznej Polski po 1989 r., której głównym celem była akcesja do struktur euroatlantyckich, aby w ten sposób zapewnić jej suwerenność i umocnić bezpieczeństwo. W tym aspekcie należy stwierdzić, że Trójkąt Weimarski spełnił swoją funkcję. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, ale również porażek i niewykorzystanych szans. Odegrał też pozytywną rolę w procesie „powrotu” Polski do Europy po 1989 r. Tezą główną niniejszego artykułu jest konstatacja, że bez Trójkąta Weimarskiego integracja postkomunistycznej Europy, szczególnie w latach 1991–2009, nie byłaby tak dynamiczna i efektywna, jak to miało wówczas miejsce, a droga Polski do struktur euroatlantyckich byłaby znacznie trudniejsza. Ponadto stwierdzam, że biorąc pod uwagę coraz bardziej komplikującą się dziś sytuację międzynarodową, Trójkąt Weimarski powinien nadal odgrywać istotną rolę w polityce zagranicznej Polski, Niemiec i Francji oraz Unii Europejskiej. Mógłby odegrać też istotną rolę w zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Dlatego też powinien on jak najszybciej wznowić działalność.
Item
Wpływ brexitu na bezpieczeństwo państw Grupy Wyszechradzkiej – perspektywa neorealistyczna
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Chojan, Adrian; Uczelnia Łazarskiego
Celem artykułu jest analiza wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Analizy dokonano przy zastosowaniu teorii neorealistycznej. Wnioski płynące z rozważań sprowadzają się do konstatacji, że brexit bezpośrednio nie wpłynął na bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej, ale zmienił ich myślenie o polityce bezpieczeństwa i stworzył regionalne i globalne ryzyka związane ze zmianą równowagi sił poprzez osłabienie UE jako organizacji międzynarodowej.
Item
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku – aspekty prawnopolitologiczne
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Skrobisz, Krzysztof; Uczelnia Łazarskiego
Wybory do Parlamentu Europejskiego są drugimi pod względem wielkości wyborami demokratycznymi na świecie przeprowadzanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Głosując w tych wyborach, obywatele UE mają bezpośredni wpływ na skład Parlamentu Europejskiego i jego decyzje podejmowane przez kolejne pięć lat. Prawo jest regulowane zarówno w ustawodawstwie unijnym wprowadzającym wspólne przepisy dla państw członkowskich, jak i szczegółowo zróżnicowanymi przepisami krajowymi. Z tego względu omawiane wybory realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w uregulowaniach traktatowych i ordynacjach wyborczych poszczególnych krajów. Niniejszy artykuł omawia szczegółowo zagadnienia związane m.in. z prawami wyborczymi, procedurą i organizacją wyborów do PE, stosowanym systemem głosowania oraz przedstawia kwestie dotyczące frekwencji w poszczególnych okręgach wyborczych w odniesieniu do wyborów do PE przeprowadzonych w Polsce w 2019 roku.
Item
Zróżnicowana integracja w dobie polityzacji projektu europejskiego
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Borkowski, Paweł J.; Uczelnia Łazarskiego
Zróżnicowana integracja jako koncept poznawczy i program polityczny nie jest w Europie zjawiskiem nowym. Zmienił się natomiast kontekst jej promowania – projekt europejski wszedł w fazę intensywnej polityzacji. Autor argumentuje, że tworzy to zupełnie nową perspektywę – zróżnicowanie członkostwa może służyć trwałej peryferyzacji państw, które swoją pozycję i politykę zagraniczną budują w kontrze do procesów europeizacyjnych. Takie tendencje widoczne były od 2010 r. na Węgrzech i od 2015 r. w Polsce. Perspektywa peryferyzacji regionu Wyszehradzkiego była zdaniem autora realna, czynnikiem dodatkowym okazała się wojna w Ukrainie, jednak zasadniczy problem pozostał – zróżnicowanie integracji zmienia funkcję z „zajęć dodatkowych” w narzędzie peryferyzacji.
Item
Implikacje pandemii koronawirusa dla polityki wewnętrznej Unii Europejskiej
(Uczelnia Łazarskiego, 2022) Orzoł, Jan; Uczelnia Łazarskiego
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie działań Unii Europejskiej na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa oraz przybliżenie aktywności polityków w okresie od początku 2020 r. aż do drugiej połowy 2022 r. Wspólnota borykała się z problemami natury systemowej, gospodarczej i politycznej. Pierwsze miesiące pandemii wykazały słabość w reagowaniu na zagrożenie, z jakim przyszło się zmierzyć politykom UE. Poszczególne państwa były wręcz zmuszone radzić sobie same i prowadzić działania nierzadko niezgodne z oficjalną agendą Wspólnoty, nakierowaną na solidarność i proklamowanie współpracy. Inicjatywy europejskie polegające na luzowaniu reguł udzielania pomocy publicznej, wdrożenie „Planu odbudowy dla Europy”, a następnie wprowadzenie masowej akcji szczepień, działań w obszarze medycyny i Unijnego Certyfikatu COVID są wypadkową skonstatowania, że należy dostosować działania do aktualnej sytuacji pandemicznej, która oddziałuje na mnogą ilość płaszczyzn.