OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Oceny ex ante i mid-term programu SAPARD w Polsce
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007) Rowiński, Janusz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Przedakcesyjny program SAPARD realizowany w Polsce i 9 innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej miał odmienne cele i zakres działania niż realizowane w tym samym okresie w państwach członkowskich UE. Podlega jednak ocenie (ewaluacji) na takich samych ogólnych zasadach jak wszystkie programy rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane z budżetu unijnego. Przedstawiono i omówiono treść dokumentów KE zawierających zasady, cele i metody przeprowadzenia oceny ex ante i mid-term. Podkreślono, że ocena powinna określić racjonalność, trafność, wewnętrzną logikę, skuteczność i efektywność otrzymanej pomocy. Odniesiono się krytycznie do wymagań ewaluacji i zdefiniowano problemy, które muszą być przeanalizowane oraz kryteria i wskaźniki, które powinny być zastosowane aby oceny można było dokonać. Zasugerowano, że pewne założenia ewaluacji powinny być przez KE zmienione.
Item
SAPARD - programowanie i realizacja
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005) Rowiński, Janusz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Podstawy prawne programu operacyjnego Sapard w Polsce. Struktura organizacyjna obsługi Sapardu. Realizacja programu w poszczególnych działaniach. Finansowanie programu Sapard.
Item
Stan polskiej gospodarki żywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej. Raport 3
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006) Drożdż, Jadwiga; Guzewicz, Wacław; Józwiak, Wojciech; Judzińska, Agnieszka; Małkowski, Jan; Mieszkowska, Lucyna; Nosecka, Bożena; Pietrzak, Michał; Rogulska, Katarzyna; Rosiak, Ewa; Rowiński, Janusz; Staszczak, Anna; Świetlik, Jan; Urban, Roman; Zalewski, Aldon; Zawadzka, Danuta; Zdzieborska, Maria; Zięba, Stanisław
Makroekonomiczne i rynkowe uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej. Popyt na żywność i inne produkty przetwórstwa rolnego. Tendencje rozwojowe rolnictwa i przemysłu spożywczego. Stan ekonomiczny rolnictwa i przemysłu spożywczego. Poziom spożycia żywności w Polsce na tle UE. Stan głównych działów polskiej gospodarki żywnościowej na tle UE. Sektor zbożowo-paszowy, mleczarski, mięsny, cukrowniczy, olejarski. Główne problemy sektora żywnościowego w Polsce. Analiza strategiczna wybranych sektorów polskiego przemysłu spożywczego: zbożowego, mleczarskiego, mięsnego. Analiza strategiczna sektora owocowo-warzywnego (SWOT).
Item
Wspólnotowe zasady ewaluacji oraz ocena oddziaływania programów rolnych w okresie 2004-2008
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008) Bułkowska, Małgorzata; Chmurzyńska, Katarzyna; Kata, Ryszard; Kusz, Dariusz; Rowiński, Janusz; Wieliczko, Barbara; Wigier, Marek
Wspólnotowe zasady oceny programów wsparcia wsi i rolnictwa realizowanych w okresie programowania 2000-2006. Zmiany w rozporządzeniach dotyczących wdrażania działań PROW 2004-2006 a realizacja tego programu. Ocena efektów finansowych i rzeczowych realizacji programów SAPARD, PROW, SPO "Rolnictwo". Charakterystyka gospodarstw rolnych korzystających z funduszy unijnych w regionie Polski południowo-wschodniej. Ocena wpływu funduszy strukturalnych na gospodarkę żywnościową i rozwój obszarów wiejskich.
Item
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji]
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008) Rowiński, Janusz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Podstawy prawne programów rozwoju obszarów wiejskich wspieranych z budżetu UE. Wsparcie Polski środkami unijnymi na tle wsparcia innych państw członkowskich. Polski PROW 2013 jako instrument długookresowej strategii rozwoju regionów wiejskich: cele, analiza niektórych działań (dopłaty ONW, renty strukturalne, program rolnośrodowiskowy, gospodarstwa niskotowarowe, młodzi rolnicy). Miejsce PROW 2013 i programów operacyjnych w finansowaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.