OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Segmentacja krajów Unii Europejskiej bazująca na międzynarodowych zróżnicowaniach rozwojowych
(Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Celem tego opracowania jest analiza zróżnicowań międzynarodowych i segmentacja krajów Unii Europejskiej w latach 1998-2008, przez pryzmat poziomu i dynamiki produktu krajowego brutto. Takie podejście umożliwia podział rynków zagra­nicznych poddawanych analizie na następujące grupy:1. makrosegment nadkonkurencyjny - należą do niego kraje będące liderami w rozwoju regionalnym i cechujące się wysokim udziałem w gospodarce międzynarodowej; nadkonkurencyjność oznacza tutaj stan dominacji na ryn­ku światowym lub regionalnym (np. europejskim);2. makrosegment stabilny - charakteryzuje słabnąca dynamika' rozwoju i duży udział w rynku międzynarodowym;3. makrosegment „z szansą na rozwój” - cechuje wysokie tempo rozwoju i ni­ski udział w otoczeniu; wymaga nakładów na finansowanie rozwoju, środ­ków pomocowych, stanowiących impuls do wzrostu udziału w otoczeniu, pomagających w dokonaniu transformacji w liderów rozwoju i udziału w rynku; 4. makrosegment nierozwojowy - to kraje o niskim tempie rozwoju i gasnącym udziale w otoczeniu, potrzebujące specjalnych posunięć umożliwiających zmianę kierunku rozwoju i aktywności gospodarczej na bardziej nowoczesne i dochodowe; wymagające gruntownej transformacji strukturalnej.Podział krajów dokonany w powyższy sposób ma charakter umowny i może być poddawany dalszej modyfikacji.
Item
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako kryterium wyboru benchmarku dla Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2005) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Celem tego opracowania jest określenie pozycji Polski na tle innych krajów UE i krajów kandydujących pod względem poziomu i tempa rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz próba określenia państwa - benchmarku (wzorca) dla Polski.
Item
Segmentacja rynków europejskich ze względu na rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2005) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
The objective of the hereby elaboration is the segmentation o f the European Union markets andthe candidate countries, with regard to the information society development. The segmentation com­prises changes, which have been taking place under the influence of modem teleinformation technologies. The carried out segmentation is of dynamic character, considering not only the level but alsothe speed at which information economy keeps developing. Time span of the research covers theyears 1998-2003. The following, among others, measurement factors have been considered: numberof personal computers, Internet hosts, Internet users, expenditure on information technologies, etc.
Item
Ocena dysproporcji międzyregionalnych jako podstawa informacyjna kształtowania polityki regionalnej Unii Europejskiej
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2006) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
The objective of the hereby study is to identify interregional disproportions occurring in the Czech Repub­lic, Poland, Hungary, and Slovakia. NUTS II type of units makes up the reference point.Measures describing production factors, living conditions, social and economic climate, as well as related and supporting sectors play the role of interregional diversification assessment criteria. The study is of empiri­cal nature.
Item
Gender analysis jako narzędzie statystycznej oceny realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w państwach Unii Europejskiej
(Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013) Sobczak, Elżbieta; Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Celem opracowania jest analiza i ocena zróżnicowania państw członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia równych szans kobiet i mężczyzn w latach 2006 - 2010. Przeprowadzone badania skupiają się na analizach przestrzennych i czasowo - przekrojowych z wykorzystaniem wskaźników gender stosowanych w statystyce międzynarodowej.