OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Problem imigracji w relacjach francusko-niemieckich
(Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2009) Wyligała, Helena; Dolnośląska Szkoła Wyższa
W świetle danych IOM z 2005 r. Niemcy z 10 mln oraz Francja z 6,5 mln imigrantów znajdują się w ścisłej światowej czołówce krajów przyjmujących migrantów. Mimo że w ich narodowych politykach imigracyjnych odnaleźć można różnice, to nie przeszkadzają one we francusko-niemieckiej współpracy w obszarze migracji. Tematyka migracyjna i kwestia integracji imigrantów omawiane są podczas bilateralnych spotkań polityków. Zaangażowanie w problematykę imigracji widoczne było także w programach prezydencji każdego z krajów w Radzie Unii Europejskiej w 2007 i 2008 r. W niniejszym artykule podjęta została próba odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące kooperacji francusko-niemieckiej w dziedzinie migracji, tj.: jaka jest sytuacja migracyjna w obu krajach, w jaki sposób Francja i Niemcy radzą sobie z zarządzaniem migracjami, czy i w jakim stopniu dokonała się europeizacja francuskiej i niemieckiej polityki migracyjnej oraz w jakim stopniu Unia Europejska wpływa na jej kształtowanie się, w jakich obszarach polityki migracyjnej dochodzi do współpracy francusko -niemieckiej.
Item
Wymiar czasu pracy nauczycieli w wybranych państwach Unii Europejskiej
(Biuro Analiz Sejmowych, 2009) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
This article attempts to give a comparative overview of working time of teachers in primary and secondary (lower and higher levels) education in Poland and selected EU member states. It provides an analysis of the working time of a teacher in the context of other comparative data, including the duration of a lesson unit, the duration of a school year and the number classroom learning hours per week for each level of education. the classification of educational levels applied by The International Standard Classification of Education is also described.
Item
Segmentacja krajów Unii Europejskiej bazująca na międzynarodowych zróżnicowaniach rozwojowych
(Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Celem tego opracowania jest analiza zróżnicowań międzynarodowych i segmentacja krajów Unii Europejskiej w latach 1998-2008, przez pryzmat poziomu i dynamiki produktu krajowego brutto. Takie podejście umożliwia podział rynków zagra­nicznych poddawanych analizie na następujące grupy:1. makrosegment nadkonkurencyjny - należą do niego kraje będące liderami w rozwoju regionalnym i cechujące się wysokim udziałem w gospodarce międzynarodowej; nadkonkurencyjność oznacza tutaj stan dominacji na ryn­ku światowym lub regionalnym (np. europejskim);2. makrosegment stabilny - charakteryzuje słabnąca dynamika' rozwoju i duży udział w rynku międzynarodowym;3. makrosegment „z szansą na rozwój” - cechuje wysokie tempo rozwoju i ni­ski udział w otoczeniu; wymaga nakładów na finansowanie rozwoju, środ­ków pomocowych, stanowiących impuls do wzrostu udziału w otoczeniu, pomagających w dokonaniu transformacji w liderów rozwoju i udziału w rynku; 4. makrosegment nierozwojowy - to kraje o niskim tempie rozwoju i gasnącym udziale w otoczeniu, potrzebujące specjalnych posunięć umożliwiających zmianę kierunku rozwoju i aktywności gospodarczej na bardziej nowoczesne i dochodowe; wymagające gruntownej transformacji strukturalnej.Podział krajów dokonany w powyższy sposób ma charakter umowny i może być poddawany dalszej modyfikacji.
Item
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako kryterium wyboru benchmarku dla Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2005) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Celem tego opracowania jest określenie pozycji Polski na tle innych krajów UE i krajów kandydujących pod względem poziomu i tempa rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz próba określenia państwa - benchmarku (wzorca) dla Polski.
Item
Segmentacja rynków europejskich ze względu na rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2005) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
The objective of the hereby elaboration is the segmentation o f the European Union markets andthe candidate countries, with regard to the information society development. The segmentation com­prises changes, which have been taking place under the influence of modem teleinformation technologies. The carried out segmentation is of dynamic character, considering not only the level but alsothe speed at which information economy keeps developing. Time span of the research covers theyears 1998-2003. The following, among others, measurement factors have been considered: numberof personal computers, Internet hosts, Internet users, expenditure on information technologies, etc.