OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem – od Maastricht do Lizbony
(Instytut Zachodni, 2016-11) Ostant, Witold; Instytut Zachodni
Item
Trójkąt Weimarski po rozszerzeniu UE – niewykorzystany instrument polskiej polityki zagranicznej?
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu., 2010) Wyligała, Helena; Dolnośląska Szkoła Wyższa
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej oczekiwano, że Polska stanie się znaczącym kreatorem polityki europejskiej we Wspólnocie, równorzędnym partnerem dla Niemiec i Francji. Miało się to przełożyć na wzmożoną aktywność Polski w Trójkącie Weimarskim. Nowe projekty weimarskie miały stanowić nowy rdzeń dla UE, a tym samym zapoczątkować proces integracji europejskiej. Jednak w ciągu pięciu lat członkostwa Polski w UE międzyrządowa inicjatywa weimarska straciła na znaczeniu, mimo zapewnień dyplomatów o jej pożytecznym charakterze. Rozkwitły natomiast trójstronne przedsięwzięcia w sferze społecznej, kulturowej i regionalnej. W artykule przeanalizowano zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na działalność Trójkąta Weimarskiego. Omówiono niewykorzystane mechanizmy działania Trójkąta oraz potencjalne pola współpracy. Dokonano tego na tle rozważań dotyczących zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej po 2004 roku oraz poszukiwania przez Berlin i Paryż strategicznych partnerów w rozszerzonej UE. W zakończeniu przedstawiono odpowiedź na pytanie, czy Trójkąt Weimarski może nadal znajdować się w arsenale instrumentów polskiej dyplomacji i jakie przesłanki mogą zwiastować jego odrodzenie w najbliższej przyszłości.
Item
Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012) Helnarska, Karolina Julia; Akademia Obrony Narodowej
Poznanie tradycji samorządów państw Europy Zachodniej, ich doświadczeń oraz struktury pod względem podstaw prawnych i możliwości samodzielności działań umożliwi zapoznanie się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej. Historyczne doświadczenia omówionych w tej pracy państw ukazu‑ je, jak w szczególności samorząd terytorialny jest w stanie wykonywać nałożone na niego zadania o różnorodnym charakterze, mające na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych oraz regionalnych. Społeczności te mogą samorządnie, czyli we własnym imieniu oraz na własną odpowiedzialność, wykonywać powierzone im zadania, samodzielnie muszą niejednokrotnie rozwiązywać problemy związanie ze swoim funkcjonowaniem albo odwoływać się do państwa o wsparcie. Samorząd terytorialny nie jest strukturą niezmienną, statyczną. Samorząd terytorialny jest istotnym elementem porządku ustrojowego państwa. Samorząd regionów, gmin, prowincji czy departamentów jest bardzo ważnym czynnikiem postępu cywilizacyjnego, kulturowego oraz gospodarczego państwa. W pracy przyjęto pewne założenia opisu i interpretacji zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego państw Unii Europejskiej. Ukazano różnorodność problematyki samorządowej poprzez przedstawienie zarysu systemu administracji terenowej, rysu historycznego, pozwalającego na wskazanie etapów kształtowania się samorządu terytorialnego. Przed‑ stawiono podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego, głównych organów, ich zadań, sposobu ich wyboru. Zaprezentowano finanse samorządowe oraz rozwiązania, które zostały przyjęte w celu nadzoru nad samorządem terytorialnym w danym państwie. Przedstawiono także – tam, gdzie było to możliwe – ustrój dużych miast, wskazując na podstawy prawne ich funkcjonowania, główne organy, zadania oraz sposób ich wyboru. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Prezentują one samorząd terytorialny w jego obecnym kształcie oraz zachodzące w nim zmiany w państwach Europy Zachodniej w następującej kolejności: Belgia, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Królestwo Niderlandów. W załączniku zostały przedstawione podstawy prawne, poziomy/ szczeble samorządu terytorialnego, główne organy, ich zadania wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.
Item
Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012) Helnarska, Karolina Julia; Akademia Obrony Narodowej
Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki z uwzględnieniem obowiązującego Traktatu z Lizbony. Turystyka międzynarodowa odgrywa ważną rolę społeczno-ekonomiczną w państwach członkowskich Wspólnoty. Analizując aspekty gospodarczo-społeczne, warto zwrócić uwagę, że europejski sektor turystyczny osiągnął znaczny potencjał rozwojowy i przyczynia się w wielu krajach do stymulowania wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Sektor turystyczny w Unii Europejskiej obejmuje około 1,8 mln przedsiębiorców (z których większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa) zatrudniających około 5,2% całkowitej siły roboczej, co przekłada się na około 9,7 mln miejsc pracy. Sektor ten wytwarza ponad 5% PKB UE i wskaźnik ten systematycznie wrasta. W końcu obecnej dekady turystyka stanowi trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej UE po handlu i dystrybucji oraz budownictwu. Sektory powiązane ściśle z branżą turystyczną (dystrybucja, budownictwo, transport, kultura) wytwarzają według szacunkowych danych ponad 10% PKB UE i obejmują około 12% wszystkich miejsc pracy.
Item
Współpraca francusko-brytyjska w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa i jej implikacje dla europejskiego i euroatlantyckiego bezpieczeństwa
(Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012) Helnarska, Karolina Julia; Akademia Obrony Narodowej
The current changing strategic environment requires a more effective European Union's common security and defence policy. France and the UK are determined to play a leading part in this new context and joint their efforts in this area. In November 2010 these two countries signed an agreement to cooperate in many important fields such as capabilities, industry, operations, intelligence and in de-fence programmes. New treaty on defence and nuclear joint working with France marked a "new chapter" in a long history of defence co-operation with the UK. The French and UK agreed to develop the Combined Joint Expeditionary Force (CJEF): an early entry force capable of facing multiple threats up to the highest intensity, available for bilateral, NATO, European Union, United Nations or other opera¬tions. The nuclear treaty establishes a joint Technology Development Centre in the UK testing nuclear explosion simulation and another facility in France that will model performance of nuclear warheads and materials to ensure long-term viability, security and safety.