OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Nabywanie obywatelstwa w Unii Europejskiej i innych państwach. Wybrane aspekty
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
Niniejsza publikacja powstała na podstawie opracowania przygotowanego przez członkow Zespołu Analiz Porównawczych Biura Analiz Sejmowych. Owo opracowanie zostało przygotowane w odpowiedzi na zlecenie poselskie dotyczące podstaw prawnych i trybu nabywania obywatelstwa (przede wszystkim w drodze naturalizacji) w wybranych państwach, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej. Książka powstała z myślą o jej przydatności dla przedstawicieli władz ustawodawczych w pracach nad zagadnieniami związanymi z problematyką obywatelstwa. Stanowi ona także wygodne źródło informacji dla środowisk akademickich oraz przedstawicieli władz wykonawczych, samorządowych i organizacji pozarządowych na temat wybranych zagadnień związanych z nabywaniem obywatelstwa.
Item
Wykonywanie zawodu psychologa w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Dziewulak, Dobromir; Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Olejniczak, Dorota; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Biuro Analiz Sejmowych; Polska Akademia Nauk
W prawie Unii Europejskiej zawód psychologa jest objęty tzw. systemem ogólnym uznawania kwalifikacji zawodowych. W artykule przeanalizowano przepisy prawne regulujące wykonywanie tego zawodu, wymogi dotyczące kwalifikacji i wykształcenia oraz warunki wykonywania zawodu psychologa w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Portugalii oraz w Norwegii.
Item
Analiza rozwiązań prawnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 dla osób małoletnich oraz wyrażania przez rodziców zgody na szczepienie małoletnich w wybranych państwach UE
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Dziewulak, Dobromir; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Krawczyk, Kaja; Kupis, Daniela; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Dziewulak, Dobromir; Biuro Analiz Sejmowych; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk
The rules for the organisation of health policy on immunization are defined by each state in relation to its citizens. The laws of individual EU countries make the possibility of vaccinating minors dependent on, among other things, the age of the person to be vaccinated and the consent of one or both parents or other legal guardians. The analysis presents the requirements for parental consent and the age limits in each country from which minors can decide for themselves to be vaccinated.
Item
Podstawy prawne edukacji dwujęzycznej osób głuchych i osób z niedosłuchem w wybranych państwach Unii Europejskiej i w USA
(Wydawnictwo Sejmowe, 2022-12) Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Dziewulak, Dobromir; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Krawczyk, Kaja; Kupis, Daniela; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Biuro Analiz Sejmowych; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
Pojęcie edukacji dwujęzycznej dla osób głuchych oznacza nauczanie posługiwania się dwoma lub więcej językami, z których przynajmniej jeden to język migowy. W artykule przedstawiono rozwiązania kształcenia osób z wadami słuchu w 15 państwach UE oraz w USA.
Item
Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012) Helnarska, Karolina Julia; Akademia Obrony Narodowej
Poznanie tradycji samorządów państw Europy Zachodniej, ich doświadczeń oraz struktury pod względem podstaw prawnych i możliwości samodzielności działań umożliwi zapoznanie się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej. Historyczne doświadczenia omówionych w tej pracy państw ukazu‑ je, jak w szczególności samorząd terytorialny jest w stanie wykonywać nałożone na niego zadania o różnorodnym charakterze, mające na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych oraz regionalnych. Społeczności te mogą samorządnie, czyli we własnym imieniu oraz na własną odpowiedzialność, wykonywać powierzone im zadania, samodzielnie muszą niejednokrotnie rozwiązywać problemy związanie ze swoim funkcjonowaniem albo odwoływać się do państwa o wsparcie. Samorząd terytorialny nie jest strukturą niezmienną, statyczną. Samorząd terytorialny jest istotnym elementem porządku ustrojowego państwa. Samorząd regionów, gmin, prowincji czy departamentów jest bardzo ważnym czynnikiem postępu cywilizacyjnego, kulturowego oraz gospodarczego państwa. W pracy przyjęto pewne założenia opisu i interpretacji zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego państw Unii Europejskiej. Ukazano różnorodność problematyki samorządowej poprzez przedstawienie zarysu systemu administracji terenowej, rysu historycznego, pozwalającego na wskazanie etapów kształtowania się samorządu terytorialnego. Przed‑ stawiono podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego, głównych organów, ich zadań, sposobu ich wyboru. Zaprezentowano finanse samorządowe oraz rozwiązania, które zostały przyjęte w celu nadzoru nad samorządem terytorialnym w danym państwie. Przedstawiono także – tam, gdzie było to możliwe – ustrój dużych miast, wskazując na podstawy prawne ich funkcjonowania, główne organy, zadania oraz sposób ich wyboru. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Prezentują one samorząd terytorialny w jego obecnym kształcie oraz zachodzące w nim zmiany w państwach Europy Zachodniej w następującej kolejności: Belgia, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Królestwo Niderlandów. W załączniku zostały przedstawione podstawy prawne, poziomy/ szczeble samorządu terytorialnego, główne organy, ich zadania wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.