OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Trójkąt Weimarski po rozszerzeniu UE – niewykorzystany instrument polskiej polityki zagranicznej?
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu., 2010) Wyligała, Helena; Dolnośląska Szkoła Wyższa
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej oczekiwano, że Polska stanie się znaczącym kreatorem polityki europejskiej we Wspólnocie, równorzędnym partnerem dla Niemiec i Francji. Miało się to przełożyć na wzmożoną aktywność Polski w Trójkącie Weimarskim. Nowe projekty weimarskie miały stanowić nowy rdzeń dla UE, a tym samym zapoczątkować proces integracji europejskiej. Jednak w ciągu pięciu lat członkostwa Polski w UE międzyrządowa inicjatywa weimarska straciła na znaczeniu, mimo zapewnień dyplomatów o jej pożytecznym charakterze. Rozkwitły natomiast trójstronne przedsięwzięcia w sferze społecznej, kulturowej i regionalnej. W artykule przeanalizowano zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na działalność Trójkąta Weimarskiego. Omówiono niewykorzystane mechanizmy działania Trójkąta oraz potencjalne pola współpracy. Dokonano tego na tle rozważań dotyczących zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej po 2004 roku oraz poszukiwania przez Berlin i Paryż strategicznych partnerów w rozszerzonej UE. W zakończeniu przedstawiono odpowiedź na pytanie, czy Trójkąt Weimarski może nadal znajdować się w arsenale instrumentów polskiej dyplomacji i jakie przesłanki mogą zwiastować jego odrodzenie w najbliższej przyszłości.
Item
The attitude of Polish lawyers towards the European Union and European Union law – causes and effects
(Wydawnictwo Episteme, 2021-06-01) Lipiec, Stanisław; European School of Law and Administration of Warsaw
Jesteśmy świadkami coraz większego zaangażowania Unii Europejskiej w nasze codzienne życie. Obecność UE jest silnie odczuwalna w przestrzeni medialnej, ale także poprzez oddziaływanie prawa unijnego. Prawnicy stanowią grupę osób, która w sposób szczególny zna i stosuje prawo europejskie. Ich postawy wobec prawa UE i działań UE wpływają także na postawy ogółu społeczeństwa. Badanie ukazuje stan wiedzy polskich adwokatów i radców prawnych na temat prawa unijnego, sposoby jego stosowania w praktyce, formy rozpowszechniania oraz postawy prawników wobec Unii Europejskiej. Wyniki badania wskazują, że polscy prawnicy nie znają zasad stosowania prawa unijnego, nie interesują się pracą instytucji unijnych i nie są entuzjastycznie nastawieni do Unii. W związku z tym nie chcą stosować prawa unijnego i nie upowszechniają działań instytucji unijnych wśród innych warstw społecznych. Tylko bardzo niewielka grupa prawników jest euroentuzjastami. Postawa prawników ma wpływ na często obserwowany w przestrzeni medialnej brak wiedzy, doświadczenia i nastawienia Polaków do działań unijnych. Badania zostały przeprowadzone za pomocą wywiadów ustrukturyzowanych (SSI) wśród przedstawicieli izb adwokackich i radcowskich we wszystkich częściach Polski. Uzupełniono je o badania bazujące na analizie treści materiałów niereaktywnych. Badanie w całości zostało oparte na zasadach teorii ugruntowanej.
Item
Problem imigracji w relacjach francusko-niemieckich
(Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2009) Wyligała, Helena; Dolnośląska Szkoła Wyższa
W świetle danych IOM z 2005 r. Niemcy z 10 mln oraz Francja z 6,5 mln imigrantów znajdują się w ścisłej światowej czołówce krajów przyjmujących migrantów. Mimo że w ich narodowych politykach imigracyjnych odnaleźć można różnice, to nie przeszkadzają one we francusko-niemieckiej współpracy w obszarze migracji. Tematyka migracyjna i kwestia integracji imigrantów omawiane są podczas bilateralnych spotkań polityków. Zaangażowanie w problematykę imigracji widoczne było także w programach prezydencji każdego z krajów w Radzie Unii Europejskiej w 2007 i 2008 r. W niniejszym artykule podjęta została próba odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące kooperacji francusko-niemieckiej w dziedzinie migracji, tj.: jaka jest sytuacja migracyjna w obu krajach, w jaki sposób Francja i Niemcy radzą sobie z zarządzaniem migracjami, czy i w jakim stopniu dokonała się europeizacja francuskiej i niemieckiej polityki migracyjnej oraz w jakim stopniu Unia Europejska wpływa na jej kształtowanie się, w jakich obszarach polityki migracyjnej dochodzi do współpracy francusko -niemieckiej.
Item
The international legal services in Poland - pilot study results
(ArchaeGraph, 2022-09) Lipiec, Stanisław; European University of Law and Administration of Warsaw
In the era of globalisation, legal practice is constantly and profoundly changing. Today, jurists provide legal services internationally, cross-border, cooperate with foreign clients and use international law instruments in daily practice. The current changes in the legal services market, legal work globalisation and the international law influence on the lawyers' activity in Poland and Europe seem to be current and increasingly important topics. Hitherto, these matters have been hardly highlighted and largely unexplored. Particularly Polish lawyers' international work in the European context is an unknown area. Therefore, the best way to look at the changes in the international legal services market is to utilise the knowledge and experience of lawyers working in the international community on a daily basis. Research based on interviews with representatives of bar associations and on surveys of a representative group of all Polish advocates and legal advisers seems to be the most effective research method. The supplementation of these methods with the analysis of legal acts and non-reactive materials is the most appropriate path to follow of this research. A broad triangulation of methods is rarely used nowadays, but it is the only one that allows a comprehensive look at the problem. The pilot study reveals that Polish lawyers do not actually work internationally, nor work abroad, nor cooperate with foreign clients, nor use international legal instruments in courts. Legal market globalisation largely eludes them. Major reasons are: inadequate competences, unsuitable education, high volume of local cases, high local professional position and no economic and social needs.
Item
Prawnicy – międzynarodowa praktyka. Materiały dodatkowe
(Wydawnictwo Rys, 2022-05-16) Lipiec, Stanisław; Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Rynek usług prawniczych w Polsce i całej Unii Europejskiej w XXI wieku bardzo szybko się zmienia. Obecnie coraz częściej świadczy się prawnicze usługi transgraniczne i międzynarodowe, współpracuje się z zagranicznymi prawnikami oraz pracuje się z cudzoziemskimi klientami. Równocześnie zmieniają się warunki pracy prawników w środowisku międzynarodowym, cele świadczenia usług prawniczych oraz sposoby i formy pracy jurystów. Ostatecznie zaś zmieniają się sami prawnicy, którzy stają się coraz bardziej międzynarodowi. Badanie pokazuje, że polscy prawnicy bardzo niechętnie integrują się z europejskim rynkiem usług prawniczych: rzadko współpracują z zagranicznymi klientami, nie nawiązują relacji z prawnikami zagranicznymi, nie pracują w innych krajach europejskich oraz są zdystansowani wobec międzynarodowego rozwoju usług prawniczych. Równocześnie międzynarodowy rynek usług prawniczych rzadko znajduje w Polsce swoich odbiorców oraz współpracujących prawników. Polscy prawnicy i cały krajowy rynek usług prawniczych wydają się być mocno odizolowany od umiędzynaradawiającego się europejskiego rynku usług prawniczych. Niewielka zaś liczba polskich prawników pracujących za granicą lub z cudzoziemcami niechętnie nawiązuje biznesowe powiązania w kraju. Przyczyną takiego stanu rzeczy są głównie: wadliwa edukacja prawników w zakresie międzynarodowym, brak staży zagranicznych, skostnienie struktur krajowych samorządów zawodowych, brak sieciowania międzynarodowego, niska integracja polskiego rynku usług z rynkiem innych krajów Unii Europejskiej oraz kulturowy brak potrzeby świadczenia ponadkrajowych usług prawniczych. Badanie wykonano w latach 2017-2021 metodą wywiadów półustrukturyzowanych (SSI) pośród przedstawicieli rad polskich regionalnych izb adwokatów i radców prawnych a także metodą kwestionariusza ankiety wykonanej na reprezentatywnej próbie polskich adwokatów i radców prawnych. Uzupełnieniem są badania analizy zawartości witryn internetowych polskich prawników oraz badania desk research. Badanie wpisuje się w kanon socjologii prawa. Na podstawie wyników badania zaproponowano zmiany i reformy w polskim prawodawstwie, prawie korporacyjnym, edukacji oraz w codziennej praktyce prawniczej.