OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012) Helnarska, Karolina Julia; Akademia Obrony Narodowej
Poznanie tradycji samorządów państw Europy Zachodniej, ich doświadczeń oraz struktury pod względem podstaw prawnych i możliwości samodzielności działań umożliwi zapoznanie się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej. Historyczne doświadczenia omówionych w tej pracy państw ukazu‑ je, jak w szczególności samorząd terytorialny jest w stanie wykonywać nałożone na niego zadania o różnorodnym charakterze, mające na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych oraz regionalnych. Społeczności te mogą samorządnie, czyli we własnym imieniu oraz na własną odpowiedzialność, wykonywać powierzone im zadania, samodzielnie muszą niejednokrotnie rozwiązywać problemy związanie ze swoim funkcjonowaniem albo odwoływać się do państwa o wsparcie. Samorząd terytorialny nie jest strukturą niezmienną, statyczną. Samorząd terytorialny jest istotnym elementem porządku ustrojowego państwa. Samorząd regionów, gmin, prowincji czy departamentów jest bardzo ważnym czynnikiem postępu cywilizacyjnego, kulturowego oraz gospodarczego państwa. W pracy przyjęto pewne założenia opisu i interpretacji zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego państw Unii Europejskiej. Ukazano różnorodność problematyki samorządowej poprzez przedstawienie zarysu systemu administracji terenowej, rysu historycznego, pozwalającego na wskazanie etapów kształtowania się samorządu terytorialnego. Przed‑ stawiono podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego, głównych organów, ich zadań, sposobu ich wyboru. Zaprezentowano finanse samorządowe oraz rozwiązania, które zostały przyjęte w celu nadzoru nad samorządem terytorialnym w danym państwie. Przedstawiono także – tam, gdzie było to możliwe – ustrój dużych miast, wskazując na podstawy prawne ich funkcjonowania, główne organy, zadania oraz sposób ich wyboru. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Prezentują one samorząd terytorialny w jego obecnym kształcie oraz zachodzące w nim zmiany w państwach Europy Zachodniej w następującej kolejności: Belgia, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Królestwo Niderlandów. W załączniku zostały przedstawione podstawy prawne, poziomy/ szczeble samorządu terytorialnego, główne organy, ich zadania wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.
Item
Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012) Helnarska, Karolina Julia; Akademia Obrony Narodowej
Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki z uwzględnieniem obowiązującego Traktatu z Lizbony. Turystyka międzynarodowa odgrywa ważną rolę społeczno-ekonomiczną w państwach członkowskich Wspólnoty. Analizując aspekty gospodarczo-społeczne, warto zwrócić uwagę, że europejski sektor turystyczny osiągnął znaczny potencjał rozwojowy i przyczynia się w wielu krajach do stymulowania wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Sektor turystyczny w Unii Europejskiej obejmuje około 1,8 mln przedsiębiorców (z których większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa) zatrudniających około 5,2% całkowitej siły roboczej, co przekłada się na około 9,7 mln miejsc pracy. Sektor ten wytwarza ponad 5% PKB UE i wskaźnik ten systematycznie wrasta. W końcu obecnej dekady turystyka stanowi trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej UE po handlu i dystrybucji oraz budownictwu. Sektory powiązane ściśle z branżą turystyczną (dystrybucja, budownictwo, transport, kultura) wytwarzają według szacunkowych danych ponad 10% PKB UE i obejmują około 12% wszystkich miejsc pracy.
Item
Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2004–2013. Przebieg negocjacji nad jej kształtem po 2013 roku
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013) Helnarska, Karolina Julia; Akademia Obrony Narodowej
The main aim of the proposals for the Cohesion Policy 2014–2020, is to simplify the individual elements of policies. The legislative changes at EU level must be accompanied by initiatives at national level and regional simplification of procedures for beneficiaries. It is therefore proposed that each of the Member States should be set clear objectives in this area.
Item
Rola Francji w kształtowaniu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i jej propozycje w tym obszarze w czasie prezydencji w Unii Europejskiej w 2008 roku
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013) Helnarska, Karolina Julia; Akademia Obrony Narodowej
The exercise of the Presidency of the Council of the European Union is a complex type of political leadership. The French presidency exercised in the period from July 1 to December 31, 2008 was planned very carefully and in full swing. The French Presidency has set itself four key priorities: energy and climate, migration issues, agriculture, security and defense. It also outlined a very ambitious list of priorities. Not all French proposals were accepted, but it certainly can be said that during the French presidency in 2008, its position on the various issues discussed by the EU is clearly marked.
Item
Kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013-03-30) Helnarska, Karolina Julia; Akademia Obrony Narodowej
The cultural basis of European integration consists of historical elements. Cultural factor does not become the driving force from the beginning of the integration process of Western Europe, the recognition were primarily economic issues. Although it is the Council of Europe, was the first to become interested in issues of culture, however, the European Union is taking concrete steps in this field and provides the framework for European cultural policy. The activities of the two organizations, despite the fact that on the same issue, there are common activities, but rather complementary,