OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Rozwód w prawie angielskim i prawie polskim w komparycji do instytucji unieważnienia małżeństwa wyznaniowego w obrządku rzymskokatolickim
(Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2023-09-29) Petrykowski, Wojciech; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Komparatystyczna analiza procedury rozwodowej według prawa angielskiego i prawa polskiego prowadzi do wniosku, że sama w sobie instytucja z materialnoprawnego punktu widzenia jest niezwykle bliźniacza, nawet pomimo całkowitych różnic systemowych dzielących prawo kontynentalne i prawo anglosaskie. Niemniej jednak same procedury różnią się w znacznym stopniu. Obie procedury są jednak diametralnie różne od postępowań kanonicznych już nawet z perspektywy materialnoprawnej. Sfery małżeństw wyznaniowych i świeckich przeplatają się jednak w systemie prawa polskiego i angielskiego, co może powodować różnorakie trudności interpretacyjne. Porównując małżeństwo cywilne i kanoniczne można wskazać szereg fundamentalnych różnic już w samej jego istocie oraz przede wszystkim w możliwościach jego zakończenia. Najistotniejsze okolicznością jest przy tym możliwość zakończenia świeckiego małżeństwa oraz formalna nierozerwalność małżeństwa kanonicznego
Item
Prawo a religia na Wyspach Brytyjskich
(Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2023-09) Stanulewicz, Maksymilian; Nowicki, Konrad; Plewa, Emil; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zjednoczone Królestwo, a także obszary dawnych dominiów tworzących dziś Commonwealth stanowi fenomen od blisko pięciu wieków fenomen wyznaniowy na religijnej mapie nie tylko Europy ale i świata. Słynny Akt Supremacji wydany w 1534 roku przez Parlament z inicjatywy Henryka VIII i jego kanclerza Thomasa Cromwella, stanowi początek z jednej strony reformacji angielskiej zaś z drugiej – kształtowania się modelu kościoła anglikańskiego i jego doktryny. Ta ostatnia zresztą ulegała przemianom, zwłaszcza liturgicznym, raz to zbliżając się do kalwinizmu (1559-1839 z wyjątkiem Restauracji Stewartów) a raz do katolicyzmu (1534 – 1547 i od 1839 po czasy obecne). Zmiany te i ich trwanie zawsze były odbiciem procesów politycznych zachodzących na Wyspach i owej specyfiki kościoła anglikańskiego, który nie jest ani luterańskim „kościołem w państwie” ani kalwińską teokracją lecz odrębnym wyznaniem reformowanym, z monarchą jako głową i obrońcą wiary na czele, o ekskluzywnym charakterze. Monografia, którą kierujemy do rąk Czytelników, stanowi próbę ukazania wielowarstwowej i złożonej problematyki relacji jaka zachodziła i zachodzi pomiędzy tronem, kościołem a prawem w Zjednoczonym Królestwie. Autorzy poszczególnych tekstów naświetlając poszczególne problemy z tym związane, odkrywają często obszary nowe, nieznane polskiemu czytelnikowi, zaś w warstwie doktrynalnej i historycznej bez wątpienia zupełnie odmienne od historii i doświadczeń polskiego katolicyzmu. Tym bardziej zatem tom niniejszy zasługuje na uwagę, stanowiąc cenne uzupełnienie wiedzy na temat mozaiki wyznaniowej świata współczesnego. Jeśli zaś stanie się dodatkowo dla Czytelników inspiracją dla dyskusji i dalszych poszukiwań, będzie to stanowiło przedmiot wielkiej satysfakcji dla Autorów.
Item
Dyskurs o rodzinie na łamach „Przeglądu Powszechnego” w II Rzeczypospolitej
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, 2015) Topij-Stempińska, Beata; Katedra Oświaty i Wychowania, Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie
Przegląd Powszechny” został założony w 1884 roku przez polskiego jezuitę Mariana Morawskiego. Celem tego miesięcznika było szerzenie znajomości zasad katolickich wśród inteligencji oraz refleksja nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi życia społecznego, naukowego czy literackiego. Na łamach czasopisma zamieszczano obszerne artykuły z dziedziny literatury, historii, filozofii, teologii, religioznawstwa, etyki społecznej. Stałe rubryki dotyczyły najbardziej aktualnych spraw państwowych, społecznych, kulturalnych i religijnych oraz recenzje książek. Jedną z kwestii społecznych, którą podejmowano w periodyku były zagadnienia dotykające problemów ówczesnej rodziny. Autorzy tekstów zwracali uwagę na rolę rodziny w wychowaniu, podejmowali zagadnienia dotyczące wychowania prorodzinnego. Przedstawiali interpretację „prawnej strony zagadnienia” dotyczącą rozwodów czy aborcji. Swoimi publikacjami również chcieli uwrażliwić czytelnika na sytuację polskich dzieci w rodzinie czy konieczność edukacji prozdrowotnej polskiej rodziny. Uczestniczyli w wydarzeniach związanych z problematyką rodzinną i poprzez raporty czy sprawozdania informowali społeczeństwo np. o podejmowanych inicjatywach w tym zakresie. W „Przeglądzie Powszechnym” problematyką rodziny zajmował się m.in. Stanisław Podoleński SJ. Cechowało go, jak pisze Janina Kostkiewicz, „zaangażowanie, długotrwałe i ciągłe, w raz podjętą problematykę”. Wykazywał się znajomością „inicjatyw podejmowanych w badanej kwestii przez adekwatne organizacje, stowarzyszenia, władze różnych szczebli”. W II RP „Przegląd Powszechny” był jednym z tych czasopism, na łamach którego podjęto dyskurs o kondycji polskiej rodziny, jej problemach czy dylematach.
Item
Rodzina na łamach czasopisma „Zawsze Wierni” Bractwa Świętego Piusa X
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, 2015) Figiel, Dominik; Instytut Pedagogiki, Zakład Historii Edukacji, Uniwersytet Wrocławski
Kwestie roli, funkcji, zadań rodziny są wielokrotnie podejmowane przez Kościół. Małżeństwo, rodzina, ojcostwo są głównymi wartościami, których Kościół broni. Jest jednak kontekst rozbieżnych poglądów, Kościół posoborowy – Bractwo Świętego Piusa X założone przez Marcela Lefebrve. Podział ten nastąpił w okresie trwania Soboru Watykańskiego II. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w kontekście społecznym poglądy integrystów są skrajnie radykalne. Realizacja funkcji religijnej, opartej na założeniach Bractwa Piusa X, może powodować trudności z dostosowaniem się do wielokulturowej, wieloreligijnej rzeczywistości społecznej. Z kolei problematyka integryzmu podejmowana jest ciągle przez współczesny Kościół, który nie zgadza się z poglądami wyrażanymi przez Bractwo Piusa X. Z tego punktu widzenia istotny jest obszar rodziny i jej obraz przedstawiany w czasopiśmie Bractwa „Zawsze Wierni”. Radykalne poglądy integrystów na ekumenizm, wolność religijną, liberalizm i modernizm wskazują kierunek względem innych religii i wyznań. Całość podglądów, postaw oraz działań, ukierunkowanych na sprzeciw wobec zmian modernistycznych określa się mianem integryzmu, zaś samych przedstawicieli integrystami. Analiza czasopism, encyklik oraz prelekcji głoszonych przez członków Bractwa Świętego Piusa X pozwala spojrzeć na rodzinę od strony tradycji katolickiej. Podejście modernistyczne Kościoła współczesnego i ujmowanie w tym kontekście rodziny jest niezgodne z poglądami głoszonymi przez integrystów. Z kolei Bractwo Piusa X i głoszone tradycyjne poglądy nie odpowiadają potrzebom współczesnej rzeczywistości – nie tylko religijnej, ale i społecznej.
Item
Zakładanie rodziny w krajach czeskich w pierwszej połowie XIX wieku
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016) Čapka, František; Vaculík, Jaroslav; Wydział Pedagogiczny, Universytet Masaryka, Brno
W omawianym okresie w krajach czeskich rodzina składała się zwykle z 5–7 osób. Tworzyli ją ojciec, matka i dzieci. Założenie rodziny było uwarunkowane zgodą przedstawiciela władzy zwierzchniej (na wsi) i magistratu (w miastach). Również po zniesieniu pańszczyzny w monarchii habsburskiej (1781 r.) w parafiach katolickich wymagano od urzędów zwierzchnich tzw. potwierdzenia o niekaralności, natomiast u osób poniżej 24. roku życia (wiek umownej dorosłości) do zawarcia małżeństwa konieczna była także zgoda opiekunów prawnych (rodziców). Partnera wybierali rodzice, kierując się głównie posiadanym przez niego majątkiem i zajmowaną pozycją społeczną. Ślub zawierały zwykle osoby pochodzące nie tylko z tej samej warstwy społecznej, ale też z tej samej miejscowości lub bliskiej okolicy. Prawo nie regulowało dolnej granicy wieku, koniecznej do zawarcia małżeństwa, jednak kawaler liczący mniej niż 20 lat należał do rzadkości, natomiast panien poniżej 20. roku życia było około 1/5. Rodzina stanowiła małą grupę społeczną tworzoną jednostkami połączonymi więzami małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji. Była rozumiana jako instytucja najwyższej wartości. Jej nienaruszalność gwarantowało wiele przepisów oraz tradycja. W pierwszej po łowie XIX wieku kobiety wychodziły za mąż najczęściej w wieku 20–25 lat, a mężczyźni w wieku 25 30 lat. W miastach mężczyźni żenili się mając nawet około 50 lat lub więcej. W rodzinach mieszczańskich podnosił się także wiek narzeczonych, podobnie jako okres trwania narzeczeństwa. Dotyczyło to zwłaszcza urzędników; w ich przypadku założenie rodziny było uzależnione od osiągnięcia określonej pozycji. Ponadto, zgodnie z dekretem cesarskim z 1800 roku, każdy urzędnik państwowy lub miejski musiał posiadać zgodę swojego przełożonego, o ile jego pensja nie osiągnęła pewnego pułapu finansowego. W przypadku żandarmerii, żołnierzy, straży finansowej i nauczycieli pozwolenie na ślub było związane ze zdobyciem pewnej pozycji służbowej. Na Morawach, w porównaniu z Czechami, wcześniej zawierano związki małżeńskie. Około 1/10 ludności w krajach czeskich była stanu wolnego. Biorąc pod uwagę kobiety chodziło o służące, córki mniej zamożnych rzemieślników, urzędników lub panny pochodzące z zubożałych rodzin szlacheckich, które nie posiadały wystarczająco wysokiego posagu. W pierwszej połowie XIX wieku, przede wszystkim w miastach, zwiększała się liczba tzw. ślubów odroczonych. Mamy tu na myśli związki małżeńskie zawierane dopiero wówczas, kiedy para partnerów miała już kilka nieślubnych dzieci; było to szczególnie widoczne w obszarach przygranicznych zamieszkałych przez ludność niemiecką.