OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Parentokracja i konstruowanie nierówności edukacyjno-społecznych
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Sobczak, Anna; Zakład Socjologii Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Cel: Celem artykułu jest próba wyjaśnienia czym jest ideologia parentokracji oraz opisu jej wpływu na edukacyjne i społeczne funkcjonowanie jednostek, w szczególności w warunkach współczesnego masowego kształcenia, również na poziomie akademickim. Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy oraz syntezy źródeł literaturowych. Wyniki: Można wyróżnić trzy możliwe sposoby myślenia o parentokracji, na jakie składają się wybory dokonywane przez rodziców dotyczące uczestnictwa ich dzieci w procesie edukacji, socjalizacja w rodzinie i okres „poedukacyjny” związany z wejściem absolwentów na rynek pracy, w którym dużą rolę odgrywa kapitał społeczny rodziców. Wnioski: Obecnie jednym z ważnych źródeł tworzenia się nierówności edukacyjno-społecznych jest rodzina, a konkretnie rodzice i posiadane przez nich zasoby, które mogą wykorzystać, aby zapewnić odpowiednie kształcenie swoim dzieciom.
Item
Samoocena młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Grabowiec, Anna; Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Cel: Celem podjętych badań była próba określenia poziomu samooceny młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym. Metody: Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Grupę podstawową stanowiła młodzież wyróżniona na podstawie testu przesiewowego CAST (Children of Alcoholics Screening Test). Do pomiaru samooceny wykorzystano wystandaryzowane narzędzie badawcze – Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny. Wyniki: Uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, że młodzież z rodzin z problemem alkoholowym znacznie niżej ocenia siebie niż młodzież z rodzin niealkoholowych. Rezultaty porównań wewnątrzgrupowych wskazują ponadto, że w grupie tej to przede wszystkim dziewczęta prezentują zaburzony obraz postrzegania własnej osoby. Wnioski: Przedstawione wyniki badań mogą stanowić istotne przesłanki do działań profilaktycznych i terapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.
Item
Prospołeczność dzieci i młodzieży w rodzinie
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Prokosz, Małgorzata; Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
Działanie na rzecz innych ludzi w czasach naznaczonych indywidualizacją i domocentryzmem wydaje się zadaniem abstrakcyjnym. Rodziny wychowują swoje dzieci najpierw na dobrych uczniów, ale później motywują je ku karierze, lepszym zarobkom i prestiżowi. W niniejszym tekście podjęto próby odpowiedzi na pytania: Czy polskie rodziny kształtują w swoich potomkach prospołeczność? Czym ona się przejawia w ich domach? Jak można ją rozwijać? Cel: W artykule skoncentrowano się na zjawisku prospołeczności w odniesieniu do definicji, klasyfikacji, motywów i uwarunkowań rozwoju. Metoda: W badaniu wykorzystano analizę literatury przedmiotu. Rezultaty: Opracowanie teoretyczne (definicje, klasyfikacje, motywy i uwarunkowania rozwoju) uzupełniono o wskazanie możliwości wspierania prospołeczności dzieci i młodzieży w rodzinie z uwzględnieniem relacji interpersonalnych oraz współuczestniczenia w życiu religijnym i przestrzeni wirtualnej. Wnioski: Prospołeczność jest obecna w życiu polskich rodzin – w ich codzienności oraz we wspólnotach religijnych. Jej kształtowaniu pomaga wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych. W związku z tym większa uwaga domowników powinna być kierowana na współczesne umiejętności interpersonalne i możliwości technologiczne, w których działanie na rzecz innych może się realizować.
Item
Wychowanie dzieci do wartości we współczesnej rodzinie
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019) Langier, Cecylia; Siembida, Martyna; Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Cel: Celem podjętych badań było sprawdzenie, jakie wartości uznaje współczesna rodzina i w jaki sposób stara się je eksponować w swoich działaniach wychowawczych. Metody: Aby odpowiedzieć na postawione problemy badawcze, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety składającego się z 24 pytań. Rezultaty: Rezultatem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji na temat rozumienia przez rodziców pojęcia wartości, rodzajów wartości uznawanych za ważne, wartości eksponowanych szczególnie w wychowaniu oraz sposobów wprowadzania dzieci w świat preferowanych przez siebie wartości. Wnioski: W oparciu o wyniki badań można stwierdzić, że współcześni rodzice uznają za najważniejsze wartości uniwersalne, które najczęściej preferowane są w procesie wychowania. Wartości te są szczególnie cenione przez rodziców, ponieważ odgrywają znaczącą rolę w prawidłowym rozwoju dziecka.