OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Marital satisfaction – a literature review
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2021) Czechowska-Bieluga, Marta; Lewicka-Zelent, Agnieszka; Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wprowadzenie. W ciągu ostatnich dekad, w literaturze, znaczną uwagę poświęca się poczuciu zadowolenia z małżeństwa, które jest prawdopodobnie najczęściej analizowaną zmienną zależną w obszarze życia rodzinnego. Podczas gdy badania analizowanej kwestii są dobrze udokumentowane i mają długą historię, statystyki wskazują, że satysfakcja z małżeństwa jest często trudna do osiągnięcia i utrzymania. Potwierdza to potrzebę identyfikacji determinantu małżeńskiego sukcesu. Materiał i metody. Artykuł ma charakter przeglądowy. Cel. Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu piśmiennictwa na temat wyznaczników satysfakcji małżeńskiej, a także podkreślenie potrzeby włączania znaczenia przedmałżeńskiego okresu relacji partnerskiej w przyszłych badaniach rodziny. Wyniki. Okazuje się, że takie czynniki jak: miłość, cierpliwość, wzajemność, komunikacja, zrozumienie, tożsamość osobista, religijna, orientacja, zaangażowanie, intymność, elastyczne granice, wspólna odpowiedzialność, wytrwałość, optymizm oraz kongruencja zostały zaproponowane jako najbardziej istotne elementy małżeńskiego sukcesu. Wnioski. Wyłonienie źródeł małżeńskiego sukcesu jest przydatne ze względu na zmiany w funkcjonowaniu rodzin, w tym rosnące wskaźniki rozwodów. Jak pokazuje niniejszy przegląd, zidentyfikowano wiele czynników warunkujących powodzenie małżeństwa. Istnieją jednak inne, które należałoby poddać analizie, np. hierarchia wartości partnerów, podział prac domowych, czy liczba dzieci. Wyniki badań nad satysfakcją małżeńską mogą dostarczyć użytecznych wskazówek w zakresie doradzania parom, jak osiągnąć wyższy poziom satysfakcji małżeńskiej.
Item
Współczesne poglądy na funkcjonowanie kobiety w rodzinie
(Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2022) Szulchaczewicz, Marzena; Łukomski, Jerzy; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Problematyka małżeństwa i rodziny stała się współcześnie żywym tematem, przedmiotem wieloaspektowych rozważań, analiz i kontrowersji. Małżeństwo i rodzina odgrywają ogromną rolę w życiu każdej jednostki i są uznawane za element jej rozwoju oraz samorealizacji. Powinny być więc źródłem wzajemnej miłości, poczucia bezpieczeństwa, szacunku i solidarności. Współcześnie można jednak zauważyć wiele zjawisk społecznych, które negatywnie wpływają na więzi emocjonalne między członkami tych najmniejszych komórek społecznych. Coraz bogatsze piśmiennictwo poświęcone tym zagadnieniom uświadamia, jak ważna jest rola kobiety, żony i matki. Świat współczesnych kobiet zmienia się szybko i dynamicznie. W chwili obecnej rola ta uległa istotnym przemianom w stosunku do tradycyjnego wzorca przez lata przypisywanego żonie i matce. Autorów artykułu zainteresowało, jaką rolę pełni małżeństwo i rodzina w życiu współczesnych kobiet. Celem jest uzyskanie możliwie kompleksowej wiedzy na temat poglądów współczesnych kobiet na małżeństwo i rodzinę.
Item
Troska o rodziny w sytuacjach trudnych
(Bonus Liber, 2020-11-27) Pyźlak, Grzegorz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
W trosce o małżeństwa i rodziny, które przeżywają trudną sytuację, ważne jest nauczenie ich, jak przejść od sytuacji problemowej do rozwiązania. Próby rozwiązania tej sytuacji mogą być długotrwałe i skomplikowane. Należy jednak zauważyć, że czas potrzebny na znalezienie rozwiązania zależy głównie od natury problemu oraz od cech charakteru osoby, a także od jej intencji. Wśród trudnych sytuacji autor wymienia troskę Kościoła o osoby z niepełnosprawnościami. Sytuacja ta pomaga rodzicom odkryć prawdę, że każdy człowiek jest powołany przez Boga. Autor książki dalej omawia problem wzrostu liczby osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i pornografii, a także tych, którzy przystępują do różnych sekt. Leczenie takich nałogów nie jest łatwe, dlatego więcej uwagi należy poświęcić profilaktyce. Wśród ważnych wyzwań, przed jakimi staje każdy człowiek, jest także to, które dotyczy przygotowania do własnej starości. Dlatego jednym z ważnych celów duszpasterstwa osób starszych jest przygotowanie ich do życia sakramentalnego, zwłaszcza gdy zaniedbuje się tę dziedzinę życia. Jednym z pozytywnych kierunków w Kościele katolickim jest powrót do pewnych form życia konsekrowanego, czyli konsekracji wdów i dziewic. Należy jednak zauważyć, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stają przed osobami konsekrowanymi, jest dawanie świadectwa wyjątkowej komunii z Bogiem i Kościołem. W sytuacji trudnej znajdują się również rodziny, które nie są w stanie zaangażować się w życie swojej parafii. Wcześniej dotyczyła ona głównie par żyjących w konkubinacie lub rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Współcześnie dotyczy także osób, które utraciły więź z Kościołem po sakramencie bierzmowania. Nieregularny stan funkcjonowania rodziny dotyczy również małoletnich małżeństw. Warto zauważyć, że tylko dwie dorosłe osoby mogą zawrzeć małżeństwo. Dlatego akty seksualne w małżeństwie powinny opierać się na odpowiedzialnej postawie małżonków wobec rodzicielstwa, ponieważ decyzja o posiadaniu dzieci jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu małżonków. W trudnej sytuacji są także małżeństwa i rodziny, które cierpią z powodu zerwania więzi małżeńskiej i rodzinnej: tzw. Rodziny emigranckie. Nauka Kościoła bezpośrednio odnosi się do takich sytuacji, dając szereg sposobów pomocy, poprzez upowszechnianie modelu małżeństwa zorientowanego na osobę, tworzenie systemu poradnictwa i środowiska wspierającego. Wśród trudnych sytuacji znajdują się również rodziny marynarzy i żołnierzy. Rodziny te często stoją w obliczu separacji. Dlatego rodzice powinni mieć świadomość, że ciągła nieobecność jednego z małżonków może skutkować dezintegracją rodziny. Kapelani więzienni, w trosce o rodziny w sytuacjach trudnych, mają do odegrania ważną rolę. Ten rodzaj duszpasterstwa jest szczególnie ważny ze względu na specyfikę pracy osób zatrudnionych w Służbie Więziennej i ich rodzin. Dlatego warto uczyć pracujących tam i skazanych, jak budować więź rodzinną. Również małżeństwa mieszane są wyzwaniem dla duszpasterstwa. Wyzwanie dotyczy odpowiedzialnego przygotowania tych, którzy chcą zawrzeć małżeństwo mieszane i zapewnienia im należytej opieki.