OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Stary człowiek w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów
(IFiS PAN, 2009) Zalewska, Joanna; Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN
Doświadczenie starości współcześnie jest doświadczeniem zmiany i reakcją na zmianę, próbą z nią sobie poradzenia. Na przestrzeni życia współczesnego pokolenia osób starszych zmieniła się rola i pozycja człowieka starego w rodzinie, społecznościach lokalnych i społeczeństwie. Zmiana ta ma związek przede wszystkim z tak zwanym przejściem modernizacyjnym. Termin ten obejmuje ogromne przekształcenia, jakim uległo środowisko materialne, formy uspołecznienia i praktyki kulturowe na przełomie ostatnich dwóch wieków w kręgu euroamerykańskim. Procesy te w Polsce zachodziły z lekkim opóźnieniem w porównaniu do sytuacji w Zachodniej Europie, tak więc współczesne pokolenie osób starszych w Warszawie urodzone w okresie międzywojennym lub wojennym, przyszło na świat w rzeczywistości przesiąkniętej elementami kultury nazywanej przez socjologów „tradycyjną”, a przyjdzie im odejść w czasie klasyfikowanym jako „ponowoczesność”. W swojej pracy chciałam zbliżyć się do zrozumienia zmian doświadczania starości oraz zmian roli i pozycji człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, które są aspektem zachodzących przemian form uspołecznienia i praktyk kulturowych.
Item
Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych
(Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2011) Sobiesiak, Paulina; Zalewska, Joanna; Instytut Spraw Publicznych; Akademia Pedagogiki Specjalnej
Mimo przemian modelu rodziny i więzi społecznych w rodzinie, jest ona nadal jednym z kluczowych wymiarów życia osób starszych w Polsce. Niemniej jednak - obok tradycyjnie pozytywnie wartościowanego sposobu spędzania starości „przy rodzinie” - wyłaniają się także inne modele uczestnictwa społecznego ludzi starszych, oparte między innymi na aktywności w sferze publicznej czy towarzyskości w gronie rówieśniczym. Bardziej aktywne sposoby spędzania starości, które wiążą się z uczestnictwem w życiu społeczności lokalnych, są propagowane we współczesnej polityce wobec ludzi starych.
Item
Nowe przedmioty a przemiany praktyk społecznych w doświadczeniu ludzi starych
(Wydawnictwo AGH, 2011) Zalewska, Joanna; Akademia Pedagogiki Specjalnej
W niniejszym artykule chciałabym zaproponować perspektywę etnograficzną i zaprezentować sposób postrzegania przez samych zainteresowanych, czyli osoby urodzone przed i na początku II wojny światowej, ogromnych zmian, które zaszły w trakcie ich życia. Podczas moich badań terenowych okazało się, że rozmówcy postrzegają zmiany w pierwszej kolejności przez pryzmat swoich związków z przedmiotami: obiektami, narzędziami, urządzeniami, ze względu na nasilenie wchodzenia w użycie nowych przedmiotów po wojnie i dalej na przestrzeni ich życia, i związaną z tym zmianę codziennych praktyk społecznych.