OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Codzienne wyzwania osób z rozpoznaniem schizofrenii
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2022-06) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł ukazuje codzienne wyzwania przed jakimi stają osoby chore na schizofrenię. Przybliża specyfikę choroby, jej objawy a także rys historyczny wskazujący w jaki sposób na prze strzeni lat zmieniało się podejście medyczne. Artykuł porusza również problematykę trudności rodziny oraz postawy mentalne osób zdrowych wobec osób chorych na schizofrenię. Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest poszerzenie wiedzy na temat tej choroby, pobudzenie do empatii i zrozumienia na rzecz osób chorych i ich rodzin.
Item
Dzienne domy pobytu jako odpowiedź na wyzwania polityki społecznej XXI w. w zakresie aktywizacji osób starszych i niesamodzielnych na przykładzie domu dziennego pobytu „Niezapominajka”, prowadzonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy
(WydawnIctwo Naukowe WSG, 2021) Lewandowska-Prot, Ewelina; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Starzejące się społeczeństwo jest poważnym wyzwaniem dla organów państwa tworzących i realizujących politykę społeczną. Opracowanie ma na celu przybliżenie sytuacji osób starszych w naszym kraju, roli państwa wobec osób niesamodzielnych oraz ich rodzin, a także wskazania usystematyzowanego rozwiązania w postaci placówek dziennego pobytu, które z każdym rokiem zyskują coraz większe uznanie wśród społeczeństwa,
Item
Umasowienie (wy)kształcenia na poziomie wyższym a elitarność uczelni. Analiza pojęć na podstawie prac Ryszarda Borowicza
(Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2016) Maciołek, Ryszard; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
artykuł pt. „Umasowienie (wy)kształcenia na poziomie wyższym a elitarność uczelni. Analiza pojęć na podstawie prac Ryszarda Borowicza” poświęcony jest szeroko dyskutowanemu zagadnieniu umasowienia (wy)kształcenia na poziomie szkoły wyższej po transformacji ustrojowej z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Praca nawiązuje do zainteresowań badawczych Ryszarda Borowicza (socjologa i pedagoga), a powstała z inspiracji jego wypowiedziami dotyczącymi tego zjawiska na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia i jego konsekwencjami, które wywarły wpływ na jakość edukacji w Polsce. Autor artykułu prowadzi dyskusję z Profesorem Borowiczem w 5 punktach. W pierwszym przedyskutowana została kwestia umasowienia studiów jako zjawiska masowego, przy czym uwagi poczynione zostały w odniesieniu do rozumienia wskaźników skolaryzacji netto i brutto. Okazuje się, że nie jest to jedyny sposób rozumienia umasowienia, w związku z tym w punkcie drugim omówione zostały dwa inne znaczenia terminu „umasowienie (wy)kształcenia”, m.in. umasowienie jako proces wyrównywania szans edukacyjnych oraz jako rodzaj normy społecznej, a nawet swoistej mody. W trzecim punkcie omówione zostały niektóre następstwa umasowienia (wy)kształcenia, związane z wpływem tego zjawiska na elitarności uczelni, rozumianej na sposób merytokratyczny, preferowany przez R. Borowicza. W czwartym z kolei omówiono inne niż proponuje ww. autor rozumienie elitarności uczelni, tj. elitarności opartej na wysokiej jakości programach kształcenia. W ostatnim piątym punkcie przedyskutowano pojęcie programu ukrytego oraz o możliwym jego pozytywnym wpływie na jakość współczesnej edukacji w szkołach wyższych.
Item
Reforming education in the information and communication society
(Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2016) Moskalik, Gennadìj Fedorovič
Actualization of culture-created functions related to science and modern interpretation of hermeneutics determine the fundamental reorientation of the educational paradigm to the hermeneutic one, which implies that modern education should evolve towards humanization which is understood as building relationships involved in the educational process on the basis of mutual respect. Under such conditions, the main purpose of education is the development of the individual learner, and intensification of his (her) cognitive and spiritual activity. Instead of inductive and deductive inferences and generalizations, instead of typing and summarizing a multiplicity there is a need for a special type of generalizations - mereological generalizations and conclusions based on distinguishing the extraordinary and the original in the subject, its idealization and transferring the properties from a part to the whole.
Item
Społeczne zakorzenienie andragogiki na przykładzie Niemiec
(Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2016) Solarczyk-Szwec, Hanna; Uniwersytet Mikołaja Kopernka w Toruniu
W niniejszym artykule dokonuję analizy rozwoju praktyki edukacji dorosłych w Niemczech na przestrzeni prawie 200 lat, który w efekcie doprowadził do ukonstytuowania się w Europie akademickiej dyscypliny naukowej pod postacią andragogiki w latach 70. XX w. Przyjmując za kryterium periodyzacji dominującą w danym okresie grupę uczestników o specyficznych oczekiwaniach, można w niemieckiej edukacji dorosłych wyróżnić następujące okresy: kształcenie robotników (1830–1870), kształcenie ludu (1870–1945), kształcenie dorosłych (1945–1970), kształcenie dalsze (1970–1995), kształcenie dorosłych / dalsze jako element kształcenia całożyciowego (współcześnie). W artykule dokonano charakterystyki wymienionych okresów w odpowiedzi na następujące pytania: „Czyim interesom służy edukacja dorosłych?”, „Czyje potrzeby w rzeczywistości zaspakaja?”, „Jakie związki zachodzą między polityką, praktyką edukacji dorosłych i andragogiką?”.