OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii
(Wydawnictwo KUL, 2016) Goleń, Jacek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Obecnie dostrzec można z jednej strony usilne akcentowanie duszpasterstwa rodzin w parafii w nauczaniu kościelnym, a z drugiej pewien dystans dzielący praktykę duszpasterską od przytoczonych wskazań Kościoła. Zatem wydaje się, że planowa formacja przyszłych prezbiterów oraz formacja stała kapłanów do pracy z małżeństwami i rodzinami jest w stanie wydobyć duszpasterstwo rodzin w parafiach z cienia niezrozumienia i skrócić istniejący dystans praktyki od nauczania eklezjalnego, a tym samym ożywiać wspólnoty parafialne.
Item
Rola świadectwa w rodzinie
(Instytut Nauk Biblijnych KUL, 2015) Goleń, Jacek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Człowieczeństwo osiąga swoją pełnię w Chrystusie. Wiara pozwala pełniej odkrywać dar człowieczeństwa, jego wartość i znaczenie oraz pełniej realizować powołanie małżeńsko-rodzinne. Świadectwo dawane Chrystusowi w rodzinie chrześcijańskiej przybiera czytelną formę wtedy, gdy harmonizuje z dojrzałym świadectwem człowieczeństwa. Doniosła rola świadectwa w rodzinie wyraża się w zadaniach, jakie ono spełnia. Świadectwo człowieczeństwa wyraża się w zadaniu budoVerbum Vitae 28 (2015) 423-458 424 wania komunii osób i trwałego małżeństwa, szacunku dla osoby i ludzkiego ciała, zaangażowaniu w dojrzewanie miłości oraz realizacji rodzicielstwa. Świadectwo wiary łączy się z zadaniem głoszenia słowa Bożego, spełniania kapłaństwa chrzcielnego oraz miłości służebnej i apostolatu. Do pełniejszego odczytania i realizacji tych zadań uzdalnia małżonków i członków rodziny łaska sakramentalna i modlitwa.