OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Polityka na rzecz rodzin - plusy czy minusy?
(Dom Wydawniczy Elipsa, 2020) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Item
W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce
(Dom Wydawniczy Elipsa, 2017) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Publikacja zawiera szczegółowe wprowadzenie w problematykę rodziny oraz politykę rodzinną. W książce poruszony został wątek historyczny dotyczący rozwoju polityki na rzecz rodzin na przestrzeni wieków, przedstawione są również ideologie i koncepcje polityki rodzinnej w świetle polskich badaczy zjawiska. Szczegółowo zostały omówione pieniężne i rzeczowe świadczenia rodzinne obowiązujące w Polsce (polityka explicite), nowe uwarunkowania instytucjonalno-prawne w zakresie polityki rodzinnej w Polsce i niedawno wprowadzone instrumenty na rzecz rodzin. Nowością jest wyodrębnienie polityki rodzinnej w kluczowych dokumentach strategicznych dla Polski (strategia długookresowa i średniookresowa). Autor publikacji przedstawił w sposób kompleksowy instrumentarium polityki na rzecz rodzin (ekonomiczne, instytucjonalne, prawne), w podziale na poszczególne kraje UE i modele polityki rodzinnej. Zaprezentował również autorskie koncepcyjne modele „trójkąta kierunków rozwoju polityki rodzinnej oraz gwiazdy kierunków rozwoju polityki na rzecz rodzin według modeli polityki rodzinnej” Książka szczegółowo opisuje system polityki rodzinnej i jej rolę w kształtowaniu bezpośredniego wsparcia, wyzwania stojące przed polityką rodzinną i nowe rozwiązania w tym zakresie funkcjonujące w wybranych krajach UE – jako wnioski i implikacje dla Polski. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych, praktyków, pracowników socjalnych i studentów, którzy dzięki niej mogą poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania polityki rodzinnej w Polsce oraz państwach członkowskich UE.
Item
Usługi społeczne wobec rodziny nowym paradygmatem polskiej polityki rodzinnej
(Wydawnictwo UTH w Radomiu, 2016) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Główny cel artykułu skupia się na roli usług społecznych dla rodzin w Polsce i ich roli w ramach realizowanej polityki na rzecz rodzin. W artykule przedstawiona została specyfika usług społecznych w Polsce, asystentura rodzinna jako nowa forma usług społecznych w polityce rodzinnej. Na zakończenie zaprezentowane zostały przykładowe rozwiązania w ramach usług społecznych w wybranych państwach UE.
Item
Znaczenie publicznych polityk szczegółowych realizowanych przez państwo polskie w realizacji polityki rodzinnej typu implicite
(Dom Wydawniczy Elipsa, 2016) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Celem artykułu jest przedstawienie roli poszczególnych polityk szczegółowych realizowanych przez państwo polskie w kontekście polityki rodzinnej typu implicite. Spojrzenie na politykę rodzinną jako politykę typu implicite (pośrednią) oznacza, że poszczególne obszary życia, zadania i funkcje, które spełnia rodzina, wymagają działań mieszczących się w ramach realizacji różnych polityk szczegółowych przez państwo. W związku z powyższym w artykule przedstawione i opisane zostały następujące polityki: rynku pracy, podatkowa, dochodowa, mieszkaniowa, ochrony zdrowia, zatrudnienia, edukacyjna i oświatowa i kulturalna.
Item
Usługi społeczne na rzecz rodziny jako nowe wyzwanie polskiej polityki społecznej
(Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Artykuł przedstawia usługi społeczne na rzecz rodziny jako nowego wyzwania polskiej polityki społecznej. Na wstępie opisane i przedstawione zostały teoretyczne zagadnienia dotyczące usług społecznych, następnie oddziaływanie przemian demograficznych na usługi społeczne wobec rodzin. W dalszej części przedstawione zostały usługi społeczne w kontekście rodzin oraz ich dalsze ukierunkowanie.