OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce
(Dom Wydawniczy Elipsa, 2017) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Publikacja zawiera szczegółowe wprowadzenie w problematykę rodziny oraz politykę rodzinną. W książce poruszony został wątek historyczny dotyczący rozwoju polityki na rzecz rodzin na przestrzeni wieków, przedstawione są również ideologie i koncepcje polityki rodzinnej w świetle polskich badaczy zjawiska. Szczegółowo zostały omówione pieniężne i rzeczowe świadczenia rodzinne obowiązujące w Polsce (polityka explicite), nowe uwarunkowania instytucjonalno-prawne w zakresie polityki rodzinnej w Polsce i niedawno wprowadzone instrumenty na rzecz rodzin. Nowością jest wyodrębnienie polityki rodzinnej w kluczowych dokumentach strategicznych dla Polski (strategia długookresowa i średniookresowa). Autor publikacji przedstawił w sposób kompleksowy instrumentarium polityki na rzecz rodzin (ekonomiczne, instytucjonalne, prawne), w podziale na poszczególne kraje UE i modele polityki rodzinnej. Zaprezentował również autorskie koncepcyjne modele „trójkąta kierunków rozwoju polityki rodzinnej oraz gwiazdy kierunków rozwoju polityki na rzecz rodzin według modeli polityki rodzinnej” Książka szczegółowo opisuje system polityki rodzinnej i jej rolę w kształtowaniu bezpośredniego wsparcia, wyzwania stojące przed polityką rodzinną i nowe rozwiązania w tym zakresie funkcjonujące w wybranych krajach UE – jako wnioski i implikacje dla Polski. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych, praktyków, pracowników socjalnych i studentów, którzy dzięki niej mogą poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania polityki rodzinnej w Polsce oraz państwach członkowskich UE.