OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Problemy społeczne radomskich rodzin będących pod opieką MOPS'u
(Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2007) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia problemy i kwestie społeczne jakie najczęściej dotykają radomskie rodziny korzystające z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Item
Historyczne unormowania polityki rodzinnej
(Wydawnictwo Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2012) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Polityka rodzinna w Polsce sięga okresu międzywojennego, chociaż jej zakres był wówczas niewielki. Dążono do pomocy rodzinom poprzez wprowadzanie reform i świadczeń na ich rzecz. Półtora roku po odzyskaniu niepodległości nasi przodkowie uchwalili Konstytucję ze zbiorem praw socjalnych. Wprawdzie warunki socjalne pozwalały wtedy tylko częściowo na realizację wpisanych w Konstytucję praw, ale uświadamiały także nową, humanistyczną perspektywę rozwoju zjednoczonej i niepodległej Ojczyzny. Druga woja światowa spowodowała wielomilionowe straty wśród ludności cywilnej. Po II wojnie światowej Polska weszła w fazę budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. W tym czasie rozwiązano w zasadzie problemy panowania socjalistycznych stosunków produkcji i ukształtowania bazy ekonomicznej nowego ustroju oraz osiągnięto wysoki stopień rozwoju sił wytwórczych w warunkach nowej struktury klasowo-warstwowej i całkowitego panowania socjalistycznej nadbudowy politycznej i ideologicznej. Dążono do poprawy warunków życia rodziny i umacniania jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wprowadzono program aktywnej polityki społecznej, mówiący, że to w interesie państwa leży umacnianie rodziny jako ważnego ogniwa w procesie wychowawczym. Polityka państwa dążyła do poprawy warunków życia rodziny poprzez rozwój sfer usługowych, świadczeń socjalnych czy też w wyniku wzrostu dochodów. Opieka i ochrona małżeństwa, macierzyństwa i rodziny podniesiona została do rangi konstytucyjnej powinności państwa. Pomoc społeczną w okresie transformacji cechowało zwiększenie zainteresowania rządu i społeczeństwa sytuacją i problemami rodziny. Efektem tego było wprowadzenie „Programu Polityki Rodzinnej" w 1997 r„ a następnie „Polityki Prorodzinnej Państwa" w 1999 r. Programy obydwu polityk miały się stać istotnym elementem nowego modelu ogólnej polityki społeczno-gospodarczej państwa.
Item
Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie wybranych krajów – rekomendacje dla Polski
(Wydawnictwo Uniwersytet Gdański & PTPS, 2013) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
W artykule opisana została aktualna sytuacja demograficzna na świecie, a w szczególności miejsce Polski w światowych statystykach dotyczących demografii. Nastepnie szczegółowo przedstawione zostały ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej - model afrykański, model amerykański, model azjatycki, model europejski (w podziale na socjaldemokratyczny, środźemnomorski, kontynentalny, anglosaski i postsocjalistyczny). Artykuł kończy podsumowanie i wnioski dla Polski.
Item
Sieci wsparcia dla radomskich rodzin
(Wyd. Politechnika Radomska & PTPS, 2010) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia funkcje organizacji samorządowych i pozarządowychvna rzecz rodzin. Następnie szczegółowo została opisana rola organizacji samorządowych na rzecz rodzin w Radomiu na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Artykuł kończy analiza dotycząca roli organizacji pozarządowych na rzecz rodzin w Radomiu.
Item
Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny
(Wyd. Politechnika Radomska & PTPS, 2009) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Na wstepie artykułu przedstawione zostało ustawodawstwo dotyczące świadczeń rodzinnych oraz podmioty realizujące świadczenia rodzinne. W dalszej części opisana została rola pieniężnych i rzeczowych świadczeń rodzinnych stanowiących wsparcie dla rodzin.