OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Od starości ,,przy rodzinie” ku kulturze czasu wolnego. Praktyki społeczne ludzi starych
(Wydawnictwo DiG, 2016) Zalewska, Joanna; Maria Grzegorzewska University
Przemiany życia codziennego ludzi starych przedstawione na podstawie wyników badań terenowych w Warszawie, a także w czterech małych miejscowościach: na wsi i w małym mieście w województwie podlaskim oraz na wsi i w małym mieście w województwie kujawsko-pomorskim.
Item
Stary człowiek w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów
(IFiS PAN, 2009) Zalewska, Joanna; Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN
Doświadczenie starości współcześnie jest doświadczeniem zmiany i reakcją na zmianę, próbą z nią sobie poradzenia. Na przestrzeni życia współczesnego pokolenia osób starszych zmieniła się rola i pozycja człowieka starego w rodzinie, społecznościach lokalnych i społeczeństwie. Zmiana ta ma związek przede wszystkim z tak zwanym przejściem modernizacyjnym. Termin ten obejmuje ogromne przekształcenia, jakim uległo środowisko materialne, formy uspołecznienia i praktyki kulturowe na przełomie ostatnich dwóch wieków w kręgu euroamerykańskim. Procesy te w Polsce zachodziły z lekkim opóźnieniem w porównaniu do sytuacji w Zachodniej Europie, tak więc współczesne pokolenie osób starszych w Warszawie urodzone w okresie międzywojennym lub wojennym, przyszło na świat w rzeczywistości przesiąkniętej elementami kultury nazywanej przez socjologów „tradycyjną”, a przyjdzie im odejść w czasie klasyfikowanym jako „ponowoczesność”. W swojej pracy chciałam zbliżyć się do zrozumienia zmian doświadczania starości oraz zmian roli i pozycji człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, które są aspektem zachodzących przemian form uspołecznienia i praktyk kulturowych.
Item
Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych
(Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2011) Sobiesiak, Paulina; Zalewska, Joanna; Instytut Spraw Publicznych; Akademia Pedagogiki Specjalnej
Mimo przemian modelu rodziny i więzi społecznych w rodzinie, jest ona nadal jednym z kluczowych wymiarów życia osób starszych w Polsce. Niemniej jednak - obok tradycyjnie pozytywnie wartościowanego sposobu spędzania starości „przy rodzinie” - wyłaniają się także inne modele uczestnictwa społecznego ludzi starszych, oparte między innymi na aktywności w sferze publicznej czy towarzyskości w gronie rówieśniczym. Bardziej aktywne sposoby spędzania starości, które wiążą się z uczestnictwem w życiu społeczności lokalnych, są propagowane we współczesnej polityce wobec ludzi starych.
Item
Nowe przedmioty a przemiany praktyk społecznych w doświadczeniu ludzi starych
(Wydawnictwo AGH, 2011) Zalewska, Joanna; Akademia Pedagogiki Specjalnej
W niniejszym artykule chciałabym zaproponować perspektywę etnograficzną i zaprezentować sposób postrzegania przez samych zainteresowanych, czyli osoby urodzone przed i na początku II wojny światowej, ogromnych zmian, które zaszły w trakcie ich życia. Podczas moich badań terenowych okazało się, że rozmówcy postrzegają zmiany w pierwszej kolejności przez pryzmat swoich związków z przedmiotami: obiektami, narzędziami, urządzeniami, ze względu na nasilenie wchodzenia w użycie nowych przedmiotów po wojnie i dalej na przestrzeni ich życia, i związaną z tym zmianę codziennych praktyk społecznych.
Item
Starość „przy rodzinie”, starość wykluczona czy trzeci wiek? Przemiana strategii opisywania starości w kulturze popularnej
(Wydawnictwo IFiS PAN, 2013) Zalewska, Joanna; Akademia Pedagogiki Specjalnej
The aim of this study is to analyze the discourse on later life in the TV series 'M jak miłość', season one (2000) and season eleven (2010). Additionally, I also analyze fragments of the TV series 'Plebania', season one (2000) ans season eleven (2010), containing elderly characters. The questions I seek to answer are: What ways of living in later life do these series depict? Has the discourse on later life changed during the last decade? 'M jak miłość' shows older people concentrating mainly on family matters (as parents and grandparents), which I call "old age in the family". The series shows no image of poor or socially excluded old people. Poor, ill, lonely and socially excluded elderly people are shown in 'Plebania', with all four traits combined. However, the problems of such persons are always solved in succeeding episodes, through re-established family relations or new social contacts. 'M jak miłość" also depicts the third age. It is individualistic and oriented towards popular culture and individual pleasures. It is shown through wealthier characters or characters from abroad. In season 11, the principal older characters take on some third age traits: They think about their spare time rather than about their children's problems; and they progressively let go the ideal of three generations living under one roof. Old age in the two TV series is depicted mainly through external features such as wrinkles, grey hair, changing posture, and way of moving. The more well-to-do characters look younger. In season 11 the older characters look younger than similarly aged characters in season 1, as they dress up more youthfully and use cosmetics.