OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Analiza zawartości jako metoda badania obrazu rodziny w reklamie internetowej
(Quaestio, 2022) Andrzejewska, Daria; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem badań uczyniłam dyskursywny obraz rodziny w reklamie. Praca ma uzupełnić literaturę, która dotyczy podjętego tematu, o badanie współczesnych przekazów reklamowych największych producentów z różnych kategorii produktowych. To przegląd tylko części dostępnych reklam. Nie chodzi tu o dogłębną ich analizę, lecz o wykazanie, jaki obraz rodziny tworzy nadawca w przekazie i jak za jego pomocą buduje komunikację. Przyjmuję, że bohater reklamy posiada cechy stereotypowe, a wynika to z tego, że stereotypy są powszechnie znane i niezmiennie od wielu lat funkcjonują w świadomości społecznej. Uzupełnieniem podjętego tematu jest potwierdzenie występowania znanych stereotypów kobiety i mężczyzny oraz prawidłowości w zastosowaniu poszczególnych wizerunków rodziny. Głównym celem pracy jest analiza zawartości kwestionariuszem z pytaniami oraz określenie prawidłowości w zastosowanych modelach rodziny w przekazach reklamowych z lat 2016–2020 zamieszczanych w serwisie społecznościowym YouTube na oficjalnych kanałach producentów i przedstawienie wyników na wykresach. Celem towarzyszącym jest podanie funkcji, które wynikają ze sposobu kreowania obrazu rodziny w reklamach różnych produktów.
Item
Wpływ służby zawodowej na jakość życia rodzinnego strażaków Państwowej Straży Pożarnej na podstawie badań własnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022) Lisica, Jarosław; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Celem artykułu jest próba identyfikacji siły wpływu służby zawodowej na jakość życia rodzinnego strażaków pełniących służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 5 przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Oliwie. W badaniu wykorzystano metodę kwestionariusza ankiety. Analiza wyników danych empirycznych przyczyniła się do charakterystyki wzajemnych zależności zachodzących między służbą zawodową a rodziną. Uzyskany materiał badawczy stanowi przyczynek i zaproszenie do dalszych eksploracji z zakresu współzależności życia zawodowego i rodzinnego strażaków pełniących na co dzień służbę w podziale bojowym.
Item
Codzienne wyzwania osób z rozpoznaniem schizofrenii
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2022-06) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł ukazuje codzienne wyzwania przed jakimi stają osoby chore na schizofrenię. Przybliża specyfikę choroby, jej objawy a także rys historyczny wskazujący w jaki sposób na prze strzeni lat zmieniało się podejście medyczne. Artykuł porusza również problematykę trudności rodziny oraz postawy mentalne osób zdrowych wobec osób chorych na schizofrenię. Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest poszerzenie wiedzy na temat tej choroby, pobudzenie do empatii i zrozumienia na rzecz osób chorych i ich rodzin.
Item
Dzienne domy pobytu jako odpowiedź na wyzwania polityki społecznej XXI w. w zakresie aktywizacji osób starszych i niesamodzielnych na przykładzie domu dziennego pobytu „Niezapominajka”, prowadzonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy
(WydawnIctwo Naukowe WSG, 2021) Lewandowska-Prot, Ewelina; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Starzejące się społeczeństwo jest poważnym wyzwaniem dla organów państwa tworzących i realizujących politykę społeczną. Opracowanie ma na celu przybliżenie sytuacji osób starszych w naszym kraju, roli państwa wobec osób niesamodzielnych oraz ich rodzin, a także wskazania usystematyzowanego rozwiązania w postaci placówek dziennego pobytu, które z każdym rokiem zyskują coraz większe uznanie wśród społeczeństwa,
Item
Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na codzienne funkcjonowanie oraz naukę w szkole
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2021) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł poświęcony jest problematyce zaburzeń integracji sensorycznych u dzieci i ich wpływowi na codzienne funkcjonowanie oraz trudności szkolne. Treści zawarte w artykule tłumaczą, na czym polegają zaburzenia procesów integracji sensorycznych i co na nie wpływa. Opisują również rodzaje zaburzeń sensorycznych oraz charakterystyczne ich objawy. Podstawowym celem pracy jest przybliżenie problematyki procesów sensorycznych oraz zwrócenie uwagi na wczesną, trafną ich diagnostykę celem zapobiegania późniejszym trudnościom dnia codziennego oraz problemom szkolnym.