OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Stawać się w pełni człowiekiem… Rodzina a świat środków społecznego przekazu – refleksja pastoralna
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016) Bąk, Bartosz; Parafia bł. Karoliny w Tarnowie
Item
Wizerunek kobiety w polskim rapie
(2016-04-07) Glinianowicz, Alicja; Instytut Kultury Polskiej
Niniejsza praca ma na celu ukazanie różnorodnych wzorców kobiecych, które występują w polskiej muzyce rap. Analizie zostały poddane rozmaite wizerunki, takie jak np. obraz partnerki, miłości życia, obiektu seksualnego, kobiety lekkich obyczajów, groupie, córki czy matki. Tak rozległy zakres problematyki przedstawia niejednoznaczne oblicze kultury hip- hop, która dzisiaj, kreując światowe trendy w muzyce, stanowi ważny punk badań i obserwacji. Można zauważyć, że promowane przez raperów wizerunki płci pięknej bywają od siebie zupełnie odmienne, pokazując z jednej strony kobietę jako istotę nadludzką, otoczoną czcią, z drugiej zaś – pozbawioną szacunku i sprowadzoną do przedmiotu. Polski rap został przeanalizowany zarówno na płaszczyźnie lirycznej, jak i wizualnej, co dało spojrzenie na problem z różnych perspektyw. Dodatkowo pomocne w badaniach okazały się przeprowadzone przez autorkę pracy wywiady z mężczyznami identyfikującymi się z hip- hopem.
Item
Zaburzenia depresyjne - rola pielęgniarki w edukacji pacjenta i jego rodziny
(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 2015-02-22) Woźniak, Ałła; Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu
Wstęp: Depresja jest przewlekłą, nawracającą chorobą. Zaburzeniu ulega nie tylko stan psychiczny i fizyczny człowieka, ale również jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Chorzy i ich bliscy często wykazują się brakiem wiedzy na jej temat, co wpływa negatywnie na przebieg i czas trwania choroby pacjenta. Leczenie depresji to proces długotrwały, wymagający szczególnego traktowania pacjenta. Kompleksowa terapia depresji wymaga współdziałania wszystkich członków zespołu terapeutycznego, jak również udziału samego chorego oraz jego rodziny. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie roli edukacji pacjenta i  jego rodziny w przywróceniu go do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, oraz roli pielęgniarki w psychoedukacji pacjenta i jego bliskich. Materiał i metody: Informacje o pacjencie zebrano metodą wywiadu z nim i jego rodziną. Obserwację pacjenta prowadzono przez cały okres pobytu na oddziale. Dokonano analizy dokumentacji historii jego choroby. Opis przypadku: Podmiotem opisu przypadku jest 58-letni pacjent, przywieziony po próbie samobójczej do Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu przez zespół Pogotowia Ratunkowego. Pacjent został przyjęty na oddział z rozpoznaniem: „zaburzenia depresyjne nawracające”. Chory był wcześniej leczony w tutejszym Zespole. W pierwszej dobie pacjent był w obniżonym nastroju, w spowolnieniu psychoruchowym i potwierdzał myśli samo- bójcze. Zastosowano leczenie farmakologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową. Pacjent uczestniczył w różnych formach terapii zajęciowej. W wyniku realizowanych działań pielęgniarskich jego stan uległ znacznej poprawie. Pacjent został wyedukowany w zakresie utrzymania higieny psychicznej oraz umiejętności zaradczych. Wnioski: Zastosowana u chorego terapia kompleksowa, w tym psychoedukacja pielęgniarki, przyniosła oczekiwane rezultaty. Stan psychiczny pacjenta uległ poprawie. Chory został wypisany z leczenia szpitalnego z zaleceniami.
Item
Rodzice i dzieci. Więzi rodzinne w powieściach kryminalnych Camilli Lackberg
(Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 2012) Olkusz, Ksenia; Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Wrocław