OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Rodzina jako wartość. Konsekwencje przemian wartości małżeńskich i rodzinnych
(Wydawnictwo KUL, 2012) Zaborowska, Agnieszka; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artykuł podkreśla społeczne i indywidualne znaczenie rodziny. Traktuje o rodzinie jako o wartości naczelnej. Opracowanie porusza niezmiernie ważną kwestię zmienności współczesnych wartości rodzinnych i małżeńskich, dyktowanych nowoczesnością. Głębokie zmiany społeczne na początku XXI wieku dotyczą niemalże wszystkich sfer społecznego życia. Faza zmian nie omija współczesnej rodziny. Przemiany jakie dotyczą rodziny i małżeństwa widoczne są w aspekcie demograficznym, ale przede wszystkim w sferze wartości, wzorów życia, norm oraz postaw ludzi wobec życia rodzinno-małżeńskiego. Artykuł analizując owe zmiany koncentruje się na konsekwencjach tzw. kryzysu wartości rodzinnych i małżeńskich.
Item
Zbyt wczesna inicjacja seksualna kobiet jako współczesna patologia i zagrożenie dla funkcjonowania rodziny
(Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, 2011) Zaborowska, Agnieszka; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Obecne tempo zmian sprzyja przyjmowaniu przez młodzież zachowań i wartości propagowanych przez media i współczesne trendy. Przemiany nie omijają zachowań seksualnych, które coraz częściej stają się domeną młodych ludzi. Szeroka dostępność treści o zabarwieniu seksualnym w Internecie i innych przekazach sprawia, że sięgają po nie coraz to młodsi obywatele. Dodatkowo słabnąca rola rodziny, rozluźnienie więzi i wzrost indywidualizmu nie sprzyja pielęgnowaniu wartości dotyczących monogamii w związkach, czystości przedmałżeńskiej, ról rodzicielskich czy wychowania dzieci. Odpowiedzią na to jest podejmowanie złych, przedwczesnych decyzji o współżyciu seksualnym wśród coraz młodszych osób. Zadaniem instytucji wychowawczych powinno być edukowanie młodzieży w zakresie odpowiedzialności za podejmowanie własnych decyzji. Uświadomienie młodym ludziom konsekwencji jakie niesie za sobą zbyt wczesna inicjacja seksualna, wydaje się być niezbędne do profilaktyki tego typu zachowań. Ponadto należy zwiększać rolę rodziny i otoczyć ją szczególną ochroną poprzez ścisłą współpracę na linii szkoła-dom. Działania o charakterze pomocowym dla rodzin patologicznych, wspieranie ich w funkcjach wychowawczych nabierają kluczowego znaczenia dla zaprzestania powielania zachowań patogennych.