OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
W okowach gry, czyli relacje rodzinne w perspektywie koncepcji Trójkąta Dramatycznego Stephena Karpmana
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017) Pierzchała, Anna; Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
Analiza transakcyjna wskazuje sześć sposobów, w jakie ludzie mogą wchodzić ze sobą w relacje, określając je mianem „sposobów strukturalizacji czasu”. Wymienić wśród nich można: wycofanie, rytuały, aktywności, rozrywki, gry transakcyjne oraz intymność. Sposoby te ułożyć można na kontinuum zaangażowania, ale także zysków, jakie z danej formy kontaktu czerpiemy. Zyski te przybierają charakter psychologiczny i wynikają z jednej z podstawowych potrzeb życiowych – potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. W niniejszym artykule założenia te odniesione zostały do relacji na gruncie rodzinnym. Autorka wskazała na znaczenie wszystkich form kontaktu w rodzinie, szczególnie koncentrując się na grach transakcyjnych i intymności. Te pierwsze zostały określone jako patologiczne, gdyż są nieszczere i opierają się na manipulacji. Intymność, w rozumieniu analizy transakcyjnej, jest natomiast najbardziej otwartym i zaangażowanym kontaktem z drugim człowiekiem. To ona jest podstawą zdrowych relacji w systemie rodzinnym
Item
Ciało i wspólnota. Wokół prawicowej wyobraźni
(Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017) Zimniak-Hałajko, Marta; Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
Książka poświęcona jest społecznym praktykom związanym z obszarami wojen kulturowych w Polsce: refleksji nad płciowością i rolami płciowymi, edukacji seksualnej (część pierwsza: Płeć i seksualność) oraz leczeniu niepłodności (część druga: Leczenie niepłodności).
Item
Usługi społeczne wobec rodziny nowym paradygmatem polskiej polityki rodzinnej
(Wydawnictwo UTH w Radomiu, 2016) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Główny cel artykułu skupia się na roli usług społecznych dla rodzin w Polsce i ich roli w ramach realizowanej polityki na rzecz rodzin. W artykule przedstawiona została specyfika usług społecznych w Polsce, asystentura rodzinna jako nowa forma usług społecznych w polityce rodzinnej. Na zakończenie zaprezentowane zostały przykładowe rozwiązania w ramach usług społecznych w wybranych państwach UE.
Item
Kryzys rodziny w nauczaniu Jana Pawła II
(KU Ružomberok, 2010) Mazur, Piotr; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Item
Znaczenie publicznych polityk szczegółowych realizowanych przez państwo polskie w realizacji polityki rodzinnej typu implicite
(Dom Wydawniczy Elipsa, 2016) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Celem artykułu jest przedstawienie roli poszczególnych polityk szczegółowych realizowanych przez państwo polskie w kontekście polityki rodzinnej typu implicite. Spojrzenie na politykę rodzinną jako politykę typu implicite (pośrednią) oznacza, że poszczególne obszary życia, zadania i funkcje, które spełnia rodzina, wymagają działań mieszczących się w ramach realizacji różnych polityk szczegółowych przez państwo. W związku z powyższym w artykule przedstawione i opisane zostały następujące polityki: rynku pracy, podatkowa, dochodowa, mieszkaniowa, ochrony zdrowia, zatrudnienia, edukacyjna i oświatowa i kulturalna.