OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Kulturowe i religijne uwarunkowania kształtowania tożsamości narodowych pomorskich rodzin w XIX i w początkach XX wieku – zarys problematyki
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Śpica, Paweł; Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
Cel: Celem artykułu jest ukazanie kulturowych i religijnych uwarunkowań kształtowania tożsamości narodowych pomorskich rodzin w XIX i w początkach XX wieku oraz niejednokrotnie skomplikowanych wyborów tożsamościowych ich członków. Metody: Artykuł został napisany w nurcie badań historyczno-oświatowych. Główną zastosowaną metodę stanowiła krytyczna analiza źródeł. Wyniki: W rezultacie przeprowadzonych badań udało się uchwycić dynamikę przemian w zakresie rozumienia i pojmowania tożsamości narodowych przez Pomorzan różnych warstw społecznych i grup etnicznych w XIX i w początkach XX wieku. Wnioski: W XIX i w początkach XX wieku Pomorze Nadwiślańskie było zamieszkane przez ludność niemiecką, polską i kaszubską. W związku z kresowym charakterem regionu, miejscowa społeczność niejednokrotnie stawała przed poważnymi dylematami dotyczącymi określenia własnej tożsamości (w tym identyfikacji narodowej).Do XIX wieku tożsamość zbiorowa – stanowiącej sporą część tamtejszego społeczeństwa – ludności chłopskiej, w dużej mierze była kształtowana przez pryzmat różnic wyznaniowych. Różnice te wywierały istotny wpływ na funkcjonowanie miejscowych rodzin jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, a przez środowiska polityczne i opiniotwórcze były wykorzystywane do realizacji celów narodowych. Świadomość narodowa rodzin pomorskich kształtowała się bowiem w kontekście działań podejmowanych przez opozycyjne względem siebie władze pruskie i polski ruch narodowy.
Item
Motivation for achievement and family perception in emerging adults
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Łukasiewicz, Jacek; Stachyra-Sokulska, Anna; Saran, Tomasz; Mazur, Anna; Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Aim: The goal of the presented research is to describe the dependency between the motivation for achievement and the perception of family in emerging adults. Methods: The Family Relations Questionnaire – 1; Family Perception (by M. Plopa and P. Połomski) and The Achievement Motivation Inventory – LMI (by H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup and M. Prochaski) were used in the research. The sample included 100 high school students aged from 19 to 19, 54 from cities and 46 from the country. Results: The results proved that the achievement motivation level is connected to the perception of family. Moreover, the use of the Achievement Motivation Inventory allowed the tested emerging adults to expand their knowledge of values and personal choices. It is presumed that their personal values may grow more independent from both the environment and the effects of upbringing in the future. Conclusions: Achievement motivation pertains both to attitudes and values shaped in the home and at school. It constitutes defining one’s goals that derive from one’s personal interests, in an autonomous manner. It manifests itself in acting in a socially defined way and is a standard of our thoughts, attitudes and behaviors, which describe who we are and how we treat other people. It is a criterion of our evaluations, decisions and choices. The dependencies obtained in the study indicate young people’s need for independence. In addition, statistically significant, directly proportional correlations of weak strength between the degree of satisfaction with family communication and the general motivation for achievement and its following dimensions: self-control, perseverance, internalization, performance satisfaction, compensatory effort, goal orientation, enthusiasm for learning, tendencies to domination, faith in success, preference for difficult tasks, courage in predicting the effects of actions and flexibility, allow the supposition that the researched emerging adults strive to achieve a satisfying sense of identity and purpose – to take on the tasks posed by the school and early adulthood.
Item
Parentokracja i konstruowanie nierówności edukacyjno-społecznych
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Sobczak, Anna; Zakład Socjologii Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Cel: Celem artykułu jest próba wyjaśnienia czym jest ideologia parentokracji oraz opisu jej wpływu na edukacyjne i społeczne funkcjonowanie jednostek, w szczególności w warunkach współczesnego masowego kształcenia, również na poziomie akademickim. Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy oraz syntezy źródeł literaturowych. Wyniki: Można wyróżnić trzy możliwe sposoby myślenia o parentokracji, na jakie składają się wybory dokonywane przez rodziców dotyczące uczestnictwa ich dzieci w procesie edukacji, socjalizacja w rodzinie i okres „poedukacyjny” związany z wejściem absolwentów na rynek pracy, w którym dużą rolę odgrywa kapitał społeczny rodziców. Wnioski: Obecnie jednym z ważnych źródeł tworzenia się nierówności edukacyjno-społecznych jest rodzina, a konkretnie rodzice i posiadane przez nich zasoby, które mogą wykorzystać, aby zapewnić odpowiednie kształcenie swoim dzieciom.
Item
Postrzeganie starości i osób starszych w rodzinie przez dorastającą młodzież w środowisku wiejskim
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Kowalewska, Kinga; Zakład Ekolingwistyki Komunikologii, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Cel: Celem badania była próba określenia wizerunku starości i osób starszych oraz ich miejsca w rodzinie. Metody: Za narzędzie posłużył autorski kwestionariusz ilościowo-jakościowy. Badanie przeprowadzono wśród młodzieży na poziomie szkoły podstawowej w środowisku wiejskim. Wyniki: Wyniki wskazują, że największy odsetek badanych kojarzy słowo „starość” z własnymi dziadkami, a główne wartości, za które ankietowana młodzież ceni i szanuje osoby starsze, są realizowane w środowisku rodzinnym i należą do nich ciepłe uczucia, dzielenie się mądrością życiową oraz pomoc w wychowywaniu wnuków. Podobnie jak wśród młodzieży w środowisku miejskim, wizerunek starości jest negatywny, natomiast deklarowane postawy wobec osób starszych prawie wyłącznie życzliwe, w znacznej mierze odnoszące się do starszych członków rodziny. Co ważne, głównym źródłem doświadczenia i wiedzy na temat starości dla zdecydowanej większości ankietowanych uczniów jest życie rodzinne, a także fakt, że mieszkali bądź wciąż mieszkają ze swoimi dziadkami. Wnioski: W związku z tym, to na rodzinie ciąży największa odpowiedzialność za kształtowanie wizerunku starości oraz postaw wobec osób starszych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Item
Rodzina w polityce społecznej II Rzeczypospolitej. Analiza wybranych kierunków działań
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Majchrzyk-Mikuła, Joanna; Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Cel: Wraz z zakończeniem I wojny światowej w 1918 roku, nowe odrodzone państwo stanęło przed wieloma trudnościami nie tylko natury politycznej, ale także społeczno-ekonomicznej. Powszechne ubóstwo, niedostatek ludności wycieńczonej latami okupacji, a przede wszystkim katastrofalny stan zdrowia dzieci zmierzały do biologicznej zagłady społeczeństwa polskiego. Ukazanie form wspierania najmłodszych w omawianym okresie, jest godne zainteresowania, nie tylko ze względu na aktualność problemu, ale i z uwagi na fakt, iż wiele ówczesnych rozwiązań miało charakter nowatorski i było wzorem dla innych państw europejskich. Metody: Z użyciem bezpośredniej metody źródłowej publiczno-prawnego systemu opieki nad dzieckiem podjęto próbę szerszego zaprezentowania działań opiekuńczych kierowanych wobec rodziny i jej najmłodszych członków w oparciu o politykę prowadzoną w tym kierunku przez państwo. Uznając artykuł za historyczno-pedagogiczny wykorzystano metodę analityczno-porównawczą zgromadzonych materiałów z koniecznością odwołania się do materiałów legislacyjnych, artykułów prasowych, publikacji statystycznych oraz międzywojennej i współczesnej literatury przedmiotu. Wyniki: Wprowadzenie systemu ubezpieczeń społecznych i publicznej opieki społecznej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku stanowiło moment przełomowy w historii odrodzonego państwa i jego instytucji społecznych. Kwestia opieki społecznej została rozwiązana prawnie ustawą z dnia 16 sierpnia 1923 r. Ochrona nad macierzyństwem a także opieka nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą stanowiła jeden z głównych jej zakresów działań. Spośród całokształtu działań pomocowych do najważniejszych należało, rzecz jasna, zapewnienie podstawowych środków do życia ludności najbiedniejszej. Dotychczasowa, niewystarczająca i mało efektywna działalność filantropijna musiała być zastąpiona przez planową, racjonalną i zorganizowaną pracę społeczną. Tworzone z wielkim wysiłkiem ustawodawstwo socjalne, zmierzające do nadania człowiekowi praw do godnej ludzkiej egzystencji, ustanowiło jednocześnie odpowiedzialnym za ich realizację państwo. Wnioski: Mimo że w latach międzywojennych nie zdołano rozwiązać wszystkich problemów związanych z opieką nad szeroko pojętym, podstawowym środowiskiem wychowawczym, jakim jest rodzina. Rozmiary oraz natężenie problemów społecznych, jakie dotknęły rodziny, a przede wszystkim dzieci II Rzeczypospolitej, wymagały olbrzymich funduszy, którymi nie dysponowało zniszczone działaniami wojennymi państwo polskie. Niemniej podjęte w tym okresie działania dobroczynne w zakresie szeroko rozumianej opieki społecznej po części spełniły swoją dziejową rolę, dając początek systemowi opieki nad dzieckiem i rodziną.