OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Edukacja medialna wobec zagrożeń w cyfrowym świecie dziecka
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Nowicka, Ewa Julia; Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Wprowadzenie. Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych, z których codziennie korzystają dzieci i młodzież, uzasadnia potrzebę edukacji medialnej praktykowanej w domu przez rodziców, a następnie przez nauczycieli w szkole. Rosnąca popularność i atrakcyjność mediów oraz swobodny dostęp do nich przez najmłodszych nakładają dodatkowe obowiązki na rodziców w procesie wychowania. To oni są – i powinni być – pierwszymi nauczycielami i wychowawcami, którzy stopniowo będą wprowadzać swoje dziecko w świat mediów. Udział rodziców i nauczycieli w wychowaniu medialnym dziecka jest szansą na zapobieganie zagrożeniom medialnym, na budowanie świadomości i dojrzałości w prawidłowym odbiorze mediów oraz poprawnym ich wykorzystaniu w zabawie i nauce. Cel. Opracowany artykuł ma na celu przedstawić najistotniejsze i najczęściej występujące zagrożenia medialne, które mają poważny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. W artykule zostały podkreślone również znaczenie i konieczność edukacji medialnej w najbliższym środowisku dziecka. Materiały i metody. W artykule zastosowano przegląd poglądów i założeń wyjaśniających istotę wybranych zagrożeń i niebezpieczeństw medialnych oraz przekonań podkreślających potrzebę praktykowania edukacji medialnej. Autor proponuje również rozwiązania edukacyjno-wychowawcze w ramach edukacji medialnej realizowanej przez rodziców i nauczycieli.
Item
Wychowanie przez pracę w rodzinach wiejskich – retrospekcje aktywnych uczestników rynku pracy
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Klementowska, Aneta; Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Wprowadzenie. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poruszono w nim kwestie związane z wychowaniem przez pracę w rodzinach wiejskich. W części teoretycznej zdefiniowano wychowanie przez pracę, przeanalizowano istotne z punktu widzenia zaplanowanych badań etapy rozwoju zawodowego: przedzawodowy, prozawodowy, zawodowy, oraz scharakteryzowano aktywnych uczestników rynku pracy. W dalszej części zaprezentowano przyjęte założenia metodologiczne oraz wyniki badań przeprowadzonych w 2023 r. wśród aktywnych na rynku pracy przedstawicieli pokoleń baby boomers, X, Y oraz Z. Cel. Celem badań było poznanie opinii aktywnych uczestników rynku pracy na temat realizowanych przez nich czynności samoobsługowych i zajęć domowych podejmowanych w okresie kształcenia przedzawodowego, prozawodowego oraz zawodowego, wskazanie różnic występujących w tym zakresie pomiędzy przedstawicielami różnych generacji, jak też określenie wpływu wychowania przez pracę na dokonywane wybory edukacyjno-zawodowe. Metody. W badaniach wykorzystano metodę indywidualnego przypadku oraz technikę wywiadu według dyspozycji do rozmowy. Wyniki. Z uzyskanych informacji wynika, że każdy uczestnik badania doświadczył wychowania przez pracę w domu rodzinnym. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci i młodzieży, początkowo do realizacji czynności samoobsługowych, a następnie zróżnicowanych obowiązków domowych, byli rodzice, dziadkowie, a także starsze rodzeństwo. Z uwagi na zróżnicowane uwarunkowania życiowe związane z upływem czasu, zmianami gospodarczymi czy techniczno-technologicznymi oraz przeobrażeniami polskiej wsi, powierzane młodym ludziom zadania różniły się i były dostosowane do aktualnych potrzeb, jednak bezpośrednio nie wpłynęły na podejmowane przez nich decyzje edukacyjno-zawodowe (oddziaływały jednak na kształtowanie się kompetencji miękkich). Wnioski. Należy zwrócić uwagę na konieczność edukowania rodziców/opiekunów dzieci (nie tylko z terenów wiejskich) w zakresie wczesnego i w miarę systematycznego przygotowania ich do wykonywania czynności samoobsługowych oraz realizacji obowiązków domowych, które dostosowane będą do ich możliwości psychofizycznych. Edukacją w tym zakresie mogą/powinni zająć się przede wszystkim przedstawiciele instytucji oświatowych (którzy również wychowują młodych ludzi przez pracę i do niej), a formy wsparcia dla rodziców/opiekunów w tym zakresie niekoniecznie muszą mieć charakter spotkań formalnych, mogą to być też pogadanki przy okazji indywidualnych kontaktów bądź informacje zamieszczane na stronach internetowych instytucji.
Item
Problemy z zakresu opieki i wychowania w wiejskich rodzinach wielopokoleniowych
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Klementowska, Aneta; Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Wprowadzenie. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poruszono w nim kwestie związane z realizacją zadań opiekuńczych i wychowawczych w wiejskich rodzinach wielopokoleniowych. W części teoretycznej scharakteryzowano opiekę, wychowanie, rodzinę, rodzinę wielopokoleniową i wiejską oraz zwrócono uwagę na generacje, które mogą występować w analizowanym typie rodziny. Zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych w 2023 roku wśród rodziców z wiejskich rodzin wielopokoleniowych. Cel. Celem badań było ustalenie opinii rodziców z wiejskich rodzin wielopokoleniowych na temat sposobów realizacji zadań z zakresu opieki i wychowania (w stosunku do poszczególnych członków rodziny) oraz pojawiających się problemów w tym zakresie. Metody. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę wywiadu według dyspozycji do rozmowy. Wyniki. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wiejskie rodziny wielopokoleniowe borykają się z problemami: finansowymi, zdrowotnymi, szkolnymi, wychowawczymi i komunikacyjnymi. Wnioski. Należy zorganizować: a) dzienną opiekę dla seniorów usytuowaną zarówno w ich miejscach zamieszkania, jak też np. w gminnych ośrodkach kultury; b) dostęp do pomocy medycznej oraz psychologicznej; c) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia edukacyjne dla seniorów; d) lokalne imprezy okolicznościowe oraz formy aktywnego wypoczynku wspólne dla przedstawicieli różnych pokoleń; e) stałe połączenia komunikacyjne z miastem powiatowym.