OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22630 archived items

Recent Submissions

Item
Selective and Controlled Grafting from PVDF-Based Materials by Oxygen-Tolerant Green-Light-Mediated ATRP
(ACS, 2024-05-08) Mocny, Piotr; Lin, Ting-Chih; Parekh, Rohan; Zhao, Yuqi; Czarnota, Marek; Urbańczyk, Mateusz; Majidi, Carmel; Matyjaszewski, Krzysztof; Department of Chemistry, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, United States;; Department of Materials Science & Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, United States; Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences; Department of Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, United States
Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) shows excellent chemical and thermal resistance and displays high dielectric strength and unique piezoelectricity, which are enabling for applications in membranes, electric insulators, sensors, or power generators. However, its low polarity and lack of functional groups limit wider applications. While inert, PVDF has been modified by grafting polymer chains by atom transfer radical polymerization (ATRP), albeit via an unclear mechanism, given the strong C−F bonds. Herein, we applied eosin Y and green-light-mediated ATRP to modify PVDF-based materials. The method gave nearly quantitative (meth)acrylate monomer conversions within 2 h without deoxygenation and without the formation of unattached homopolymers, as confirmed by control experiments and DOSY NMR measurements. The gamma distribution model that accounts for broadly dispersed polymers in DOSY experiments was essential and serves as a powerful tool for the analysis of PVDF. The NMR analysis of poly(methyl acrylate) graft chain-ends on PVDF-CTFE (statistical copolymer with chlorotrifluoroethylene) was carried out successfully for the first time and showed up to 23 grafts per PVDF-CTFE chain. The grafting density was tunable depending on the solvent composition and light intensity during the grafting. The initiation proceeded either from the C−Cl sites of PVDF-CTFE or via unsaturations in the PVDF backbones. The dehydrofluorinated PVDF was 20 times more active than saturated PVDF during the grafting. The method was successfully applied to modify PVDF, PVDF-HFP, and Viton A401C. The obtained PVDF-CTFE-g-PnBMA materials were investigated in more detail. They featured slightly lower crystallinity than PVDF-CTFE (12−18 vs 24.3%) and had greatly improved mechanical performance: Young’s moduli of up to 488 MPa, ductility of 316%, and toughness of 46 × 106 J/m3. .
Item
Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Musiał-Malago', Monika; Marcisz, Joanna; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
W artykule podjęto próbę syntezy kierunków rozwoju Lokalnych Grup Działania (LGD) w Małopolsce, zawartych w ich Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR). Wyodrębniono siedem głównych kierunków rozwoju LGD w Małopolsce: rozwój turystyki, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, rozwój przedsiębiorczości, ochrona środowiska, podejmowanie współpracy, poprawa jakości życia, oraz kategoria pozostałe.
Item
Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostce samorządu terytorialnego w aspekcie ekonomicznym a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Poręba, Marcin; Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w aspekcie ekonomicznym jest jednym z wielu zadań, przed jakimi stoją jednostki samorządu terytorialnego. Optymalny poziom bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz umiejętność szybkiego i skutecznego reagowania na zagrożenia to wyzwanie wiążące się z koniecznością ponoszenia kosztów, których niejednokrotnie nie można zaplanować. Punktem wyjścia do stworzenia odpowiedniej struktury systemu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym są potrzeby społeczne, których specyfika może być bardzo zróżnicowana i uzależniona od indywidualnych preferencji, doświadczeń czy innych psychosocjologicznych czynników oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych czy politycznych. Wszystkie te elementy wpływają na kształt systemu bezpieczeństwa, bez którego nie można mówić o ochronie wartości istotnych dla życia lokalnej społeczności. Odrębną kwestią jest zagadnienie kosztów, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze gminy, powiatu czy województwa, gdyż niejednokrotnie właśnie one ograniczają możliwości jednostek samorządu terytorialnego w dynamicznym rozwoju tego niezmiernie ważnego zakresu ich działalności. Celem niniejszej publikacji jest skonfrontowanie zależności istniejących pomiędzy ekonomicznym wymiarem bezpieczeństwa publicznego organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego a poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców.
Item
Czy możemy mówić o duchowości w ekonomii?
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Migda, Andrzej; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Artykuł ma na celu nakreślenie podstawowych zagadnień związanych z duchowością i ekonomią. Współczesne rozumienie terminu „duchowość” pozwala na prowadzenie interdyscyplinarnych badań także w zakresie obecności duchowości w ekonomii. Kwestie łączenia różnych perspektyw otwierają odmienne perspektywy poznawcze. Człowiek religijny (homo religiosus) aktywnie uczestniczy w życiu ekonomicznym, a sacrum staje się przedmiotem transakcji kupna – sprzedaży. Orientacja postsekularna w ponowoczesnej humanistyce otwiera nowe możliwości stawiania pytań o granicę pomiędzy duchowością a ekonomią.
Item
Wpływ aspektów behawioralnych na dane generowane przez system rachunkowości
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Witowska, Judyta; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
W artykule zaprezentowana została koncepcja rachunkowości behawioralnej. Wskazano jej istotę, podstawowe założenia oraz obszar oddziaływania w zakresie danych generowanych przez systemy rachunkowości przedsiębiorstw. Celem artykułu było ukazanie, w jaki sposób określone bodźce pochodzące z otoczenia mogą wpływać na informacje prezentowane przez rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą. Szczególną uwagę starano się zwrócić na to, w jaki sposób czynniki behawioralne determinują wiarygodność i przydatność generowanej informacji dla oceny sytuacji finansowej oraz podejmowania decyzji zarządczych. W opracowaniu posłużoną się literaturą przedmiotu, dokonując analizy dotychczasowych obszarów badań z zakresu rachunkowości behawioralnej.