OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22796 archived items

Recent Submissions

Item
Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni
(Wydawnictwo Episteme, 2021) Zyśk-Domagała, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Realizacja tej publikacji utwierdziła nas w przekonaniu, że nawet sytuacja trudna – a niewątpliwie taką jest okres pandemii – może stać się korzeniem dobra i źródłem nowych rozwiązań, które będą w stanie na stałe poprawić jakość edukacji dzieci i młodzieży. Jest to widoczne zwłaszcza w kontekście edukacji włączającej osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe, są obecnie w zasięgu ręki: lekcje są nagrywane i udostępniane w innym czasie, materiały dydaktyczne wysyła się uczniom w formie edytowalnej, a dzieci przewlekle chore mogą czuć się pełnoprawnymi uczniami, uczestnicząc w lekcjach ze szpitalnego łóżka. Liczne wizualizacje i szeroka gama materiałów elektronicznych mogą mieć istotne znaczenie motywujące i podnoszące poziom zaangażowania uczniów. Nowe formy kontaktu online mogą wspierać edukację, terapię, duszpasterstwo, a także umożliwiać regularny kontakt mimo fizycznej nieobecności. W naszym zespole badawczym nie wyłączamy jeszcze kamerek – nadal przyglądamy się i analizujemy kolejne oblicza zdalnej edukacji i terapii i jesteśmy przekonani, że wiele pytań czeka jeszcze na rzetelną odpowiedź naukową.
Item
Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych
(Episteme, 2022) Ozimek, Marek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Podjęte badania wpisują się w lukę problemową dotyczącą bezpieczeństwa lokalnego, ponieważ nie tylko uwzględniają, jak jest ono postrzegane przez policjantów, ale zmierzają do przeanalizowania również określonych czynników mających związek z postrzeganiem tego problemu. Zasadniczo poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak problematyka bezpieczeństwa w skali mikrośrodowiskowej (lokalnej) „koduje się” w systemie pracy i doświadczeń policjantów (służby kryminalnej), z uwzględnieniem zmienności czynników społecznych (środowiskowych i edukacyjnych). Należy stwierdzić, że dotychczas zagadnienia te były w niewystarczający sposób naukowo eksplorowane. Wyniki badań będą miały cele ścisłe naukowe (wzbogacenie teorii) oraz praktyczne, czyli podane zostaną przesłanki do udoskonalenia pracy policji w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. Prakseologiczna użyteczność wyników badań może wyrazić się zarówno w ocenie potencjału, jakim dysponują te szczególnego rodzaju służby społeczne, jak i w określaniu dalszych perspektyw doskonalenia strategii i warunków pracy policji na polu ochrony bezpieczeństwa, zgodnie z realnymi potrzebami.
Item
Sytuacja tradycyjnego autorytetu dzisiaj
(Instytut Badań Edukacyjnych, 2023) Szyszka, Małgorzata; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Trudno jest dziś mówić o autorytecie w jego tradycyjnym ujęciu. To skutek zarówno rozmycia samego pojęcia, jak i przemian społecznych, technologicznych oraz w sferze wartości. Wciąż jednak silna jest potrzeba posiadania wzoru, a autorytety, choć w zmienionej formie, funkcjonują w przestrzeni społecznej. Współczesny autorytet to osoba łatwo dostępna, z którą można się spotkać na czacie czy podczas webinaru, a jej wiedzę można szybko zweryfikować.
Item
O akceptacji własnych ograniczeń
(Instytut Badań Edukacyjnych, 2023) Łobacz, Małgorzata; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Egzystencja człowieka jest krucha, pełna ograniczeń i przemijalna. Współczesna cywilizacja ucieka od tej prawdy w konsumpcjonizm i kult młodości. Osoby chore i z niepełnosprawnością w sposób bezpośredni i dosłowny unaoczniają nam fakt słabości obecnej w każdym człowieku. Przyjęcie prawdy o swych ograniczeniach jest jedyną właściwą postawą w obliczu kruchości istoty ludzkiej.
Item
Znaczenie pamięci
(Instytut Badań Edukacyjnych, 2023) Lis, Artur; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Brak pamięci lub ignorowanie lekcji płynących z historii może prowadzić do popełniania w przyszłości tych samych błędów. Pamięć jest procesem, w którym doświadczenia, rzeczy i słowa zostają utrwalone w ludzkiej psychice. Według Cycerona, jest niczym dokumentacja zapisująca się w naszej duszy, która pozwala przypominać sobie wydarzenia, informacje czy emocje z przeszłości. Pamięć społeczna jest to społecznie tworzona, przekształcana, względnie ujednolicana i przyjmowana wiedza odnosząca się do przeszłości danej zbiorowości