OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22807 archived items

Recent Submissions

Item
Podmioty państwa odpowiedzialne za rodzinę na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii
(Wydawnictwo „WIĘCESŁAW", 2012) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Podejście instytucjonalne kładzie nacisk na szczegóna rolę, jaką odgrywają instytucje w rozwiązywaniu przez człowieka jego problemów z różnych sfer życia: społecznego, ekonomicznego, politycznego, religijnego itp. Większość decyzji i działań, jakie podejmuje jednostka, przebiega zawsze w jakiejś sferze instytucjonalnej. W tym ujęciu członek · rodziny - będącej jedną z podstawowych instytucji społecznych - istnieje i działa w określonych ramach instytucjonalnych. Instytucjonalny porządek społeczny wiąże się z różnymi formami społecznego kapitału i urzeczywistnia się na różnych poziomach. Dlatego też w artykule przedstawione zostały instytucjonalne formy wsparcia rodziny w 3 krajach: Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii na różnych poziomach oddziaływania.
Item
Oczekiwania Polek odnośnie do polityki rodzinnej w świetle badań własnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Streszczenie: Niniejszy referat przedstawia wyniki ankietowe dotyczące oczekiwań Polek co do polityki rodzinnej w świetle badań własnych. Celem artykułu jest pokazanie, czego oczekują od państwa kobiety w wieku rozrodczym w kwestii opieki dla matki i dziecka, jakie czynniki decydują o ich przyszłych decyzjach prokreacyjnych, a także o zawarciu związku małżeńskiego. Ponadto w artykule przedstawiony został stosunek kobiet do polityki rodzinnej państwa polskiego, a przede wszystkim oczekiwania kobiet w sprawie regulacji dotyczących obowiązującej polityki prorodzinnej. Referat kończą wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
Item
Problemy rodziny romskiej w regionie radomskim - wymiar społeczny i instytucjonalny
(Drukarnia Wydawnictwa Diecezji Radomskiej AVE, 2012) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Problemy rodzin romskich rozpoczynają się już od samej nazwy tej społeczności (czyli jej etnonimu). W tekście stosuje się określenie, Romowie", od czasu do czasu posiłkując się nazwą „Cyganie". W Polsce na skutek nacisku samych organizacji romskich od tej drugiej nazwy się odchodzi, gdyż ma ona zdecydowanie negatywny wydźwięk. Artykuł przedstawia lokalny wymiar kwestii społecznych dotyczący rodzin romskich oraz instytucje działające na rzecz społeczności romskiej w regionie radomskim.
Item
Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w opinii kobiet subregionu radomskiego
(Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2011) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia regulacje prawne umożliwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym, świadczenia ułatwiające godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym oraz wyniki przeprowadzonych badań własnych autora dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego w opinii kobiet na Południowym mazowszu.
Item
Aspekty metodologiczne - Zbadanie potencjału innowacyjngo subregionu radomskiego Etap I - Diagnoza
(Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2008) Durasiewicz, Arkadiusz; Noworol-Luft, Elżbieta; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł w książce przedstawia aspekty metodologiczne dotyczące beneficjentów ostatecznych i obszarów tematycznych w zakresie zbadania potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego