OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Kompetencje cyfrowe w edukacji w kontekście proksemiki
(Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2023-07-17) Mikulski, Kazimierz; Mikołajczyk, Joanna; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Kompetencje cyfrowe to jeden z istotnych elementów szerszego zbioru, jakim są kompetencje kluczowe, stanowiące zbiór działań dotyczących ludzi, zwłaszcza nauczycieli i uczniów. Działania te zmierzają do realizowania celów organizacji, jaką jest ogólnie pojęta edukacja, i równocześnie do zaspokajania potrzeb i do rozwoju uczniów. Cel działania oświaty stanowi doprowadzenie do tego, aby szkoła (organizacja oświatowa) osiągnęła sukces, dzięki zaangażowaniu się i pracy zatrudnionych w niej pracowników – nauczycieli. Inaczej mówiąc: to działania związane z działalnością organizacji, jaką jest szkoła (pozyskiwaniem pracowników – nauczycieli, ich rozlokowaniem, motywowaniem), które mają kluczowe znaczenie dla jej przetrwania i rozwoju. Odpowiednie działania dotyczące zatrudnionych w oświacie nauczycieli (ale i ich samego zatrudniania) powodują rozwój ich kreatywności i zaangażowania się, co sprzyja uzyskaniu wyższej efektywności kształcenia.
Item
Tablica interaktywna w edukacji w kontekście proksemiki
(Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2023-12-04) Mikulski, Kazimierz; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Od wielu lat uczniowie widzą, że centralne miejsce sali lekcyjnej zajmuje tablica, kredowa, tradycyjna, czasem suchościeralna. Trudno byłoby wyobrazić sobie, że współcześnie stosowane technologie kształcenia mogą również naruszyć „utrwaloną” od wieków pozycję tradycyjnych tablic. To właśnie współczesna edukacja proponuje bardziej uniwersalne, a zarazem bogate w szerokie spektrum możliwości narzędzia, jakim są już od kilku lat tablice interaktywne, stosowane w szkołach pierwszego i drugiego stopnia. Tablica interaktywna to urządzenie, jak czytamy w literaturze przedmiotu, które przypomina znaną białą tablicę z możliwością współdziałania z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem multimedialnym. Porównuje się ją do wielkiego monitora, który reaguje na dotyk. W zależności od technologii, w której tablica została wykonana, można używać specjalnego pióra albo każdego innego przedmiotu, w tym także własnej dłoni. Nauczyciel lub uczeń korzystający z tablicy mogą za jej pomocą obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Interaktywna tablica najczęściej dysponuje też własnym specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym przygotowanie zasobów do wykorzystania podczas wykładu, lekcji czy prezentacji.
Item
Oto moje ciało. Studia nad psychologią cielesności
(Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2023-12-04) Kowalik, Stanisław; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Niniejsza książka jest zdecydowanie inna niż dziewięć wcześniej napisanych. Różnica dotyczy przede wszystkim tematyki opracowania. Dotąd moja działalność jako psychologa – naukowca i praktyka – prawie w całości związana była z problematyką rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Znalazło to swój wyraz w opublikowanych siedmiu książkach i ponad dwustu artykułach, poświęconych tej sprawie. Nieskromnie napiszę, że psychologię rehabilitacji znam już „od podszewki”, bowiem zaznajomiłem się z nią poprzez studiowanie licznych tekstów naukowych, które zostały jej poświęcone (to „oficjalna, książkowa” wersja), a także poprzez konkretną współpracę z osobami, które doświadczyły różnych uszkodzeń organizmu (to z kolei jej „codzienna, robocza wersja”). Jednak rozwiązując różnorodne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych, ciągle czułem, że w mojej wiedzy istnieje zasadnicza luka. Niepełnosprawność jest w swej istocie „rozerwaniem” istniejących wcześniej relacji łączących ciało z umysłem. Aby w pełni zrozumieć tę anomalię, trzeba wiedzieć, czym jest to, co ulega rozerwaniu, czyli na czym polegają związki między tak odmiennymi realnościami oraz w jaki sposób utrzymywana jest spójność i współdziałanie tych dwóch składników tworzących człowieka. Wskazana wyżej luka dotyczy tego aspektu wiedzy – wiedzy o uniwersalnych relacjach, łączących ze sobą ludzkie ciało i umysł. W niniejszej książce podjąłem się ją wypełnić, co wymagało odejścia od problematyki niepełnosprawności i wkroczenia na zupełnie nowe dla mnie obszary badawcze, lokujące się na styku nauk biologicznych i psychologii.
Item
Postawy wychowawcze rodziców a radzenie sobie w sytuacjach trudnych i z negatywnymi emocjami – ocena z perspektywy dorosłego życia
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2022-06) Szatkowska, Monika; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Tematem niniejszego artykułu są postawy rodzicielskie oceniane retrospektywnie a radzenie sobie w sytuacjach trudnych i z negatywnymi emocjami w dorosłym życiu. Celem badania było sprawdzenie hipotez zakładających różnice w wynikach kobiet i mężczyzn oraz zbadanie, czy są pewne postawy matek/ojców, które wskazują na zależności z poziomem prężności i kontrolą emocji. Ponadto sprawdzono podobieństwo postaw rodzicielskich oraz to, jakie wyniki badania uzyskują, gdy postawy rodziców różnią się. Wykorzystane w badaniu kwestionariusze to KPR-Roc do oceny postaw rodzicielskich, SPP 25 – skala do zbadania poziomu prężności psychicznej oraz CECS – skala kontroli emocji, która ma na celu sprawdzenie, czy badany ma tendencje do tłumienia bądź ujawniania negatywnych emocji. W badaniu wzięło udział 335 osób. W wyniku analizy wykazano wiele istotnych statystycznie zależności pomiędzy postawami rodziców a poziomem prężności u dorosłych dzieci. Istotne znaczenie dla wyników ma poziom zbieżności postaw matek i ojców. Wykazano jedynie jeden istotny związek pomiędzy jedną z postaw rodziców a poziomem kontroli gniewu. Ponadto mężczyźni uzyskali wyższe wyniki zarówno w skalach prężności psychicznej, jak i w skalach kontroli emocji. W dużej mierze udało się potwierdzić założone hipotezy.
Item
Aktywność zawodowa osób znajdujących się w okresie średniej dorosłości. Wybrane problemy
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2022-06) Rogowska, Daria; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Celem tekstu jest zaprezentowanie aktywności zawodowej osób znajdujących się w okresie średniej dorosłości z perspektywy wybranych problemów, ponieważ to zagadnienie w odniesieniu do funkcjonowania zawodowego tej grupy osób wydaje się być istotne. W artykule zwrócono uwagę na aktywność zawodową osób znajdujących się w okresie średniej dorosłości w świetle wybranych danych statystycznych. Zarysowano problematykę aktywności zawodowej ludzi w wieku średnim w odniesieniu do teorii Lievegoeda. Przedstawiono także przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób starszych. Zaprezentowano formy pomocy w ramach wsparcia i usług rynku pracy skierowanych do jednostek borykających się z problemami na rynku pracy oraz przykładowe strategie, które mają na celu zatarcie różnic wiekowych w perspektywie funkcjonowania pracowników w zakładzie pracy omawiane w literaturze przedmiotu. Artykuł ma charakter przeglądowy.