OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu
(Min­is­terstwo Rodziny i Poli­tyki Społecznej, 2017) Kubicki, Paweł; Pawlak, Mikołaj; Mica, Adriana; Horolets, Anna; Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Warszawski
Artykuł prezentuje stan europejskiej i polskiej polityki uchodźczej przed wybuchem kryzysu uchodźczego w 2015 r. oraz reakcje na sytuację zdefiniowaną jako kryzysowa. Przed 2015 r. polityka uchodźca była realizowana w sferze publicznej ignorancji i nie była przedmiotem debaty publicznej. W Polsce sprzyjało to technokratycznemu zarządzaniu i wdrażaniu polityki Unii Europejskiej . Wyjście z cienia i zainteresowanie opinii publicznej spowodowało, że uchodźstwo zostało skonstruowane jako problem społeczny, wobec którego konieczne jest aktywne tworzenie polityki. W polskiej polityce uchodźczej dominującym ujęciem jej przedmiotu stało się bezpieczeństwo, a kwestia humanitarna zeszła na dalszy plan. Wyjście ze sfery ignorancji umożliwia aktywną reformę, ale towarzyszy mu objęcie ignorancją innych aspektów danego zjawiska.
Item
Wzajemne powiązania ślepoty i ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem Afryki
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Kaczmarczyk, Rafał; Zakład Prawa Wyznaniowego, Instytut Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wzajemnych powiązań między ubóstwem i niskim stopniem rozwoju danego obszaru a występowaniem określonych chorób narządu wzroku i ich skutków w postaci ślepoty, w szczególności tej, której można było uniknąć, u chorych z tego obszaru. Artykuł koncentruje się na sytuacji na kontynencie afrykańskim. Omówione zostają etiologia i epidemiologia takich schorzeń jak jaglica, onchocerkoza, ślepota wieku dziecięcego czy zaćma, ale także innych chorób, mogących dawać objawy oczne – gruźlica i trąd. Obok tego zostają wskazane sposoby zapobiegania i leczenia tych chorób, wokół których ogniskują się wysiłki służby zdrowia, przez które należy głównie rozumieć międzynarodowe programy zwalczania określonych chorób i działalność organizacji pozarządowych. Prezentując kluczowe dane, artykuł wykazuje, iż występowanie niektórych chorób i skutkowanie przez nie ślepoty są warunkowane przez istnienie ubóstwa na obszarze ich występowania, a ubóstwo owo jest między innymi spowodowane skutkami występowania tychże chorób i ich skutków.
Item
Epidemiologia wybranych chorób występujących w różnych strefach klimatycznych tropiku
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Olejniczak, Dominik; Madej, Martyna; Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, sekcja Promocja Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
W dobie swobodnej migracji ludności, także w obrębie różnych stref klimatycznych, znacznie wzrasta ryzyko zawleczenia chorób tropikalnych do krajów i na obszary, na których te nie występują. W związku z tym zagrożeniem, szczególnie wśród osób podróżujących do rejonów zagrożonych, konieczne jest propagowanie wiedzy z zakresu zasad postępowania w profilaktyce I-rzędowej. Obok szczepień ochronnych kluczową rolę stanowi tu edukacja zdrowotna. Powinna ona obejmować przede wszystkim drogi szerzenia się wybranych chorób, a także umiejętność interpretowania podstawowych objawów. Konieczne jest też oddziaływanie w rejonach występowania chorób, nakierowane szczególnie na poprawę warunków sanitarnych, ale także na edukowanie społeczności lokalnych.
Item
Zarys biogeografii skorpionów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o znaczeniu medycznym w Europie i na Bliskim Wschodzie
(2014) Wiśniewski, Oskar; Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie znaczenia biogeografii skorpionów dla zagadnień zdrowia publicznego i ochrony zdrowia w ogóle. Zwierzęta te odpowiedzialne są za 1,2 mln przypadków ukłuć ludzi rocznie, wiele z nich skutkuje poważnymi, długotrwałymi skutkami, niektóre z nich są śmiertelne. Zrozumienie relacji między skorpionami a środowiskiem, zarówno przyrodniczym jak i antropogenicznym, jest niezbędne do prowadzenia skutecznego monitoringu epidemiologicznego, a co za tym idzie – do poprawy jakości leczenia pacjentów.
Item
Symbolika geograficzna herbów wybranych miast świata
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Wrona, Jerzy; Zakład Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
W artykule przedstawiono przykłady ciekawszych od strony geograficznej herbów miast świata. Skrótowo omówiono historię herbów miejskich i podstawowe reguły heraldyczne. Ze względu na podstawowe treści herby podzielono na 5 grup: architektoniczne, o motywach religijnych, własnościowe, mówiące i alegoryczne. Najbardziej interesujące dla geografa są te dwie ostatnie. Do nazwy miasta nawiązują herby mówiące (np. Berno, Jablonec nad Nysą, Lyon). Herby alegoryczne symbolicznie charakteryzują położenie miasta (Budapeszt, Sankt Petersburg), jego środowisko geograficzne (Murmańsk, Norylsk), podstawowe cechy gospodarcze miasta i okolicy (Darlington, Kiruna, Leeds, Workuta).