OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Interpunkcja szkołą myślenia gramatycznego. O błędach z zakresu przestankowania
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2022) Malinowski, Maciej; Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Interpunkcja – mimo że od jej zasadniczego skodyfikowania minęło przeszło 86 lat – sprawia użytkownikom języka sporo trudności ze względu na jej specyficzny charakter nakazowo-zakazowy, obligatoryjność użycia bądź opuszczenia znaku w konkretnym tekście i spory materiał pamięciowy do opanowania. Nie wszyscy piszący wiedzą o tym, że przestankowa- nie opiera się przede wszystkim na kryterium składniowym, to znaczy, że za pomocą znaków pisarskich oddaje się strukturę zapisanego wypowiedzenia. Względy retoryczne (np. zawieszenie głosu) nie powinny być brane pod uwagę, chyba że pokrywają się z granicami syntaktycznymi konstrukcji nadrzędno-podrzędnej. Autor postawił sobie za cel pokazanie i przeanalizowanie najczęstszych błędów interpunkcyjnych w rozmaitych tekstach. Podpierając się odpowiednimi regułami, klarownie omawia wybrane zagadnienia i zachęca do większego zainteresowania się przestankowaniem szczególnie osoby, które zawodowo zajmują się pisaniem i redagowaniem tekstów.
Item
Finansowanie szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza budżetowa
(Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2023) Czopek, Miłosz; Ślebioda, Magdalena; Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Pracownicy są najważniejszym zasobem jednostek samorządu terytorialnego. Ich codzienna praca decyduje o postrzeganiu jakości zarządzania jednostkami przez lokalne społeczności. Oznacza to, że szkolenia mające na celu podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji odgrywają kluczową rolę w efektywnej realizacji różnorodnych zadań własnych i pozwalają podołać nowym wyzwaniom, z którymi jest konfrontowana administracja samorządowa. Analiza potrzeb szkoleniowych jest ważnym elementem procesu rozwoju kadr i oprócz dostarczania istotnych informacji dotyczących luki kompetencyjnej, pozwala również właściwie oszacować wysokość środków publicznych, które należy zabezpieczyć w budżecie jednostki. Artykuł prezentuje własne wyniki analizy budżetów jednostek dolnośląskiego samorządu terytorialnego, dotyczącej wysokości zaplanowanych i wykorzystanych środków na szkolenia. Okres przeprowadzonych badań objął lata 2018–2021. Opracowanie ukazuje również wnioski, sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań.
Item
Społeczne i prawne aspekty przestępstwa porzucenia (art. 210 § 1 i 2 k.k.)
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Borowicka, Monika; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Problematyka porzucenia, jako kategoria zachowania karalnego nie stanowi zagadnienia bogato opracowanego. Pomimo pozornej jednoznaczności, wnikliwa analiza zjawiska, ujawnia szereg problemów natury interpretacyjnej jak i praktycznej. Trudności przysparza już sama ocena konkretnego zachowania i jego kwalifikacja, jako przestępstwa ale także szczegółowe oznaczenie przedmiotu ochrony przestępstwa porzucenia, wskazanie jego źródła, czy ostatecznie prawidłowa ocena typu kwalifikowanego przestępstwa, ujętego w treści art. 210 § 2 k.k. Porzucenie, jako zjawisko społeczne, jest zauważone przez instytucje społeczno-państwowe, które oferują pomoc i wsparcie w postaci inicjatyw, zapewniających pomoc dla potrzebujących. Niski wskaźnik przestępczości, z jednej strony informuje, że porzucenie ma charakter marginalny, z drugiej strony jego złożoność i mała wykrywalność nie pozwala jednoznacznie ocenić zjawiska.
Item
Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Jasiuk, Ewa; Czerwiński, Maciej; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uczelnia Łazarskiego
Celem artykułu „Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego” jest ukazanie w jaki sposób raportowanie zrównoważone wpływa na świadomość ekologiczną obywateli, oraz przedsiębiorców i jak to przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Autorzy artykułu definiują problem – postępujących zmian klimatu i odpowiadają na pytanie czy rozwój gospodarczy i ochrona środowiska wzajemnie się wykluczają. Odnoszą się do zobowiązań ochrony środowiska wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych, oraz prawa Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano dane dot. ESG z innych państw EU oraz przedstawiono raportowanie w innych regionach świata.
Item
Nowy wymiar przestrzeni w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnościami
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Niedziółka, Monika; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Świadome kształtowanie przestrzeni jest współcześnie bezdyskusyjnym wyzwaniem, ale także wymaganiem skierowanym do państwa w związku z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa. Coraz większa troska państwa o swoich obywateli spowodowała zmiany także jeśli chodzi o przestrzeń publiczną i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Tworzone są nowe instrumenty oraz instytucje, podejmowane są działania służące dostosowaniu przestrzeni, aby osoby ze szczególnymi potrzebami miały zapewniony przynajmniej minimalny dostęp do infrastruktury miejskiej. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka potrzeb tej szczególnej grupy ludzi oraz aktualnych działań podejmowanych przez państwo polskie. W pracy zostało zdefiniowane pojęcie przestrzeni, głównie publicznej, oraz dostępności architektonicznej. Scharakteryzowano uwarunkowania prawne oraz organizacyjne stworzone po to, by zapewnić dostępność architektoniczną.