OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
(Nie)bezpieczeństwo w rodzinie
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016) Grabowiec, Anna; Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Mimo iż oczywisty wydaje się fakt, że większość rodzin tworzą osoby związane uczuciem miłości, to jednocześnie badacze są zgodni co do tego, że to właśnie rodzina jest miejscem, w którym dochodzi do niespotykanych w innych środowiskach aktów przemocy, a przestępstwa przeciwko rodzinie należą do jednych z najczęściej popełnianych. Raport UNICEF dotyczący śmierci dzieci z powodu stosowania przemocy lub drastycznego zaniedbania pokazuje, że Polska znajduje się w środku zestawienia dotyczącego 28 krajów rozwiniętych. Jak wynika z raportów WHO, ponad jedna trzecia kobiet na świecie pada ofiarą przemocy, przy czym większość z nich atakowana jest lub krzywdzona przez własnych mężów lub partnerów. Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania złożoności problematyki dotyczącej przemocy wewnątrzrodzinnej. Przedstawiono w nim formy krzywdzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych członków rodziny. Zwrócono uwagę na często pomijany rodzaj wiktymizacji, czyli bycie przez dzieci świadkami przemocy między rodzicami czy innymi dziećmi znajdującymi się w rodzinie. Ukazano skalę występowania problemu przemocy domowej w świetle badań empirycznych prowadzonych w Polsce i skonfrontowano z wynikami badań zagranicznych. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji dziecka doświadczającego przemocy ze strony najbliższych. Konsekwencje krzywdzących zachowań ze strony rodziców mają bowiem wymiar niezwykle szeroki i trwały. Agresywne otoczenie dziecka dostarcza wzorców zachowania i sposobów instrumentalnego wykorzystywania agresji. Ofiary przemocy w rodzinie stają się często prześladowcami sięgającymi po zachowania, które im samym przyniosły ból i upokorzenie.
Item
About the meaning of interpersonal ties. From the marital tie to the familial one
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016) Piotrowska, Maja; Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski
The ability of creating couples is greatly important for the whole future life of two people, and the satisfaction and happiness felt by the partners in a relationship guarantees its durability. In the present article, I analyze the evolution of the close interpersonal relations between the two sides (of the partnership – through marriage – and after in the family). The marital bond is the basis and a special kind of a family bond. The bond formation process begins at the moment of creating the family. Both spouses bring to the relationship factors such as: mutual love, character traits, a system of values and material conditions. Living together leads to the development of further elements of the bond which can include: mutual understanding, tolerance, trust, shared goals, interests, and having children. Thanks to the existence of a sense of family ties, an individual is able to meet all their needs, ranging from biological, social to the psychological ones, and reaching to achieve the specified values.
Item
Cooperation with the charges’ families as a component of functionality of re-socialization institutions for minors
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016) Jezierska, Barbara; Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
Efficient functioning of a re-socialization institution is a condition of its growth and key factor of appropriate course of the community life that within its structure. Its efficiency relies on explicitly, clearly acknowledged objectives, its internal organization and division of workload as well as the independence of the professional tasks from the personal interests of the staff. Moreover, it tackles the conformity of the staff aspirations with aims and assignments for the accomplishment of which such a structure has been established, entailing high internal integrity, productive cooperation with other facilities and the external environment. It enables the achievement of the projected and socially desired outcomes as well as the accomplishment of common goals upon arrangements of various activities. Cooperation with the family environment of the charges constitutes a key element of the functionality of every re-socialization institution. It must be remembered that parents of the juvenile delinquents manifest features disabling the appropriate course of the upbringing, which consequently can lead to the children’s criminogenic lifestyle. Such features concern structural properties of the families, qualities related to the emotional attitude to their child, parental competences and last but not least – upbringing methods. Non-structural features can be subject to modification in given circumstances. Nonetheless, it is a challenging task particularly when institutions do not participate in the process of family support. Inclusion of the charges’ parents in the process of its correctional activities can condition the quality of educational measures accomplished within, becoming a key indicator of a rational organization and correction of behavior, reforming socially maladjusted behaviors of children and teenagers.
Item
Cyberprzestrzeń w kontekście relacji rodzinnych
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016) Łęski, Zbigniew; Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Cyberprzestrzeń stała się w ciągu ostatnich lat istotnym fragmentem otaczającej nas przestrzeni społecznej. Jednocześnie należy zauważyć, iż współczesne nowe media, które dały możliwość rozwinięcia się cyberprzestrzeni są dla wielu osób spośród pełniących obecnie rolę rodzica czymś, co dość gwałtownie pojawiło się w ich otoczeniu już na etapie dorosłości lub wkraczania w dorosłość. Tym samym korzystanie z nich nie zawsze jest czynnością naturalną i intuicyjną. Problem ten zupełnie inaczej wygląda jednak z punktu widzenia dziecka, które w otoczeniu mediów się urodziło i wychowuje się ciągle z mediami obcując i pozostając pod ich istotnym wpływem. Tym samym często to dziecko potrafi lepiej poruszać się na gruncie cyberprzestrzeni od swoich rodziców i to ono staje się ich przewodnikiem po cyfrowym świecie. Należy też zwrócić uwagę na tendencję do wchodzenia w specyficzną relację z mediami oraz utożsamiania mediów z rzeczywistością. Zjawisko to zaobserwowali oraz udowodnili w serii przeprowadzonych eksperymentów. Tym samym w dotychczasowym schemacie relacji rodzinnych pojawia się obecnie nowy, istotny element, jakim są właśnie nowe media. Na ile ta nowa relacja jest istotna, jak bardzo wpływa na jakość funkcjonowania rodziny? Te pytania na chwilę obecną pozostają bez odpowiedzi. Wydaje się bowiem, iż brakowało do tej pory koncepcji pozwalającej na przeprowadzenie zadań analizujących zasygnalizowaną powyżej problematykę. Autor niniejszego opracowania sugeruje w tym miejscu zaangażowanie teorii analizy transakcyjnej i wykorzystanie terminologii oraz narzędzi badawczych przez nią dostarczanych. Powyższa teoria może pozwolić zainteresowanym na analizę relacji rodzinnych, uwzględniającą obecność nowych mediów oraz cyberprzestrzeni w badanym środowisku.
Item
Delinquent behaviour of young people and the prevention of social guardianship in condition of Slovak Republic
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016) Kubičková, Darina; University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences, Slovakia
Criminality, violence against an individual as well as a group of people, suicide, alcoholism and other addictions are every time assessed as social-pathological phenomena in our culture. The inclusion of other phenomena has already been influenced by the period of time, when this phenomenon causes concerns in the society by the mass character of their prevalence (in particular graffiti spraying, violence in the stadiums, prostitution, pornography, gambling). Certain parts of sociopathological phenomena are mutually overlapping, complementing and made dependent on each other. The majority of them lead to criminality or creates conditions for its appearance and existence. When searching for conditions and reasons for the appearance of sociopathological phenomena in most of the fields of science that deal with sociopathological phenomena, various approaches are being applied, which are characterized for that field of science. Mostly known are sociological approaches, unfortunately the criminological approach has been applied in Slovak youth.