OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Rola i znaczenie przekazu pokoleniowego w krzewieniu świadomości narodowo-kulturowej na przykładzie współczesnej Polonii w Niemczech
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, 2014) Ryszka, Łukasz; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Nasz zachodni sąsiad, Niemcy, należy do tych krajów, w którym z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, znalazło się kilka milionów Polaków. Niniejsze opracowanie jest pewnego rodzaju przewodnikiem po kulturze wytworzonej w Niemczech przez Polaków i środowiska polonijne w okresie budowania Unii Europejskiej. W zjednoczonej Europie mamy do czynienia z zupełnie nowymi zjawiskami w kulturze. Istnieją liczne opracowania poruszające ważne kwestie historyczne w stosunkach polsko-niemieckich, do których sięga niniejsze studium. Są to najczęściej publikacje ujmujące te zagadnienia w sposób całościowy, zarówno z perspektywy historii Polski, jak też przeszłości Niemiec, oraz wzajemnych relacji obydwu krajów. Niniejsza rozważania sięgają również do źródeł pamiętnikarskich. Uzupełnieniem tych źródeł są materiały pochodzące ze sprawozdań i raportów Senackiej i Sejmowej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą a także z oficjalnych witryn internetowych, poświęconych licznym wydarzeniom kulturalnym ostatnich lat. Autor skupia swoją uwagę na przemianach świadomości narodowo-kulturowej Polaków w Niemczech w dwóch ostatnich wiekach, ukazując wolę trwania przy języku, wierze i kulturze swoich ojców. Obecnie, inaczej niż dawniej, Polacy nie tworzą zwartej grupy społecznej, nie mają bowiem statusu mniejszości etnicznej, dlatego ich wkład w rozwój kulturalny czy naukowy Niemiec jest mniej widoczny, mimo że w ostatnich dwudziestu latach emigrowali do Niemiec ludzie z wyższym wykształceniem, wśród nich także twórcy kultury. Chociaż w różnorodny sposób zaznaczają swoją obecność, jednak w świadomości Niemców, a zwłaszcza w mediach nie widać ich w takim wymiarze, na jaki zasługują. Konstatacje zwarte w niniejszym opracowaniu dają szereg impulsów co należy czynić, aby tę sytuację zmieniać.
Item
Videos to Make Your Day. Wykorzystanie aplikacji mobilnej TikTok w działalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego w Polsce
(Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2022-03-01) Kłonowski, Adam; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podejmowany w artykule problem badawczy dotyczy ewolucji człowieka w kierunku homo videns brevis. Jedynie krótki przekaz może zaspokoić spragnionego bodźców współczesnego odbiorcę. Powyższy fakt stanowi szczególne wyzwanie dla działalności duszpasterskiej Kościoła. Pomocą w realizacji głoszenia Chrystusa, zwłaszcza młodemu pokoleniu, może okazać się wykorzystanie mediów społecznościowych. Głównym celem artykułu jest przybliżenie informacji na temat aplikacji mobilnej TikTok oraz wskazanie możliwości jej zastosowania w duszpasterstwie.
Item
Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni
(Episteme, 2021-09-28) Domagała-Zyśk, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Niniejsza publikacja składa się z dwóch części: pierwsza z nich przedstawia badania wykonane w przedszkolach i szkołach, zarówno wśród uczniów, jak i ich nauczycieli i rodziców. Dwa teksty, pierwszy autorstwa Agnieszki Amilkiewicz-Marek dotyczący miejsca i roli rodziców w nauczaniu zdalnym, oraz drugi – Katarzyny Śliz przedstawiający doświadczenia nauczycieli – są artykułami kontynuującymi zeszłoroczne badania. Pokazano w nich i przeanalizowano nie tylko aktualne doświadczenia badanych osób, ale wskazano na dynamikę zmian, która dokonała się w okresie ostatniego roku. Kolejne dwa teksty tej części dotyczą doświadczeń edukacji przedszkolnej: Katarzyna Szolginia przedstawia dobre praktyki zdalnej edukacji przedszkolnej w kontekście animowania gier i zabaw z dziećmi trzy- i czteroletnimi, natomiast Urszula Kmita dzieli się doświadczeniem pracy online z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i możliwościami kontynuowania tej formy edukacji także w okresie post-pandemicznym. Agnieszka Siedliska przedstawia po raz kolejny doświadczenia zdalnej pracy logopedycznej, także w kontekście wykorzystania tej specyficznej formy ‘teleporady” w regularnej praktyce logopedycznej. Julia Zyśk natomiast kontynuuje analizę metody harcerskiej, wskazując na jej walory w pracy wychowawczej w okresie pandemii i nie tylko. Druga część monografii obejmuje doświadczenia edukacji zdalnej na uczelni. Pierwsze trzy teksty dotyczą samopoczucia studentów w sferze psychologicznej, fizycznej i duchowej. Studentka psychologii, Weronika Grygierzec, analizuje w niej zjawisko nowej formy lęku społecznego – lęku w sytuacjach związanych z edukacja zdalną, a Emilia Dyczkowska – studentka pedagogiki – pisze o zmianach w zakresie aktywności fizycznej studentów w czasie lockdownu, a Marcelina Koncewicz – studentka prawa – o doświadczeniach religijnych studentów pozbawionych w okresie pandemii możliwości korzystania z tradycyjnego duszpasterstwa akademickiego. Kolejne cztery teksty w tej części dotyczą studentów z niepełnosprawnościami: Paulina Korach kontynuuje analizę doświadczeń studentów z niepełnosprawnością ruchu, natomiast Beata Gulati, Maria Skoczyńska i Paulina Lewandowska przedstawiają ogólnopolskie i międzynarodowe doświadczenia studentów niesłyszących i słabosłyszących, w kontekście uczenia się języka obcego w formie online, skuteczności nauczania wspomaganego technologicznie oraz zoom fatigue – zmęczenia edukacją zdalną.
Item
Nabożeństwo ewangelicko-reformowane w parafii warszawskiej w okresie XIX wieku
(Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2019) Michalak, Grzegorz; Muzeum Getta Warszawskiego
Charakterystyka duszpasterstwa ewangelicko-reformowanego w parafii warszawskiej w okresie XIX wieku na przykładzie opisu nabożeństwa niedzielnego i jego elementów. Zwrócenie uwagi na odrębne zwyczaje liturgiczne w każdym ze zborów reformowanych Jednoty Warszawskiej. Rys historyczny parafii powstałej w 1776 roku oraz liczba wiernych i ich pochodzenie społeczne oraz narodowościowe (gł. Polacy, Żydzi, Niemcy, Szwajcarzy, Francuzi), porządek nabożeństw niedzielnych i świątecznych oraz ich przebieg, kwestia języka liturgicznego (polski, niemiecki i francuski), śpiew, kazania i ich znaczenie, sakramenty
Item
Duszpasterstwo wobec destrukcji środowiska psychicznego człowieka
(Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, 2014) Wiszowaty, Edward
Intensive processes taking place in a modern media society led to the conclusion that not only the natural biological environment of the human being requires intensive protection – if humanity is to survive – but also his mental environment. The submitted study highlights that pastoral care has also an irreplaceable role in this regard because according to the words of the Apostolic Exhortation Evangelia gaudium (No. 61): “We evangelize even when we are trying to cope with various emerging challenges”. Serious treatment of the pastoral care needs therefore – according to the author – not only the establishment of a specialized center to monitor this phenomenon but also to compile pastoral aids aimed at effective prevention because such actions exceed both the competence and capabilities of average pastors.