OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Wychowanie przez sztukę w działalności Centrum Rzeźby Polskiej
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2018) Ostrach, Zbigniew; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Szkoła kładzie nacisk na zdobywanie wiedzy i umiejętności w kierunku naukowo-technicznym, ale nie zawsze docenia potrzeby rozwoju życia uczuciowego, wyobraźni i uzewnętrznienia swoich nastrojów. Można to jednak z powodzeniem robić na zajęciach pozaszkolnych, organizowanych w różnych centrach kultury. Jednym z nich jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Historyczna tradycja wiąże się tu ze współczesnością Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy, a przestrzeń starego, zabytkowego parku sprzyja skupieniu i wypoczynkowi. Oprócz działalności wystawienniczej Centrum prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, skierowane zarówno dla uzdolnionej artystycznie młodzieży, jak i dzieci powszechnych szkół podstawowych, a nawet osób niepełnosprawnych. Niektóre elementy wychowania łączą się podczas prowadzonych zajęć z kształceniem poczucia piękna, ujawniającego się w różnych reakcjach człowieka na otoczenie.
Item
Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja - Nauka - Gospodarka
(Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, 2023) Greń, Paweł; Mikowski, Łukasz; Walczak, Jan; Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach; Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa; Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Pojęcia nowoczesności, społeczeństwa i informacji wyznaczają pole tematyczne podejmowanych w monografii rozważań. Są częstym przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się naukami społecznymi, ale również inżynieryjno-technicznymi. Permanentna dynamizacja coraz to nowszych rozwiązań technicznych w istotnym stopniu determinowała i determinuje zmianę nie tylko natury, ale także kultury organizacyjnej społeczeństw. Szczególnie dostrzegalne staje się to w obliczu sytuacji kryzysowych. Uświadamiają one bowiem drzemiący w ludzkości potencjał, ale też definiują skalę problemów. Egzemplifikuje to czas pandemii, która zdekomponowała dotychczasowy model funkcjonowania świata. Destabilizacji uległa większość sektorów życia. Społeczeństwo niejako zmuszone zostało do życia pośród pandemii. Oblicze, w którym znalazła się ludzkość, określano w dyskursie medialnym mianem „nowej rzeczywistości”. Formułowano wówczas szereg pytań, m.in.: Czy w „nowej rzeczywistości” przewidziano – choćby w substytucyjnej formie – dalsze funkcjonowanie niezbędnych dla społeczeństwa instytucji publicznych? Czy zaproponowane rozwiązania przyniosą oczekiwane rezultaty? Na te i wiele innych pytań Autorzy niniejszej monografii szukali odpowiedzi.
Item
Rodzina afgańska i pozycja Afganek w Islamskim Emiracie Afganistanu
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Pietkiewicz-Pareek, Beata Paulina; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki
Wprowadzenie. W sierpniu 2021 roku, po wycofaniu się wojsk NATO z Afganistanu talibowie przejęli władzę w Kabulu. W przeciągu kilku tygodni doprowadzili do retalibanizacji, czyli powrotu do metod rządzenia krajem znanych z lat 90. W pierwszej kolejności zamknęli szkoły przed dziewczętami, zakazali powrotu do pracy kobietom, czym zniszczyli życie milionom obywateli poprzez wpędzenie ich w depresję i myśli samobójcze. Cel. Celem artykułu jest pokazanie, że z perspektywy feministycznej teorii społecznej reprodukcji system patriarchalny jest przyczyną opresji płciowych i odpowiada za reprodukcję i podtrzymywanie nierówności społecznych. Materiały i metody. Badania przeprowadzono na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz za pomocą wywiadów z Afgańczykami oraz afgańskimi uchodźcami. Badania trwały od grudnia 2021 roku, kiedy po raz pierwszy miałam okazję odwiedzić Ośrodek dla Cudzoziemców w Grupie i poznać przebywających tam afgańskich uchodźców, do listopada 2023 roku. Respondenci przebywający w Polsce skontaktowali mnie ze swoimi rodakami oraz z uciekinierami przebywającymi w Iranie. Pytania do wywiadu były częściowo ustrukturyzowane, a odpowiedzi zapisywane w dzienniku lub nagrywane. Wyniki i wnioski. Wykorzystanie perspektywy feministycznej teorii społecznej reprodukcji odnosi się do ludzkiego potencjału, który pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby. Narzędziem analitycznym była perspektywa zdolności Marthy Nussbaum, dzięki któremu wykazano, że wpływ talibów na rodziny afgańskie jest przeogromny i prowadzi do niemożności zapewnienia minimum egzystencji ich członkom, zwłaszcza kobietom i dziewczynkom.
Item
Ewangelizacja w mediach. Rola i znaczenie formatowania przekazów na przykładzie wybranych stacji radiowych
(Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2024-04-12) Cymanow-Sosin, Klaudia; Ciechanowski, Marcin; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Książka ta, to próba spojrzenia na zmiany i trendy, z jakimi mamy do czynienia w trzeciej dekadzie XXI wieku. Jest także kompendium wiedzy na temat ewangelizacji w mediach elektronicznych. Naukowe spojrzenie na funkcjonowanie mediów i wypełnianie funkcji ewangelizacyjnej, a także analizy w zakresie medialnej praxis, potwierdziły, że niektóre aspekty wcześniej umieszczane w obrębie preewangelizacji, należą do ewangelizacji rozumianej jako „komunikowanie prawdy przez miłość”. Dzieje się tak wobec faktu, iż media stają się niekiedy jedynym sposobem docierania do niektórych środowisk, np. w sytuacjach kryzysowych. Wymiernym owocem badań było także przedstawienie rekomendacji dla twórców programów o tematyce ewangelizacyjnej w rozgłośniach katolickich. Dotyczyło to, po pierwsze, możliwości wykorzystania audialnych i wizualnych metod oraz narzędzi w przekazie treści ewangelicznych; po drugie – korelacji pomiędzy tradycyjnym formatem radiowym i potencjałem nowych mediów, uwzględniających polisensoryczne oddziaływanie na użytkownika; po trzecie – funkcjonowania mediów w obliczu wyzwań współczesnego świata i zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Książka, która mieści się w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, związana jest z istotną kwestią ewangelizacji w środkach społecznego przekazu. Ten aspekt, choć stanowi kontekst badań w odniesieniu do wskazanego obszaru nauk, jest w niektórych fragmentach pracy mocno eksponowany. Ewangelizacja, w tym także głoszenie za pośrednictwem środków społecznego przekazu, jest potraktowane jako zadanie fundamentalne. Studium analityczno-badawcze, dotyczące formatowania i recepcji przekazów medialnych, zmierzało do wyjaśnienia teleologii wykorzystania określonych przekazów i nośników w celu komunikowania wybranych znaczeń i wartości. Sam tytuł wskazuje, że już w początkowych założeniach za nadrzędną funkcję tego typu mediów uznana została ewangelizacja, a kolejne analizy oraz ich interpretacja zmierzały do potwierdzenia tej hipotezy. Ewangelizacja w środkach społecznego to nie tylko głoszenie Słowa Bożego z wykorzystanie medium, ale podlega jej również sam „świat mediów”, czyli proces ten dotyczy także ludzi mediów i pracowników medialnego otoczenia tego środka przekazu. Wiąże się to z tak wrażliwymi kwestiami, jak formacja do głoszenia, wychowanie do odbioru mediów oraz zagadnienia edukacji medialnej w ogóle.
Item
Rodzina jako przestrzeń rozpoznawania i rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Majzner, Rafał; Uniwersytet Bielsko-Bialski, Instytut Pedagogiki
Wprowadzenie. Rodzina jako podstawowe środowisko dziecka spełnia wiele funkcji, które koncentrują się na wszechstronnym rozwoju młodszych jej członków. Już w pierwszych latach życia dziecka rodzice mogą dostrzec przejawy jego uzdolnień muzycznych, które pozostają w stadium rozwoju do dziewiątego roku życia. Wówczas podlegają zmianom, które zależą od wewnętrznego potencjału dziecka i wpływów jego środowiska. W późniejszym wieku uzdolnienia stabilizują się i odtąd oddziaływanie środowiska nie ma już na nie wpływu. Starsze dzieci uczą się w oparciu o ustabilizowany potencjał zdolności muzycznych. Cel. Celem artykułu było ukazanie roli środowiska rodzinnego we wstępnej diagnozie i rozwijaniu zdolności muzycznych dzieci. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ustalono zarysowujące się sposoby rozumienia przez rodziców pojęcia zdolności muzycznych oraz ukazano znaczenie, jakie przypisują swojej roli w ich rozpoznawaniu i rozwijaniu. Badania zaprezentowane w artykule są próbą udzielenia odpowiedzi na pytania: Czy i jakie elementy zdolności muzycznych wymieniane są najczęściej przez badanych rodziców jako wskaźniki zdolności muzycznych dziecka? Czy i w jaki sposób rodzice oceniają swoją rolę w rozpoznawaniu uzdolnień muzycznych dzieci? Czy i jakie działania ukierunkowane na wspieranie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci są podejmowane przez rodziców? Materiały i metody. Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu miały charakter przyczynkowy, wstępny o charakterze ilościowym. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wykorzystano technikę badań ankietowych, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety zawierający pytania, które miały charakter zamknięty i półotwarty. Wyniki. Artykuł prezentuje wyniki prowadzonej eksploracji badawczej. Przedstawia tendencje, jakie zarysowały się w wyniku przeprowadzonej analizy ilościowej odpowiedzi udzielonych przez rodziców na sformułowane pytania ankietowe. Pozwoliło to ustalić, jakie znaczenie nadają rodzice pojęciu zdolności muzyczne dziecka, jakie stosują sposoby rozpoznawania i metody wspierania ich rozwoju. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że rodzice odnoszą znaczenie pojęcia zdolności muzyczne najczęściej do kilku wybranych elementów tychże zdolności wymienianych w literaturze przedmiotu. Wszyscy badani mają świadomość, że wczesne rozpoznanie zdolności muzycznych dziecka sprzyja pełnemu wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego. Najczęściej wspierają zdolności muzyczne swoich dzieci poprzez zapisywanie dziecka na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia muzyczne oraz wspólne uprawianie muzyki. Rodzice najczęściej oczekują wsparcia ze strony szkoły i specjalistów w procesie rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci.