OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Uczniowie-Uchodźcy w szkołach w Rzeszowie – Raport z badań
(WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, 2024-05-12) Kawalec, Hubert; Baran, Natalia; Budnik, Kamila; Garbarz, Magdalena; Gul, Martyna; Gumburova, Yelyzaveta; Jabłońska, Katarzyna; Jednacz, Izabela; Korona, Dominika; Mazur, Tomasz; Miara, Martyna; Opałacz, Klaudia; Pietrykowska, Julia; Polek, Alessia; Pyrek, Faustyna; Rembisz, Dorota; Samojeden, Wiktoria; Siorek, Amelia; Szteliga, Gabriela; Tarnawska, Wiktoria; Voloshyn, Karolina; Wilk Roksana; Kawalec, Hubert; WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Badania były prowadzone przez studentów – członków Koła Naukowego Klub Rozwoju Osobistego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu „Reper badawczy Klubu Rozwoju Osobistego: Uczniowie-Uchodźcy w szkołach w Rzeszowie” finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu: „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.
Item
Edukacja medialna wobec zagrożeń w cyfrowym świecie dziecka
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Nowicka, Ewa Julia; Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Wprowadzenie. Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych, z których codziennie korzystają dzieci i młodzież, uzasadnia potrzebę edukacji medialnej praktykowanej w domu przez rodziców, a następnie przez nauczycieli w szkole. Rosnąca popularność i atrakcyjność mediów oraz swobodny dostęp do nich przez najmłodszych nakładają dodatkowe obowiązki na rodziców w procesie wychowania. To oni są – i powinni być – pierwszymi nauczycielami i wychowawcami, którzy stopniowo będą wprowadzać swoje dziecko w świat mediów. Udział rodziców i nauczycieli w wychowaniu medialnym dziecka jest szansą na zapobieganie zagrożeniom medialnym, na budowanie świadomości i dojrzałości w prawidłowym odbiorze mediów oraz poprawnym ich wykorzystaniu w zabawie i nauce. Cel. Opracowany artykuł ma na celu przedstawić najistotniejsze i najczęściej występujące zagrożenia medialne, które mają poważny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. W artykule zostały podkreślone również znaczenie i konieczność edukacji medialnej w najbliższym środowisku dziecka. Materiały i metody. W artykule zastosowano przegląd poglądów i założeń wyjaśniających istotę wybranych zagrożeń i niebezpieczeństw medialnych oraz przekonań podkreślających potrzebę praktykowania edukacji medialnej. Autor proponuje również rozwiązania edukacyjno-wychowawcze w ramach edukacji medialnej realizowanej przez rodziców i nauczycieli.
Item
Język jako narzędzie przemocy. Uczeń z zespołem Aspergera w polskiej szkole
(Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2023-12) Całek, Grzegorz; Piniewska, Anna; Uniwersytet Warszawski
Artykuł opisuje język używany w polskich szkołach w stosunku do uczniów z zespołem Aspergera. Opiera się na wnioskach z analizy wywiadów przeprowadzonych z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu w dwóch okresach: w latach 2015–2020 (32 wywiady przeprowadzone na żywo) oraz w roku 2022 (43 wywiady wywiady realizowane online). Z przeprowadzonego badania wynika, że wobec uczniów z zespołem Aspergera jest używanych w szkole wiele określeń, które mają charakter wykluczający, stygmatyzujący, a czasem nawet wulgarny. Niestety, ten wykluczający język jest często używany nie tylko przez rówieśników – innych uczniów, lecz także przez nauczycieli.
Item
Kształtowanie tożsamości narodowej młodego pokolenia w warunkach emigracji w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Zamecka-Zalas, Olga; Akademia Piotrkowska w Piotrkowie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Wprowadzenie. Celem artykułu jest przybliżenie historii Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie oraz zwrócenie uwagi na misję, która przyświecała jej działalności przez lata: krzewienie kultury polskiej, wychowanie religijne i katechizacja dzieci i młodzieży na emigracji. Problematyka badawcza niniejszego artykułu dotyczy różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej w tej szkole w zakresie wychowania ojczystego dzieci i młodzieży, która opiera się na ścisłym współdziałaniu nauczycieli z rodzicami i społecznością polonijną. Cel. Celem artykułu jest zaprezentowanie historii Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz jej działalności dydaktyczno-wychowawczej na przestrzeni 60 lat oraz roli nauczycieli i rodziców w wychowywaniu dzieci w polskiej kulturze i tradycji. Materiały i metody. Aby zrealizować cel badawczy, zastosowano metodę analizy dokumentów oraz metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Wyniki. Rezultatem przeprowadzonych badań jest przedstawienie historii i form organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej. Są to m.in. zarządzanie i kierownictwo placówką, organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, współpraca ze środowiskiem rodzinnym i społecznym. Wnioski. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie na Devonia Road przez kilkadziesiąt lat swej działalności kształtowała tożsamość narodową dzieci i młodzieży polonijnej, pielęgnowała polskie tradycje, przekazywała dziedzictwo kulturowe i religijne. Uczniowie uczestniczyli w obchodach świąt narodowych, kościelnych, w uroczystościach patriotycznych itp. Grono nauczycielskie angażowało się w pracę dydaktyczno-wychowawczą zarówno w formie zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Zachęcano uczniów do uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach, wystawach i akademiach. Ponadto szkoła od samego początku ściśle współpracowała z Komitetem Rodzicielskim i parafią, które wspierały pracę nauczycieli i pomagały w kierowaniu placówką. Pomimo wielu trudności lokalowych i częstych zmian siedziby szkoły niestrudzenie realizowano hasło „Mowa polska w domu, w polskiej szkole i kościele”.
Item
Prospołeczność jako wyzwanie pedagogiczne
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Szafran, Joanna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Wprowadzenie. Prezentowany materiał stanowi próbę wskazania znaczenia i roli prospołeczności dla indywidualnych biografii, ale także ujmuje ten problem w znacznie szerszym, społecznym, wymiarze. Dokonany subiektywny przegląd koncepcji i podejść pozwala traktować prospołeczność jako ważny temat naukowego dyskursu, jednocześnie czyniąc zeń swoiste wyzwanie dla praktyki pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kluczowych środowisk wychowawczych – rodziny i szkoły. Cel. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę kształtowania prospołecznych postaw oraz na miejsce i możliwości określonych środowisk wychowawczych w tym procesie. Podkreślając pozytywne skutki prospołeczności oraz możliwe negatywne konsekwencje jej braku, starano się uzasadnić jej wpływ na kształt i obraz ludzkiej (ko)egzystencji. Materiały i metody. Tekst ma charakter teoretyczny, poglądowy, oparty jest na analizie źródłowej. Wyniki. Zaprezentowany materiał pozwolił na wykazanie znaczenia i korzyści prospołeczności dla funkcjonowania zarówno jednostki, jak i całych społeczeństw. Wskazano także na istotną rolę środowiska rodzinnego i szkolnego w budowaniu i promowaniu prospołecznych postaw.