Changes in Production Factor Relations and Their Determinants in Agriculture in Selected European Union Countries

Abstract
The article examines trends in changes in relations among three production factors (land, labor, and capital) in agriculture in the selected European Union countries. For the purpose, the assumptions regarding the direction and the mechanism of changes in the relations were verified empirically. It was assumed that the basis of the mechanism is the ratio of changes in factor productivity to changes in the prices (remuneration) of these factors. Trends in production factors were verified empirically using agricultural economic accounts as well as statistics on labor and land inputs in agriculture collected by Eurostat. The trends in changes in the relations among production factors correspond to the capitalintensive stage of growth in agriculture. A strong trend of decline in the labor factor in agriculture was demonstrated along with the reduction of land in the EU agriculture. The changes were accompanied by diversified involvement of the capital factor in agriculture. With a constant increase in the volume of agricultural production, there is a corresponding increase in the productivity of the production factors. The increase is the smallest in the case of the capital factor, because it performs not only a growth function, but also is a substitute for the decline in other factors. An increased productivity of the production factors is related to an increase in their remuneration reflected by an increase in their prices. The deviations from capital-intensive growth in agriculture observed in the empirical study indicate other factors influencing the remuneration of production factors in agriculture.

W artykule zbadano trendy zmian w relacjach między trzema czynnikami produkcji (ziemi, pracy i kapitału) w rolnictwie w wybranych krajach Unii Europejskiej (UE). W tym celu poddano empirycznej weryfikacji założenia co do kierunku tych zmian oraz założenia mechanizmu zmian tych relacji. Przyjęto, że podstawą tego mechanizmu jest stosunek zmian produktywności czynników do zmian cen (wynagrodzeń) tych czynników. Weryfikacja empiryczna trendów czynników produkcji została przeprowadzona z wykorzystaniem rachunków ekonomicznych rolnictwa oraz statystyk nakładów pracy i ziemi w rolnictwie gromadzonych przez Eurostat. Tendencje zmian w relacjach czynników produkcji odpowiadają kapitałochłonnemu etapowi wzrostu w rolnictwie. Wykazano silny trend ubytku czynnika pracy w rolnictwie przy zmniejszaniu ziemi w rolnictwie UE. Zmianom tym towarzyszyło zróżnicowane zaangażowanie czynnika kapitału w rolnictwie. Przy stałym zwiększaniu wolumenu produkcji rolniczej odpowiada temu wzrost produktywności tych czynników. Wzrost ten jest najmniejszy w przypadku czynnika kapitału, bo pełni on nie tylko funkcje wzrostowe, ale i substytucyjne w stosunku do ubytku pozostałych czynników. Wzrost produktywności badanych czynników produkcji jest powiązany ze wzrostem ich wynagrodzenia odzwierciedlonego przez wzrost ich cen. Zaobserwowane w badaniu empirycznym odstępstwa od kapitałochłonnego wzrostu w rolnictwie wskazują na inne czynniki wpływające na wynagrodzenie czynników produkcji w rolnictwie.
Description
Keywords
Citation
Floriańczyk, Z., & Rembisz, W. (2023). Changes in Production Factor Relations and Their Determinants in Agriculture in Selected European Union Countries / Zmiany relacji czynników produkcji i ich uwarunkowania w rolnictwie wybranych krajów Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics, 377(4), 26–51. https://doi.org/10.30858/zer/176771
Belongs to collection