Uwarunkowania reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce

Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie kierunków zmiany zasad opodatkowania nieruchomości w Polsce oraz wskazanie barier, jakie towarzyszą tym działaniom. Podatki od nieruchomości to ostatni element systemu podatkowego, który w zasadzie nie został zmieniony po roku 1989. Do tej pory nie udało się również wypracować wizji docelowego modelu opodatkowania nieruchomości. W czasach transformacji ustrojowej wielokrotnie podejmowano kroki w kierunku wprowadzenia podatku od nieruchomości ad valorem, lecz niestety bez widocznych efektów. System podatków od nieruchomości w Polsce został ukształtowany w innej epoce i nie przystaje do realiów gospodarki rynkowej. Konieczność jego reformy jest bezdyskusyjna. Do najważniejszych przeszkód w reformowaniu systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce należą bariery techniczne, prawne, polityczne, finansowe, kadrowe, społeczne i komunikacyjne. Rozłożenie reformy w czasie − w połączeniu ze zmianami legislacyjnymi, przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury i właściwą komunikacją ze społeczeństwem − może przyczynić się do skuteczności jej przeprowadzenia.

The main aim of this paper is to present the direction of the transition of immovable property taxation system in Poland and to indicate the barriers which accompany those activities. Real estate taxation is the last element of the tax system in Poland which, in principle, hasn’t been changed since 1989. So far there has not been developed a final model of property taxation as well. In the period of institutional transformation over and over again there were attempts in the direction of the introduction of an ad valorem property tax, unfortunately without visible effects. The system of property taxes in Poland was established in a different epoch and doesn’t fit the realities of a market economy. The necessity for reform is undisputed. The main obstacles in reforming the property tax system in Poland include technical, legal, political, financial, staff, social and communicative barriers. Timing the reform to connect with legal changes, preparation of congruent infrastructure and appropriate communication with society may help the effectiveness of the matter.
Description
Keywords
Citation
Para, P. (2020). Uwarunkowania reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(5), 117-127.
Belongs to collection